title

بررسی اثر الکترومغناطیس تراپی در درمان بی خوابی به روش کارآزمایی بالینی

صادقی موحد, فریبا ، مولوی, پرویز ، گسیلی, فرید ، رحمانی, تورج ، امانی, فیروز ، رستمی, امیر مسعود (1391) بررسی اثر الکترومغناطیس تراپی در درمان بی خوابی به روش کارآزمایی بالینی. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 12 (1). ص.ص.68-76. شاپا 2228-7280

اخطار ویرایش جدیدتر این سند موجود است.

[img]
پیش نمایش
PDF - نسخه چاپ شده
153kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://journals.arums.ac.ir/index.php/jarums/artic...

خلاصه فارسی

زمینه و هدف: بی خوابی یکی از شایعترین اختلالات خواب در دنیاست. با توجه به اختلال در فعالیتهاي روزمره و همچنین احتمال افزایش ریسک ابتلا به افسردگی ماژوردر افراد مبتلا به بی خوابی، درمان صحیح و پایدار این بیماري از اهمیت بالایی برخوردار است. درمان رایج بی خوابی در حال حاضر درمان دارویی و استفاده از خواب آورهایی چون بنزودیازپین ها می باشد اما با توجه به عوارض جانبی این داروها استفاده از روشهاي درمانی غیر دارویی، ضروري نشان می دهد . لذا در این مطالعه برآن شدیم تا اثرالکترومغناطیس تراپی را درمقایسه بادرمانهاي رایج دارویی در درمان بی خوابی بررسی نماییم. روش کار: در یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سوکور 60 نفر از افراد مبتلا به بی خوابی مزمن اولیه که به تشخیص آنها قطعی شده ، DSM-IV مطب خصوصی متخصص اعصاب وروان مراجعه کرده بودند و بر اساس کرایتریاي مشکل بی خوابی بیمار بیش از 3 هفته طول کشیده بود و بیمار مشکلات زمینه اي دیگر نداشت ، انتخاب شدند، افراد در 2 گروه 30 نفري درمان با الکترومغناطیس و کنترل (درمان با آلپرازولام) جاي داده شدند و به مدت 3 هفته تحت درمان بیماران در 3 ،(ISI) و پرسشنامه بررسی شدت بیخوابی (PSQI) قرار گرفتند. با استفاده از پرسشنامه بررسی کیفیت خواب مقطع زمانی قبل از شروع درمان، بلافاصله بعد از درمان و یک ماه پس از درمان بررسی شده و نتایج به دست آمده تحت آنالیز آماري قرار گرفت. 53 %) می باشند، میانگین سنی / 46 %) و 32 زن ( 3 / یافته ها: در این مطالعه 60 بیمار شرکت داشتند که مشتمل بر 28 مرد ( 7 37 سال می باشد که کمترین سن شرکت کننده در مطالعه 17 سال و بیشترین سن 65 سال می باشد، میانگین / بیماران 3 امتیاز به دست آمده از هر یک از پرسشنامه ها قبل از شروع درمان و بلافاصله بعد از درمان تفاوت معنی دار آماري در بین دو گروه درمان وکنترل نداشت ولی یک ماه پس از درمان تفاوت معنی دار آماري بین دو گروه وجود داشت. نتیجه گیري: الکترو مغناطیس تراپی می تواند به عنوان جایگزین مناسبی براي داروهاي خواب، آور جهت درمان بی خوابی باشد که علاوه بر درمان بی خوابی در حد دارو هاي خواب آور پایداري بیشتري نیز نسبت به داروهاي خواب آور دا شت ه و عوارض جانبی گزارش شده اي هم ندارد.

عنوان انگليسي

Electromagnetictherapy for Treatment of Insomnia: A clinical Trial Study

خلاصه انگلیسی

Background & Objectives: Insomnia is one of the most common sleep disorders in the world. It causes disruption in daily activities and increases the risk of major depression. Hence, clinically the appropriate and persistent treatment of insomnia is very important. Using of hypnotic drugs such as benzodiazepines is the common treatment for insomnia but they show several side effects and it seems that new medications should be used for treatment of sleep disorders. The aim of this study was comparison between the effects of electromagnetic therapy and conventional drug usage in the treatment of insomnia. Methods: In a blind randomized clinical trial study, 60 people referred to the private office of the psychiatrist and experienced more than 3 months extended primary insomnia were selected. They were diagnosed by DSM-IV criteria and had no other underlying problems. The subjects were divided in two groups: 30 people in each and treated electromagnetically or with Alprazolam for 3 weeks. Before treatment, immediately and one month after treatment, quality of sleep and severity of the insomnia were evaluated by using the standard questionnaires and finally, the results were analyzed statistically. Results: In this study, 60 individuals participated from whom 28 were male (46.7%) and 32 patients were female (53.3%).The mean age was 37.3 years old in a range of 17- 65. The mean point of each questionnaire, before and immediately after treatment significantly didn't show any difference but one month after treatment, there was a significant difference in both groups. Conclusion: To treat insomnia, electromagnetic therapy appears to be used as a replacement for sedative medicines. It also has more stability in comparison with other sedative medicines and no side effects have been reported yet.

نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :فریبا صادقی موحد
نویسنده مسئول :پرویز مولوی
کلید واژه ها:الکترو مغناطیس تراپی؛ بی خوابی اولیه مزمن؛ بنزودیازپین ها
کلید واژه ها (انگلیسی):Electromagnetic Therapy; Primary Chronic Insomnia; Benzodiazepines
موضوعات :WM روانپزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
دانشكده پزشكي > گروه پوست ، روانپزشکی و نورولوژی
کد شناسایی :3286
ارائه شده توسط : دکتر فریبا صادقی موحد
ارائه شده در تاریخ :26 فروردین 1391 08:11
آخرین تغییر :12 شهریور 1391 07:31

ویرایش های موجود این سند

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...