title

بررسی غلظت پلاسمایی آنزیم ماتریکس متالوپروتئیناز در مبتلایان به عفونت هلیکوباکترپیلوری

اتحاد, غلامحسین ، پرستار, ندا ، پهلوان, یاسمین ، امانی, مجتبی (1391) بررسی غلظت پلاسمایی آنزیم ماتریکس متالوپروتئیناز در مبتلایان به عفونت هلیکوباکترپیلوری. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 12 (3). ص.ص.230-238. شاپا 2228-7280

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
270kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://journals.arums.ac.ir/index.php/jarums/artic...

خلاصه فارسی

خانواده ای از آنزی مهای پروتئولیتیک هستندو باعث تخریب ماتریکس (MMPs) زمینه و هدف: ماتریکس متالوپروتئینازها و غشای پایه م یشوند و از این لحاظ در فرایندهای فیزیولوژیکی و پاتولوژیکی دارای اهمیت (ECM) خارج سلولی در انواعی از تومورهای بدخیم مانند سرطان معده، سرطان پستان، سرطان MMP- می باشند. افزایش غلظت پلاسمایی 9 کلون، سرطان ریه، سرطان های سر و گردن و غیره مشاهده شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی غلظت پلاسمایی آنزیم ماتریکس متالوپروتئیناز در مبتلایان به عفونت هلیکوباکترپیلوری م یباشد. روش کار: در یک مطالعه توصیفی از کلیه افراد مراجعه کننده جهت آزمایش مدفوع و آزمایش خون به طور همزمان به صورت تصادفی نمونه گیری انجام شد. افراد فاقد بیماری خاص و بدون محدودیت سنی و جنسی بودند. پس از اخذ رضایت, پرسشنامه ای شامل مشخصات فردی و اطلاعات مربوط به سن، جنسیت، شغل ,قد، وزن، استعمال دخانیات و بیماری خاص خود فرد و سابقه بیماری خاص در بستگان درجه یک با ذکر نسبت فامیلی و نوع بیماری از شخص مصاحبه شونده تهیه و تکمیل شد. بلافاصله سرم نمونههای خونی جدا و در یخچال 70 - درجه سانتیگراد تا زمان سنجش غلظت با روش تست H.pylori به روش الایزا نگهداری شد. نمونههای مدفوع نیز به منظور تعیین آلودگی به عفونت MMP-9 مورد استفاده قرار گرفت. H.pylori آنتیژن 17 % از داوطلبین را / 29 % و 85 /76 ،%52/ به ترتیب 38 H.pylori یافته ها: مبتلایان، افراد مشکوک و سالم از نظر ابتلا به مشاهده نشد. MMP- شامل میشدند. بین دو گروه سالم و مبتلا تغییر معنی داری از نظر غلظت 9 در H.pylori افراد مبتلا به MMP- نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر هرچند افزایشی در غلظت سرمی 9 مقایسه با افراد سالم مشاهده میشود، اما این افزایش معنی دار نمیباشد. بین دو گروه خانه دار و رانندگان تفاوت اتفاق H.pylori میتواند قبل از سرطانی شدن معده در افراد مبتلا به MMP- معنی دار مشاهده شد. افزایش غلظت 9 بیافتد.

عنوان انگليسي

Serum Level of Metalloproteinase in Patients Infected with Helicobacter Pylori in Ardabil

خلاصه انگلیسی

Background & Objectives: Matrix Metalloproteinases (MMPs), a member of photolytic enzyme family, degrade the extra cellular matrix. MMPs have very important roles in physiological and pathological processes. It has been reported that MMPs concentration increase in malignancies such as stomach, breast, colon, lung, head and neck cancers. Infection with Helicobacter pylori is risk factor for gastric cancer and may increase the serum level of MMP-9. The aim of this study was to measure the concentration of MMP-9 in sera of patients infected with H. pylori. Methods: In a descriptive-experimental study, apparent healthy individuals who were refereed for stool and blood tests were randomly selected and their stools and sera samples were collected. A questionnaire containing age, sex, smoking and special diseases in family and type of their diseases was filled for every volunteer. The sera collected immediately after blood sampling and stored in -70oC until used. The concentration of MMP-9 was assessed using ELISA. Stool samples were used for detection of H. pylori antigen. Results: H. pylori positive, negative and equivocal volunteers were 52.38%, 29.76% and 17.85%, respectively. Differences between MMP-9 concentration and H. pylori negative and positive groups were not significant (p =0.25). A significant increase in MMP-9 concentration was found in sera from drivers in compare with housewives. Conclusion: Although there was an increase in serum concentration of MMP-9 in H. pylori infected person, differences between H. pylori negative and positive groups were not significant. The raised concentration of MMP-9 in drivers may arise from difference in their health condition in compare with the housewives. This study suggests that MMP-9 level in serum may increase before initiation of gastric cancer in H. pylori infected individuals.

نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :غلامحسین اتحاد
دانشجو :ندا پرستار
نویسنده :یاسمین پهلوان
نویسنده مسئول :مجتبی امانی
کلید واژه ها:آنزیم ماتریکس متالوپروتئیناز ، هلیکوباکترپیلوری ، سرطان معده ، سرم
کلید واژه ها (انگلیسی):Metalloproteinase Enzyme ; Helicobacter pylori ; Gasteric Cancer ; Serum
موضوعات :QU بیوشیمی
QW میکروب شناسی و ایمنی شناسی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش بیوفیزیک
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش میکروبیولوژی
کد شناسایی :3881
ارائه شده توسط : دکتر مجتبی امانی
ارائه شده در تاریخ :24 دی 1391 09:07
آخرین تغییر :20 فروردین 1393 12:34

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...