title

تاثیر آب انار بر فعالیت آنزیم پارااکسوناز-1 به دنبال ورزش درمانده ساز

شادمان فرد, علی ، نقی زاده باقی, عباس ، نعمتی, علی ، مأذنی, محمد (1391) تاثیر آب انار بر فعالیت آنزیم پارااکسوناز-1 به دنبال ورزش درمانده ساز. در: هشتمین كنگره بین‌المللی پزشكی ورزشی ایران , 13-15 اردبیهشت 1391, فدراسیون پزشكی ورزشی جمهوری اسلامی ایران (دانشگاه علوم پزشکی اصفهان).

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
144kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://spr.ui.ac.ir/cong90/

خلاصه فارسی

در ورزشهای شدید تعادل بین اکسیدان ها و مواد آنتی اکسیدانی به نفع اکسیدان ها تغییر می یابد و مواد آنتی اکسیدانی بدن دیگر قادر به خنثی کردن اکسیدان ها نیستند. به نظر می رسد انار بخاطر داشتن تركيبات پلي فنولي مانند آنتوسيانينها، تاننها، اسيد الاژيك و اسيد گاليك در تقويت پتانسيل آنتي اكسيداني بدن می تواند مفيد باشد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر مصرف آب انار بر فعالیت آریل استرازی و پارااکسونازی آنزیم پارااکسوناز-1 متعاقب یک فعالیت ورزشی درمانده ساز در دانشجویان پسر میباشد. به همین منظور 30 نفر از دانشجویان مذکر سالم ورزشکار با محدوده سنی40 - 18 سال بطور تصادفي در دو گروه 15 نفره کنترل و آزمایش انتخاب شدند. پس از همسان سازی از لحاظ میزان فعالیت و دریافت غذائی از هر دو گروه نمونه های خونی در حالت ناشتا جمع آوری گردید. سپس به گروه آزمایش روزي يک ليوان آب انار بمدت دو هفته داده شد.در روز پانزدهم از هردو گروه نمونه خوني گرفته شده و به هر دو گروه يک نوبت فعاليت ورزشي تا حد در ماندگي داده و مجدداً نمونه خونی اخذ گردید. نتایج نشان داد در گروه آزمایش بدنبال مصرف آب انار فعالیت آریل استرازی به طور معنی داری افزایش یافت. همچنین آب انار بر فعالیت پارااکسونازی آنزیم بصورت افزایشی بروز کرد، اما این افزایش معنی دار نبود. مقايسه¬ میانگین فعالیت آریل استراز در دو گروه کنترل و آزمایش متعاقب فعالیت ورزشی نشانگر افزایش فعالیت آنزیم در گروه آزمایش بود. هیچ اختلاف معنی داری در فعالیت آریل استرازی و پارااکسونازی آنزیم پارااکسوناز-1 در قبل و بعد از فعالیت ورزشی در داخل دو گروه آزمایش و کنترل مشاهده نگردید.مطالعه حاضر ارزشمند بودن وجود انار در رژیم غذائی افراد در طول تمرینات ورزشی برای مقابله با استرس اکسیداتیو را پیشنهاد می کند.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :علی شادمان فرد
نویسنده :عباس نقی زاده باقی
نویسنده :علی نعمتی
نویسنده مسئول :محمد مأذنی
کلید واژه ها:آب انار، سوپراکسیددیسموتاز، پارااکسوناز1، ورزش، درمانده ساز
موضوعات :QT فیزیولوژی
QU بیوشیمی
WD بیماریهای تغذیه و متابولیکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه عمومی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش بیوشیمی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش تغذیه
کد شناسایی :3484
ارائه شده توسط : دکتر عباس نقی زاده باقی
ارائه شده در تاریخ :31 مرداد 1391 10:02
آخرین تغییر :31 فروردین 1393 09:45

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...