title

بررسي تاثير آموزش زوجين بر ميزان مشاركت كاركنان مرد كارخانجات مخابراتي شيراز در منتخبي از برنامه هاي تنظيم خانواده در سال 1383

اخوان اکبری, پوران (1385) بررسي تاثير آموزش زوجين بر ميزان مشاركت كاركنان مرد كارخانجات مخابراتي شيراز در منتخبي از برنامه هاي تنظيم خانواده در سال 1383. در: اولين همايش سراسري انجمن متخصصين زنان مامايي و نازايي ايران شاخه خراسان, 23-26 مرداد 1385 , مشهد -بيمارستان امام رضا (ع).

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
388kB

آدرس اینترنتی رسمی : http:www.mums.ac.ir/congress85/zanan

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف:عقايد مردان به طور كلي بر زندگي زنان به ويژه در مورد بهداشت باروري تاثير دارد.دستيابي به اهداف برنامه هاي تنظيم خانواده و حصول موفقيت مستلزم مستلزم همكاري و مشاركت فعال مردان و زنان است. مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير آموزش زوجين بر ميزان مشاركت مردان در برنامه هاي تنظيم خانواده انجام شده است. مواد و روشها: پژوهش حاضر يك مطالعه كارآزمايي باليني از نوع قبل و بعد در سال 1383 انجام شده است. نمونه هاي اين مطالعه 80 زوج كارخانجات مخابراتي شيراز مي باشند كه با روش نمونه گيري آسان انتخاب شده و به طور تصادفي در دو گروه مورد و شاهد بررسي شدند. ابزار گرد آوري اطلاعات پرسشنامه تنظيمي بود.اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از آمار توصيفي و جداول توزيع فراواني پردازش شد. يافته هاي پژوهش: نتايج نشان داد كه بعد از آموزش ميزان آگاهي مردان گروه مورد نسبت به مرحله قبل از مداخله افزايش معني داري يافته است (p< 0/001)،ولي ميزان آگاهي مردان گروه شاهد نسبت به مرحله پيش آزمون اختلاف معني داري نشان نداد(16/0=p).همچنين بعد از آموزش ميزان مشاركت مردان گروه مورد در برنامه هاي تنظيم خانواده افزايش معني داري نشان داد(p< 0/001)ولي در گروه شاهد آزمون آماري تفاوت معني داري بين نمرات مشاركت مراحل قبل و بعد نشان نداد(0/24= p).بين ميزان آگاهي مردان مورد مطالعه و مشاركت آن ها در برنامه هاي تنظيم خانواده همبستگي مثبت و ارتباط آماري معني داري در مرحله قبل از مداخله مشاهده شد(r= 0/27 ,p=0/01). نتيجه گيري: در كل نتايج پژوهش نشان داد كه آموزش تنظيم خانواده باعث بالا بردن آگاهي مردان از برنامه هاي تنظيم خانواده شده و اين افزايش آگاهي نيز منجر به افزايش ميزان مشاركت مردان در اين برنامه شده است. كلمات كليدي: آموزش تنظيم خانواده، مردان، مشاركتنوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :پوران اخوان اکبری
کلید واژه ها:آموزش تنظيم خانواده، مردان، مشاركت
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت
WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت

WQ مامایی
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > گروه مامایی
کد شناسایی :3921
ارائه شده توسط : خانم پوران اخوان اکبری
ارائه شده در تاریخ :12 بهمن 1391 08:07
آخرین تغییر :09 اسفند 1391 13:01

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...