title

بررسی تاثیر مصرف دو نوشیدنی Red Bull و Mega Basic بر سطح لاکتات خون و قابلیت های بی هوازی پسران دانشجو

سیاهکوهیان, معرفت ، نقی زاده باقی, عباس ، هدايت نژاد, ميثم (1387) بررسی تاثیر مصرف دو نوشیدنی Red Bull و Mega Basic بر سطح لاکتات خون و قابلیت های بی هوازی پسران دانشجو. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه محقق اردبيلي.

متن کامل از این مجموعه در دسترس نیست.

خلاصه فارسی

هدف این تحقیق بررسی اثرات مصرف یک وعده از نوشیدنی های انرژی زای ردبول و مگابیسیک بر قابلیت های بی هوازی و سطح لاکتات خون دانشجویان پسر ورزشکار در حین انجام آزمون رست بود. بدین منظور از بین دانشجویان واجد شرایط داوطلب ، 60 نفر بطور تصادفی انتخاب شدند(میانگین سنی 74/1±33/22سال، قد 66/7±26/181سانتی متر ، وزن 52/14±57/76کیلوگرم). این تحقیق در طی دو جلسه جداگانه و با فاصله چهار روز از یکدیگر انجام شد. در جلسه اول آزمودنی ها در آزمون رست شرکت کردند و سطوح لاکتات خون آنها در دو مرحله قبل از شروع آزمون و پس از پایان آزمون با استفاده از نمونه خونی انگست وسط دست غیر برتر توسط دستگاه لاکتومتر اندازه گیری و ثبت شد. سپس آزمودنی ها بطور تصادفی به سه گروه مصرف کننده نوشابه ردبول و گروه نوشابه مگابیسیک و گروه دارونما تقسیم شدند و پس از چهار روز 40 دقیقه قبل از آزمون رست به هریک از آزمودنی ها در گروههای مربوطه به ازای هر کیلوگرم وزن بدن شش میلی لیتر نوشیدنی مربوطه داده شد. برای مقایسه میانگین متغیرها در قبل و بعد از آزمون در هر گروه از آزمون تی تست همبسته استفاده شد و نتایج نشان داد که مصرف نوشابه انرژی زای ردبول و نیز مگابیسیک در افزایش قابلیت های بی هوازی(اوج توان، حداقل توان، میانگین توان و شاخص خستگی ) و کاهش سطوح لاکتات خون تاثیری ندارد . بنابر این می توان چنین نتیجه گرفت که قابلیت های بی هوازی و سطوح لاکتات خون در اثر مصرف نوشابه های انرژی زای ردبول و مگابیسیک بهبود نمی یابندو مصرف این نوشابه ها اثرات ارگوژنیکی ندارد.نوع سند :پایان نامه (کارشناسی ارشد )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :معرفت سیاهکوهیان
استاد مشاور :عباس نقی زاده باقی
نگارنده :ميثم هدايت نژاد
کلید واژه ها:نوشابه انرژی زای ردبول، نوشابه انرژی زای مگابیسیک، قابلیت های بی هوازی، لاکتات خون، دانشجویان پسر
کلید واژه ها (انگلیسی):Red Bull energy drink, Mega Besic energy drink,Anaerobic abilities, Blood lactate,Male colledge students
موضوعات :QT فیزیولوژی
WF سیستم تنفسی
WH سیستم های خونی و لنغاوی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه عمومی
کد شناسایی :3279
ارائه شده توسط : دکتر عباس نقی زاده باقی
ارائه شده در تاریخ :21 فروردین 1391 12:41
آخرین تغییر :21 شهریور 1391 10:33

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد