title

بررسی تأثير تزريق داخل نخاعی سلول‌های شوان در ايجاد دردهای نوروپاتيک در مدل تجربی ضايعه نخاعی

پورحیدر, باقر ، جغتایی, محمد تقی ، نجف زاده, نوروز (1391) بررسی تأثير تزريق داخل نخاعی سلول‌های شوان در ايجاد دردهای نوروپاتيک در مدل تجربی ضايعه نخاعی. دو ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه ــ 10 (2). ص.ص.165-174. شاپا 6326- 2008

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
2MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://unmf.umsu.ac.ir/browse.php?a_id=820&sid=1&s...

خلاصه فارسی

پيش زمينه و هدف : ضايعه نخاعی (SCI) موجب اختلال حسی حرکتی و ايجاد دردهای نوروپاتيک می‌گردد سلول درمانی از روش‌های متداول برای درمان SCI می‌باشد. محققان معتقدند که پيوند سلول‌های بنيادی سبب تمايز اين سلول‌ها به آستروسيت‌ها و ترشح فاکتور NGF می‌شود. اين فاکتور موجب جوانه زدن آکسونی در نورون‌های شاخ خلفی شده که خود منجر به دردهای نوروپاتيک می‌گردد. چون سلول شوان کاربرد فراوانی در سلول درمانی دارد لذا برآن شديم تا تأثير تزريق داخل نخاعی اين سلول را در ايجاد درد نوروپاتيک بررسی کنيم. مواد و روش‌ها : در اين مطالعه از 24 رت از نژاد ويستار استفاده شد. سلول‌های شوان کشت شدند و پس از ايجاد مدل ضايعه نخاعی ، موش‌ها به گروه‌های کنترل، شم و آزمايش تقسيم شدند. در گروه کنترل تنها لامينکتومی انجام گرفت در گروه آزمايش سلول‌های شوان در محل ضايعه تزريق شد در گروه شم تنها سرم تزريق گرديد. بررسی وضعيت حرکتی حيوان‌ها با تست BBB و ارزيابی درد نوروپاتيک با تست withdrawal threshold test انجام شد. يافته‌ها: افزايش معنی‌داری در نمرات BBB حيوانات گروه آزمايش در مقايسه با گروه‌های شم و کنترل ديده شد (05/0> P ) ونيز اختلاف معنی‌داری در ميزان withdrawal threshold mean بين گروهی آزمايش و شم مشاهده گرديد (05/0> P ). بحث و نتيجه گيری : مطالعه حاضر نشان داد که پيوند سلول‌های شوان برای درمان SCI سبب بهبود حرکتی و ايجاد دردهای نوروپاتيک می‌گردد لذا ضروری است در مطالعات آينده روش‌های کاستن دردهای نوروپاتيک بررسی شود.

عنوان انگليسي

Effects of Intraspinal Schwann Cells Injection on Neuropatic Allodynia in SCI Model


نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :باقر پورحیدر
نویسنده :محمد تقی جغتایی
نویسنده :نوروز نجف زاده
کلید واژه ها:سلول شوان، ضايعه نخاعی، درد نوروپاتيک
کلید واژه ها (انگلیسی):schwann cell, spinal cord injury, neuropatic allodynia
موضوعات :QS آناتومی انسان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش علوم تشريح
کد شناسایی :3385
ارائه شده توسط : دکتر نوروز نجف زاده
ارائه شده در تاریخ :01 مرداد 1391 12:07
آخرین تغییر :07 مهر 1393 06:29

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...