title

بررسي علل شكم حاد جراحي دربيمارستانهاي فاطمي و علوي درسال1380

رستمی, خلیل ، پورفرزان, ایرج ، امانی, فیروز ، عزیزوند, مهران (1381) بررسي علل شكم حاد جراحي دربيمارستانهاي فاطمي و علوي درسال1380. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
452kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : ما در اين مقاله سعی نموديم تا بيماران جراحی شده با تابلوی شکم حاد را در طول سال 1380 بصورت تحقيق 860 بيمار که به علت شکم حاد جراحی شده اند، مورد بررسی قرار گرفت. از اين تعداد، در 602 نفر تشخيص قبل از عمل يکی بود (70%) در 258 نفر تشخيص قبل از عمل با تشخيص بعد از عمل متفاوت بود(30%). آپانديسيت حاد شايعترين علت شکم حاد جراحی ميباشد (6/71%) بيماريهای شکم حاد جراحی در دهه دوم و سوم زندگی شايعتر است. ميانگين مدت بستری در کل بيماران 7/3 روز بوده و از مجموع کل بيماران 458 نفر مرد (4/53%) و 402 نفر زن (6/46%) بود که ميانگين سنی مردان (97/28%) و ميانگين سنی زنان (32/28%) است و 415 نفر مجرد ، 445 نفر متاهل ميباشد. همچنين 83 نفر دارای سابقه جراحی بودند (4/14%) از 860 بيمار که تحت عمل جراحی قرار گرفته اند، 3 مورد لاپاراتومی منفی گزارش شده است (3/0%) و بقيه موارد (7/99%) لاپاراتومی مثبت ميباشد. از 616 مورد آپانديسيت حاد که تحت عمل جراحی قرار گرفته اند 417 مورد پاتولوژی مثبت داشته اند (7/67%) و در 199 مورد (3/32%) تشخيص نهايی بالينی بوده و از نظر پاتولوژی منفی گزارش شده است.نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :خلیل رستمی
استاد مشاور :ایرج پورفرزان
استاد مشاور :فیروز امانی
نگارنده :مهران عزیزوند
کلید واژه ها:جراحی شکم - آپانديسيت - بيمارستان فاطمی و علوی
موضوعات :WO جراحی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه جراحی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
کد شناسایی :3449
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :03 مهر 1391 07:16
آخرین تغییر :09 دی 1391 11:47

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...