title

نقش آنتي آپوپتوتيك نوتوكورد جنين جوجه بر سومايتها در محيط آزمايشگاهي

رهبری, رزگار ، مأذنی, محمد ، گل محمدی, محمد قاسم ، بهلولی, شهاب ، نجف زاده, نوروز ، نیاپور, علی ، سقا, محسن (1391) نقش آنتي آپوپتوتيك نوتوكورد جنين جوجه بر سومايتها در محيط آزمايشگاهي. در: دهمین کنگره علوم تشریحی ایران, 1391/2/22, علوم پزشکی گیلان.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
194kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://anatomy10.ir

خلاصه فارسی

مقدمه: نوتوكورد به عنوان مزودرم محوري در محيط بدن سبب بقاء و تمايز سلو لهاي سومايتي مي شود. هدف از اين مطالعه، بررسي نقش آنتي آپوپتوتيك نوتوكورد در محيط آزمايشگاهي به دنبال هم كشتي با سومايت جنين جوجه بود. مواد و روش ها: پس از جداسازي سوماي تها و نوتوكوردها از جنين جوجه، سومايتها به نسبت 1:2 با نوتوكورد به مدت 2 تا و در گروه كنترل نيز تنها (CM) 10 روز هم كشتي داده شدند. در گروه دوم سومايتها با محيط فراهم شده از نوتوكورد RT- و ميزان بيان ژنها به روش MTT سومايتها كشت داده شدند. ميزان حيات و تكثير سومايت هاي همه گروهها به روش به روش اسپكتروفتومتري بررسي شدند. Caspase و سنجش فعاليت آنزيم 2 PCR نتايج: درصد سلول هاي زنده بر اساس روز صفر سوماي تها در روز 2 براي گروههاي سومايت همراه با نوتوكورد ، سومايت ٪28/2 ، ٪74/ 64 ٪ بود ، براي روز 4 همانند ترتيب بالا 4 / 51 ٪ و 1 /3 ، ٪ به ترتيب 59 CM بدون نوتوكورد و سومايت حاوي RT-PCR 35 ٪ برآورد شد. نتايج / 53 ٪ و 9 /8 ، ٪89/ 51 ٪ و بعد از 6 روز هم كشتي درصد سلول هاي زنده به ترتيب 7 / و 3 نيز شديدتر از ساير گروه ها بود. Bcl بيان نشده و بيان 2 Caspase نشان داد كه در سومايت هاي گروه حاوي نوتوكورد 2 در گروههاي سومايت حاوي نوتوكورد و سومايت بدون نوتوكورد نيز به ترتيب Caspase- بررسي ميزان فعاليت آنزيم 2 1 برابر سومايت هاي روز صفر بود. / 1/2 و 5 نتيجه گيري: نوتوكورد در محيط آزمايشگاهي نيز باعث بقا سلو لهاي سومايتي و كاهش آپوپتوز مي شود.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :رزگار رهبری
نویسنده مسئول :محسن سقا
کلید واژه ها:هم كشتي، نوتوكورد، سومايت، آپوپتوز
کلید واژه ها (انگلیسی):co-culture, Notochord, somite, Apoptosis
موضوعات :QS آناتومی انسان
QU بیوشیمی
QV فارماکولوژی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش بیوشیمی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش علوم تشريح
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فارماکولوژی
کد شناسایی :3338
ارائه شده توسط : دکتر نوروز نجف زاده
ارائه شده در تاریخ :18 خرداد 1391 09:12
آخرین تغییر :28 بهمن 1391 08:12

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...