title

اوا درماني و زايمان بي درد

مصطفی زاده, فریده ، اسدزاده, فيروزه ، رستم نژاد, معصومه ، کاظم زاده, رأفت (1391) اوا درماني و زايمان بي درد. نشریه تخصصی زنان و مامایی ایران-فصلنامه علمی و خبری ــ 7 (2). ص.ص.31-35.

[img] متنی - نسخه چاپ شده
1MB

خلاصه فارسی

مقدمه:يكي از روشهاي درماني غير دارويي موسيقي درماني ميباشد و قران كريم به علت دارا بودن اهنگ موزون و دلنشين بعنوان يك موسيقي عرفاني بشمار ميرود.مطالعات متعددي در ايران و ساير كشورها نشان داده كه اواي دلنشين قران كريم باعث كاهش درد در بيماران ميشود . يكي از روش ها ي كاهش درد زايمان تأثير موسيقي و آواي قرآن بر روي مادران باردار ميباشد که اين روش با بازدهي زيادي همراه بوده و نتايج نشان دهنده تاثير مثبت اواي قران در كاهش درد در مادان باردار بوده است .با توجه به اهميت توجه به امر زايمان بيدرد و كاهش ميزان سزارين مطالعه مروري فوق با هدف بررسي تاثير اواي قران كريم بر روي درد زايمان انجام سده كه نتايج مطالعات انجام شده در اورده شده است.نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :فریده مصطفی زاده
نویسنده :فيروزه اسدزاده
نویسنده :معصومه رستم نژاد
نویسنده :رأفت کاظم زاده
کلید واژه ها:قران - درد - زايمان
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.20.55 H9 عناوین ویژه
WQ مامایی
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > گروه مامایی
کد شناسایی :3745
ارائه شده توسط : خانم فریده مصطفی زاده
ارائه شده در تاریخ :30 آبان 1391 13:03
آخرین تغییر :01 تیر 1393 07:23

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...