title

اثرات سبوس برنج بر قند خون و چربي هاي پلاسما بيماران ديابتي نوع II

تذکری, زهرا ، زارع, مریم ، ایرانپرور, منوچهر ، نعمتی, علی (1387) اثرات سبوس برنج بر قند خون و چربي هاي پلاسما بيماران ديابتي نوع II. در: کنگره سندرم متابولیک ایران, 23-24 خرداد 1387, تبریز.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
227kB

خلاصه فارسی

سابقه و هدف: ديابت قندي شايع ترين بيماري غدد درون ريز است كه براساس آمار سازمان بهداشت جهاني حدود 135 ميليون نفر در جهان به آن مبتلا هستند و شيوع آن در ايران 4-2% است. اخيرا بيماران ديابتي تشويق مي شوند كه دريافت فيبر غذايي خود را افزايش دهند هدف از اين مطالعه تعيين اثرات سبوس برنج بر قند خون و چربي هاي پلاسما بيماران ديابتي نوع II بود. مواد و روشها: اين مطالعه كارآزمايي باليني دوسوكور بود كه بر روي 60 بيمار ديابتي كه فاقد بيماري قلبي، كبدي و كليوي بودند و فشار خون بالا نداشتند، انجام شد. بيماران بطور تصادفي در 2 گروه مداخله و كنترل قرار گرفتند كه گروه مداخله g 10 سبوس برنج در 2 وعده و گروه كنترل پلاسبو دريافت كردند. به بيماران توصيه شد در مدت مطالعه فعاليت و رژيم غذايي خود را تغيير ندهند و يا درآمد غذايي قبل و حين و بعد مداخله آنها كنترل شد. قند خون و ليپيدهاي پلاسماي بيماران قبل و بعد مطالعه بررسي و نتايج با آزمون تي زوج و آناليز واريانس و با استفاده از نرم افزار SPSS و Food processor تجزيه و تحليل شد. نتايج: قند خون ناشتا و 2 ساعت بعد از غذاي بيماران كاهش آماري معني داري را نشان داد (001/0 P<) ميزان تري گلسريد و سطح LDL هم كاهش آماري معني داري را نشان دادند 05/0 P< و (01/0 P<) سطح HDL افزايش و سطح كلسترول هم كاهش داشت ولي از نظر آماري معني د ارنبود. نتيجه گيري: سبوس برنج مي تواند به عنوان مكمل غذايي در كنترل بيماري ديابت كمك كند. كلمات كليدي: ديابت نوع II – سبوس برنج – قند خون – ليپدهاي پلاسمانوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :زهرا تذکری
نویسنده :مریم زارع
نویسنده :منوچهر ایرانپرور
نویسنده :علی نعمتی
کلید واژه ها: ديابت نوع II – سبوس برنج – قند خون – ليپدهاي پلاسما
موضوعات :WD بیماریهای تغذیه و متابولیکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش تغذیه
دانشکده پرستاری و مامایی > گروه پرستاری
کد شناسایی :3972
ارائه شده توسط : دکتر زهرا تذکری
ارائه شده در تاریخ :22 خرداد 1392 09:11
آخرین تغییر :20 اردبهشت 1393 10:57

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...