title

توزیع جغرافیایی مبتلایان به کیست هیداتیک در بیماران بستری در بیمارستان آموزشی فاطمی اردبيل

محمدی قلعه بین, بهنام ، چینی فروش, میرمهدی ، ارزنلو, محسن ، قلی پور, الهام ، بقایی, زهرا (1386) توزیع جغرافیایی مبتلایان به کیست هیداتیک در بیماران بستری در بیمارستان آموزشی فاطمی اردبيل. در: همايش سراسری کيست هيداتيد, 19-20 ارديبهشت 1386, ايران - ياسوج.

این آخرین ویرایش عنوان است.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
73kB

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف: بیماری هیداتیدوز یک عفونت انگلی است که به وسیله مرحله لاروی اکینوکوکوس گرانولوزوس ایجاد می شود. کرم های بالغ در روده سگها و برخی از گوشتخواران وحشی زندگی می کنند. تخم های دفع شده بهمراه مدفوع توسط ميزبانان واسط مانند علفخواران و انسان خورده می شود. بيماری هیداتيد عموما" کبد و ريه را درگير می کندو اعضای موجود در حفره شکمی در مرحله بعدی از نظر آلودگی قرار دارند. هدف اين مطالعه مشخص نمودن انتشار جغرافيايی و موارد ديگری از مشخصه های بيماران با کيست هيداتيک مراجعه کننده به بيمارستان آموزشی فاطمی دانشگاه علوم پزشکی اردبيل می باشد. مواد و روش ها: اين پژوهش يک مطالعه گذشته نگر است. اطلاعات مورد نياز از پرونده موجود در آزمايشگاه پاتولوژی بيمارستان از تاريخ 15/7/1379 لغايت 25/5/1384 استخراج گرديد. انتشار جغرافيايی و نسبت های سن، جنس و محل آناتوميک کيست در بدن تعيين گرديد. آناليز آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام گرديد. يافته ها: نتيج نشان داد که از 34 مورد مراجعه کننده به بيمارستان طی دوره ياد شده، بيشتر بيماران(47%) مربوط به شهرستان اردبيل بودند. سپس به ترتيب بيله سوار و مشکين شهر هر کدام (76/11%)، گرمی و خلخال هر کدام (82/8%) و نمين و پارس آباد هر کدام (88/5%) در رتبه بعدی بودند. در کل 3/35% بيماران شهری و 7/64% روستايی بودند. ميانگين سنی بيماران 67/35 سال بود. بيشترين ميزان آلودگی در گروه سنی 41-50 سال در حدود 47/26% بود. از نظر توزيع جنسی 2/38% بيماران را مردان و 61/8% بيماران را زنان تشکيل می دادند. از لحاظ محل عفونت در بدن 29/85% موارد در کبد واقع شده بود. نتيجه گيری: نتايج نشان داد که بيماری در ميان ساکنين روستاها بيشتر بوده و بيشتر مبتلايان را زنان تشکيل می دادند. يافته های اين تحقيق به مقدار زيادی با يافته های مشابه ديگر تطابق دارد. نهايتا" يافته های اين تحقيق شيوع نسبی بيماری هيداتيدوز را در اين استان نشان می دهد. از آنجا که اين مطالعه در محده کوچکی انجام گرفته است، لذا انجام مطالعات جامع و گسترده برای مشخص شدن سيمای واقعی اپيدمیولوژی بيماری هيداتيدوز در اين منطقه ضروری به نظر می رسد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :بهنام محمدی قلعه بین
کلید واژه ها:کيست هيداتيک، توزيع جغرافيايی، اکينوکوکوس گرانولوزوس
موضوعات :QW میکروب شناسی و ایمنی شناسی
QX انگل شناسی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش انگل شناسی
کد شناسایی :3912
ارائه شده توسط : دکتر بهنام محمدی قلعه بین
ارائه شده در تاریخ :03 بهمن 1391 18:30
آخرین تغییر :10 مهر 1393 07:38

ویرایش های موجود این سند

  • توزیع جغرافیایی مبتلایان به کیست هیداتیک در بیماران بستری در بیمارستان آموزشی فاطمی اردبيل. (deposited 03 بهمن 1391 18:30) [Currently Displayed]

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...