title

فارماکودینامی (فارماکولوژی پایه)

بهلولی, شهاب (1391) فارماکودینامی (فارماکولوژی پایه). [منابع آموزشی ]

[img] اسلاید - نسخه تایید شده
902kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://elearning.arums.ac.ir/course/view.php?id=2

خلاصه فارسی

موضوع: فارماکودینامی توضیح: در این جلسه دانشجویان با روند های که منجر به ایجاد پاسخ بعد از مصرف دارو می شود، آشنا می شوند و ارتباط کمی بین دوز دارو و پاسخ را یاد می گیرند اهداف: آموزش مکانیسم های اثر گذاری دارو در بدن ( فارماکودینامی) اهداف عینی: بعد از اتمام این کلاس دانشجو قادر خواهد بود که: ارتباط کمی بین دوز دارو و پاسخ را با استفاده از نمودار توضیح دهد تعریف درستی از قدرت و کارایی دارو ارائه دهد و بتواند دو داور را در این معیار ها مقایسه کند آنتاگونیست رقابتی و غیر رقابتی را با هم مقایسه کند انواع آنتاگونیست های غیر فارماکولوژیک را با ذکر مثال توصیف کند انواع مکانیسم های درگیر در مخابره پیام را فهرست کند ارزیابی: با طرح مسئله ای میزان یادگیری دانشجویان مورد سنجش قرار می گیردنوع سند :منابع آموزشی
زبان سند : فارسی
نویسنده :شهاب بهلولی
کلید واژه ها:فارماکودینامی - آنتاگونیست
موضوعات :QV فارماکولوژی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فارماکولوژی
کد شناسایی :3699
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :08 آبان 1391 10:34
آخرین تغییر :08 آبان 1391 12:16

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...