title

مقایسه مقادیر میانگین سرمی ویتامین C در بین بیماران شریان کرونر و افراد سالم

مأذنی, محمد ، دانیال زاده, آلبرت (1377) مقایسه مقادیر میانگین سرمی ویتامین C در بین بیماران شریان کرونر و افراد سالم. بولتن علمی-خبری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ پائیز (7). ص.ص.7-15.

[img] متنی - نسخه چاپ شده
321kB

خلاصه فارسی

اترواسکلروز بعنوان علت اصلی تنگی شریان کرونر شناخته شده است. یکی از چندین فرضیه مطرح در باره اتیولوژی اترواسکلروز فرضیه اکسیداسیون لیپوپروتئین با دانسیته پایین(LDL) می باشد. برخی از این قراین حاکی از نقش حفاظتی ویتامین C بعنوان آنتی اکسیدان در جلوگیری از اکسیداسیون LDL می باشد. بنابراین ویتامین C را می توان بعنوان یک عامل مهم در پیشگیری از بروز و یا پیشرفت آترواسکلروز در نظر گرفت. در این راستا مطالعه ما بر روی میزان ویتامین C سرم 551 فرد سالم و بیمار ناشتا انجام گردید. مقادیر میانگین ویتامین C اندازه گیری شده در این راستا مطالعه ما بر روی میزان ویتامین C سرم 551 فرد سالم و بیمار ناشتا انجام گردید. مقادیر میانگین ویتامین C اندازه گیری شده در این پژوهش نشان می دهد که این مقادیر در افراد مذکر سالم(55/2±62/10 میکرومول بر میلی لیتر) و در افراد مونث سالم(04/3±80/11 میکرومول بر میلی لیتر) با مقادیر پذیرفته شده جهانی ( 15-5 میکرومول بر میلی لیتر) مطابقت دارد. همچنین مقادیر میانگین سرمی ویتامین C افراد مونث مبتلا به بیماری شریان کرونر (21/2±50/9 میکرومول بر میلی لیتر)در مقایسه با افراد مذکر مبتلا به بیماری شریان کرونر(01/3±39/8 میکرومول بر میلی لیتر)افزایش معنی داری را نشان می دهد(007/0> p). بر اساس نتایج این تحقیق مقادیر میانگین سرمی ویتامین C افراد مذکر غیر سیگاری مبتلا به بیماری شریان کرونر(01/3±39/8 میکرومول بر میلی لیتر) در مقایسه با گروه کنترل (54/2±94/10 میکرومول بر میلی لیتر)) بطور معنی داری کمتر است(001/0> p). ضمنا مقادیر میانگین سرمی ویتامین C در افراد مذکر سیگاری مبتلا به بیماری شریان کرونر (80/3±66/6 میکرومول بر میلی لیتر) در مقایسه با بیماران غیر سیگاری (1/3±39/8 میکرومول بر میلی لیتر) بطور معنی داری کمتر است(001/0> p). نتایج حاصل از این تحقیق غالبا مؤید فرضیه اکسیداسیون LDL در ایجاد اترواسکلروز است و دلالت بر نیاز بیشتر افراد سیگاری و بیماران شریان کرونر ، به ویتامین C رژیم غذایی دارد.نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :محمد مأذنی
کلید واژه ها:بیماری شریان کرونر، ویتامین C، آترواسکلروز،
موضوعات :QU بیوشیمی
WG سیستم قلب و عروق
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش بیوشیمی
کد شناسایی :3842
ارائه شده توسط : دکتر محمد مأذنی
ارائه شده در تاریخ :09 دی 1391 22:45
آخرین تغییر :07 مهر 1393 06:43

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...