title

بررسی موتاسیون های شایع MEFV ژن (ژن FMF) در بیماران PFAPE

صالح زاده, فرهاد ، حسینی اصل, سید سعید ، واحدی نمین, مریم (1391) بررسی موتاسیون های شایع MEFV ژن (ژن FMF) در بیماران PFAPE. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img] سایر (spss) - فایل ضمیمه
محدود به فقط پرسنل سامانه

4kB
[img]
پیش نمایش
متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
332kB
[img] اسلاید - فایل ضمیمه
محدود به فقط پرسنل سامانه

2MB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
89kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

4MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه و بیان مسئله: سندرم PFAPA (تب دوره اي، آفت دهاني، التهاب حلق و آدنيتيس)، سندرم كلينيكي است که معمولا در كودكان كوچكتر از 5 سال بروز مي كند. این بیماری یک بیماری تک گیر است و حملات دوره ای از التهاب در آن دیده می شود. در PFAPA موتاسیون ژنی خاصی شناخته نشده است. با این حال احتمال اینکه ژن های درگیر در سایر بیماری های اتواینفلامیتوری در پاتوژنز آن نقش داشته باشد وجود دارد. (8) بنابراین با توجه به شباهت بالینی میان PFAPA و FMF، ژن MEFV میتواند در PFAPA درگیر باشد.هدف از این مطالعه بررسی جهش های ژنی MEFV ژن در بیماران با سندروم PFAPA می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی است که بر روی تمامی افراد مبتلا به سندروم PFAPA مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی بیمارستان امام خمینی اردبیل در سال 1391 می باشد. از بیماران سوالاتی در ارتباط با اطلاعات دموگرافیک، علایم بیمار، سن شروع علایم، مدت وجود علایم و ... پرسیده می شود. سپس بیماران به آزمایشگاه ژنتیک ارجاع داده شده و مورد تست ژنتیکی قرار می گیرند. در ادامه نتایج حاصل از گزارش آزمایش ژنتیک به همراه اطلاعات موجود چک لیست ها را وارد برنامه های آنالیز آماری می گردد. نتایج حاصل با برنامه SPSS v16 مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج: در این مطالعه 21 بیمار مبتلا به PFAPA وارد این مطالعه شدند که 15 بیمار(4/71 درصد) پسر و 6 بیمار (6/28 درصد) دختر و میانگین سنی بیماران 17/3 ± 8 سال می باشد. اکثریت بیماران با 2/95 درصد اهل و ساکن اردبیل می باشند. شایع ترین شکایت در فرزاندان تب با 2/95 درصد و میانگین سن شروع علایم در این کودکان 52/1± 72/2 سالگی بود. میانگین طول دوره تب در این کودکان 64/1 ± 57/3 روز، میانگین مدت طول دوره بیماری 56/1± 23/4 روز و میانگین طول دوره رهایی از بیماری در این کودکان 53/20± 52/32 روز بود. در بررسی سیستماتیک علایم این کودکان تب با 100 درصد، لرز با 90/61 درصد و ضعف و بی حالی با 42/71 درصد، سر درد در 6 بیمار( 6/28 درصد)، آفت در 14 بیمار (6/66 درصد)، اریتم گلو در 5 کودک( 8/23 درصد)، قرمزی چشم در 1 بیمار(8/4 درصد)، کنژونکتیویت در 1 کودک (8/4 درصد)، سرفه در 5 بیمار (8/23 درصد)، دیس پنه در 2 بیمار (5/9 درصد)، تپش قلب در 5/9 درصد، درد شکم با 12 مورد( 14/57 درصد)، میالژی با 13 مورد (9/61 درصد) و آرتریت با 1 مورد مشاهده شد. در بررسی سابقه فامیلی از نظر تب های دوره ای مشاهده شد که در یک کودک برادر مبتلا به تب های دوره ای و در یک کودک پدر مبتلا به FMF ، در یک کودک نیز مادر مبتلا به FMF بوده است. از میان 21 کودک مبتلا به سندروم PFAPA، مجموعا 8 کودک(09/38 درصد) دارای جهش های شایع MEFV ژن بودند که 7 کودک Compound heterozygotes و 1 کودک نیز Homozygotes بود. در بررسی آلل ها نیز 4 آلل (4/44 درصد) M694V، 3 آلل(3/33 درصد) V726A و دو آلل E148Q و K694R هریک 1 مورد(15/11 درصد) مشاهده شد. نتیجه گیری: باتوجه به اینکه 38 درصد از بیماران در این مطالعه دارای جهش های ژنی شایع MEFV بودند، به نظر می رسد اساس ژنتیکی بیماری FMF در PFAPA نیز دخیل باشد. در ضمن در این مطالعه Gaslini diagnostic score محاسبه شده نشان داد این نمره بندی در پیش بینی احتمال وجود موتاسیون های ژنتیکی MEFV (12 موتاسیون شایع) در این بیماران ارزشمند نمی باشد.

عنوان انگليسي

MEFV gene mutation analysis in patient with PFAPA

خلاصه انگلیسی

Introduction : syndrome PFAPA (periodic fever, aphthous mouth, pharyngitis and adenitis) is a clinical syndrome that usually occur in children younger than 5 years. This disease is a sporadic disease, and periodic attacks of inflammation can be seen. Specific gen mutation has not seen in PFAPA. However,there is the possibility that involved genes in other autoinflammatory diseases play a role in it's pathogenesis. Thus, according to the clinical similarities between PFAPA and FMF, MEFV gene may be involved in PFAPA. The purpose of this study is to evaluate the MEFV gene mutations in patients with PFAPA syndrome . Materials and Methods: This is a descriptive-analytical-sectional study and was performed on all patients with PFAPA syndrome that referred to rheumatology clinic of Imam Khomeini Hospital in Ardabil is 1391. Questions are asked from patients about demographic information, symptoms, age of onset, duration of symptoms, and ... . The patient are referred to a genetics laboratory and genetic tests are avaluated. The results of the genetic test with information of check lists are imported in Statistical analysis programs. The results are analyzed with SPSS v16. Results: In this study, 21 patients with PFAPA were entered into the study, that 15 patients (71.4%) were male and 6 patients (28.6%) were female, and the mean age of patients was 8 ± 3.17 years. The majority of patients are living in Ardebil with 95.2%. The most common complaint were Fever with 95.2%, and the mean age of onset of symptoms in these children were 2.72 ± 1.52 years, respectively. The mean duration of fever in children were 3.57 ± 1.64 days, the mean duration of the disease were 4.23 ± 1.56 days and the mean duration of recovery from disease in these children were 32.52 ± 20.53 days. In a systematic review of the children's symptoms were observed fever with 100%, chills with 61.90%, weakness and lethargy with 71.42%, headache in 6 patients (28.6%), aphthous in 14 patients (66.6%), Pharyngeal erythema in 5 children (23.8%), red-eye in 1 patient (4.8%), Arthritis in 1 Child (4.8%), cough in 5 patients (23.8%), dyspnea in 2 patients (9.5%), palpitations with 9.5%, abdominal pain in 12 cases (57.14%) and myalgia in 13 patients (61.9%). This stody found a familial history of periodic fever in 3 patient [ 1)periodic fever in patient's brother, 2)FMF in patient's father, 3) FMF in patient's mother]. Among the 21 children with the PFAPA syndrome were 8 children (38.09%) with common MEFV gene mutations. In 7 child was Compound Heterozygotes and in 1 child was homozygotes. Also in review of alleles were observed the 4 allele (44.4%) M694V, 3 allele (33.3%) V726A, 1 allele (11.15%) E148Q and 1 allele K694R (11.15 percen%t). Conclusions: considering that 38 percent of patients had common MEFV gene mutations, it seems that genetic basis of FMF be involved in PFAPA. Also in this stody, calculated gaslini diagnostic score showed this scoring to predict the probability of MEFV gene mutation (12 common mutation) in these patients is not worthwhile.

نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :فرهاد صالح زاده
استاد مشاور :سید سعید حسینی اصل
نگارنده :مریم واحدی نمین
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه: 0425
کلید واژه ها:سندروم PFAPA ، موتاسیون MEFV ژنی
کلید واژه ها (انگلیسی):Syndrome PFAPA, MEFV gene mutation
موضوعات :WB پزشکی عملی
WE سیستم عضلانی اسکلتی
WS بیماریهای کودکان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش ژنتیک
کد شناسایی :3696
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :08 آبان 1391 09:35
آخرین تغییر :12 آذر 1391 07:38

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...