title

مقایسه پروتئین c واکنش دهنده فاز حاد(HS-CRP) و گلبول های سفید خون(WBC) در بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران

سیاهکوهیان, معرفت ، نقی زاده باقی, عباس ، معمارباشی, عباس ، اسماعيل زاده, صمد (1387) مقایسه پروتئین c واکنش دهنده فاز حاد(HS-CRP) و گلبول های سفید خون(WBC) در بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه محقق اردبيلي.

متن کامل از این مجموعه در دسترس نیست.

خلاصه فارسی

پژوهش حاضر با هدف مقایسه پروتئین c واکنش دهنده فاز حاد (HS-CRP) و گلبول های سفید خون(WBC) در بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران به عمل آمد.برای این منظور تعداد 20 نفر ورزشکار فوتبالیست مرد(با میانگین سنی 1.6 ± 19.9 سال ، قد 4.3 ± 176.3 سانتی متر و وزن 6.5 ± 66.2 کیلوگرم) و 20 نفر غیرورزشکار مرد سالم (با میانگین سنی 1.25 ± 20.6 سال، قد 6.9 ± 176.8 سانتی متر و وزن 11.4 ± 71.5 کیلوگرم) بعد از تعدیل عوامل ایجاد خطا (سیگار، الکل، بیماریهای عفونی، بیماریهای قلبی و عروقی، آسم و بیماریهای ریوی، دیابت و آرتروز) به عنوان آزمودنی های مطالعه انتخاب شدند. برای مقایسه متغیرهای تحقیق در بین دو گروه ورزشکار و کنترل از روش آزمون آماری تی مستقل استفاده شد و نتایج نشان داد که با وجود تفاوت معنی دار در اندازه حداکثر اکسیژن مصرفی و درصد چربی بدن در بین دو گروه، بین میزان CRP سرم و نیز بین میانگین WBC و میانگین نوتروفیل، مونوسیت، ائوزینوفیل و لنفوسبت سرم خون ورزشکاران و غیرورزشکاران تفاوت معنی داری وجود نداشت.

عنوان انگليسي

Comparison C-reactive protein (HS-CRP) and White Blood Cells counts between athletes and nonathletes


نوع سند :پایان نامه (کارشناسی ارشد )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :معرفت سیاهکوهیان
استاد مشاور :عباس نقی زاده باقی
استاد مشاور :عباس معمارباشی
نگارنده :صمد اسماعيل زاده
کلید واژه ها:پروتئین c واکنش دهنده فاز حاد (HS-CRP) ، گلبول های سفید خون(WBC) ، مردان ورزشکار
کلید واژه ها (انگلیسی):C-reactive protein, White Blood Cells, athletes men
موضوعات :QT فیزیولوژی
WH سیستم های خونی و لنغاوی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه عمومی
کد شناسایی :3287
ارائه شده توسط : دکتر عباس نقی زاده باقی
ارائه شده در تاریخ :27 فروردین 1391 07:42
آخرین تغییر :21 شهریور 1391 10:46

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد