title

بررسي راندمان حذف تري هالومتانها (THM) توسط سيستم اسمزمعكوس خانگي

مظلومی, سجاد ، محوی, امیرحسین ، نبی زاده, رامین ، ناصری, سیمین ، ندافی, کاظم ، فضل زاده دویل, مهدی ، مظلومی, مسلم ، رحمانی, آیت (1388) بررسي راندمان حذف تري هالومتانها (THM) توسط سيستم اسمزمعكوس خانگي. در: دوازدهمين همايش ملی بهداشت محيط ايران, آبان 1388, دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
283kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://cong.sbmu.ac.ir/behdasht%20mohit%2012/12_NE...

خلاصه فارسی

واکنش گندزداها با مواد آلی طبیعی (natural organic compounds = NOMs) موجود در آب، منجر به تشکیل محصولات جانبی گندزدایی (DBPs) هالوژنه از قبیل تری هالومتانها و هالواستیک اسیدها می شود. خطرات بالقوه و خصوصیات سرطانزایی THMs اثبات شده است. بنابراین مطالعات زیادی جهت حذف پیش سازهای THMs یا حذف خود THMs تولید شده در آب، انجام گرفته است. مواد روشها: برای این تحقیق از یک سیستم اسمز معکوس با مدول های مارپیچی در مقیاس پایلوت استفاده شد جنس آن از استات سلولز و ساخت کره و مدل NO.RE 2012-100 بود. به هنگام استفاده از تک پمپ مقدار دبی برابر l/min 0.75 و دو پمپ l/min 1.73 بود. پس از آماده سازی پایلوت RO، مقدار EC و غلظت کلروفرم (شاخص THMs) و تغییرات دبی مد نظر قرار گرفت. مقدار کلرفرم در قبل و بعد از عبور از سیستم RO بوسیله دستگاه GC با دتکتور یونیزاسیون بوسیله اشعه (FID) اندازه گیری شد. یافته های پژوهش: متوسط حداکثر میزان حذف کلروفرم و EC در حالت تک پمپ و در متوسط غلظت اولیه کلروفرم و EC به ترتیب µg/l100 و µs/cm 100، به ترتیب برابر با 85.67 و 90.46 درصد می باشد. متوسط حداقل میزان حذف کلروفرم و EC در حالت دو پمپ و در غلظت اولیه کلروفرم و EC به ترتیب µg/l500 و µs/cm 1000، به ترتیب برابر با 81.98 و 88.22 درصد می باشد.

عنوان انگليسي

Removal of trihalomethanes (THMs) by means of domestic reverse osmosis


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :سجاد مظلومی
نویسنده مسئول :امیرحسین محوی
نویسنده :مهدی فضل زاده دویل
کلید واژه ها:تری هالومتان، اسمز معکوس خانگی، راندمان حذف، مواد آلی طبیعی
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA 30 بهداشت محيط
WA بهداشت عمومي > WA 30 بهداشت محيط
بخش های دانشگاهی :دانشکده بهداشت > گروه بهداشت محیط
کد شناسایی :3712
ارائه شده توسط : مهندس مهدی فضل زاده دویل
ارائه شده در تاریخ :15 آبان 1391 08:24
آخرین تغییر :07 اسفند 1391 11:06

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...