title

توسعه تفکر انتفادی ومصادیق قرآنی

تذکری, زهرا (1389) توسعه تفکر انتفادی ومصادیق قرآنی. در: اولین همایش کشوری تفکر انتقادی و نظام سلامت, 3-5 اسفند 1389, اصفهان - ایران.

[img]
پیش نمایش
تصویر
109kB
[img]
پیش نمایش
متنی
178kB

خلاصه فارسی

مقدمه:يونيسف (2003)درآخرين تقسيم بندی خود،مهارت تصميم گيری و تفکر انتقادی رايکی‌از مهارت‌های زندگی برشمرده‌است.این در حالی است که1400 قبل با ظهور اسلام پیوسته قرآن انسان را به تفکر در امور مختلف توصیه نموده.هدف از این مطالعه بررسی توسعه تفکر انتقادی ومصادیق قرانی می باشد. روش مطالعه:در این راستا برخی از آیات قرآن وتفاسیری مربوطه ومتون ومقلات مرتبط با تفکر انتقادی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها:نتایج این بررسی نشان داد، جهان‌امروز عصر فراطلاعات می باشد که با سرعت نور در گذر است.وذهن بشر را یارای رویارویی با این موج عظیم نیست مگربا کسب مهارتهای صحیح زندگی.براين‌اساس،علمای تعليم و تربيت بزرگترين هدف آموزش و پرورش را کسب تفکر انتقادی وعلمی می‌دانند که باايجاد قدرت ذهنی و جسمی مناسب زمينه را برای چالش با این تغییرات فراهم کند. بحث ونتیجه گیری:از دیدگاه اسلامی سرچشمه‌ اصلی تمام نيروهای ‌انسانی، تفکر است وقرآن بارها انسانها را به تفکردر مسائل خلقتی،انسان شناشی،جامعه شناشی وتاریخ وحتی مسائل تغذیه ای توصیه می کند.از نظراسکريون و پاول (2007)تفکر انتقادی: تفکر خود رهبری،خود نظم بخشی، خود کنترلی و خود تصحيحی می‌باشدوکيفيت تفکر انتقادی به عمق تجربه فرد،هوش و نوع اطلاعات وسئوالات مطرح شده بستگی دارد،لذا برای توسعه چنین اندیشه ای باید راهکارهای ارائه شود. در این مقاله شانزده‌راهکارازنظر جردن(2007) نقل شده.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :زهرا تذکری
کلید واژه ها:توسعه- تفکر انتفادی-مصادیق قرآنی
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.20.55 H9 عناوین ویژه
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > گروه پرستاری
کد شناسایی :3966
ارائه شده توسط : دکتر زهرا تذکری
ارائه شده در تاریخ :18 آبان 1395 11:18
آخرین تغییر :18 آبان 1395 11:18

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...