title

بررسي مقايسه‌ای علل سوء مصرف مواد مخدر از ديدگاه معتادين و خانواده آن‌ها (همراه) در مراجعين به مراكز ترك اعتياد شهرستان خرم‌آباد

حیدری, حشمت اله ، مالمیر, محمد شریف ، کامران, عزیز ، بیرانوند, نورالدین (1391) بررسي مقايسه‌ای علل سوء مصرف مواد مخدر از ديدگاه معتادين و خانواده آن‌ها (همراه) در مراجعين به مراكز ترك اعتياد شهرستان خرم‌آباد. تحقیقات نظام سلامت ــ 8 (6). ص.ص.1017-1026. شاپا 1735 -2363

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
235kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/6...

خلاصه فارسی

مقدمه: با توجه به شیوع بالاي اعتیاد در کشور و مشکلات بهداشتی- اجتماعی ناشی از آن، اعتیاد به عنوان یکی از چند اولویت بهداشتی کشور محسوب می‌شود. این مطالعه با هدف، تعيين و مقايسه علل سوء مصرف مواد مخدر از ديدگاه معتادين و خانواده آن‌ها (همراه) در مراجعين به مراكز ترك اعتياد شهرستان خرم آباد انجام شد. روش‌ها: مطالعه حاضر به صورت مقطعي و بر روي معتادين و همراهان مراجعه کننده به مراكز ترك اعتياد دولتي شهر خرم آباد در محدوده سني 65-15 سال با نمونه‌گيري در دسترس و آسان انجام گرفت. ابزار مطالعه پرسش‌نامه‌ای مشتمل بر دو بخش بود که بخش اول شامل مشخصات دموگرافيک و علل سوء مصرف مواد مخدر در پنج بعد فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و روانی بود. اطلاعات جمع‌آوري شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 16 و آزمون‌هاي 2c، Mann-Whithney و Kruskal-Wallis مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. یافته‌ها: 3/48 درصد معتادین و 3/63 درصد افراد همراه شرکت کننده در مطالعه نقش اعتماد به نفس پایین را در اعتیاد مهم می‌دانستند. نیمی از افراد هر دو گروه اعتقاد داشتند که شکست‌های پیاپی در زندگی و یادگیری مشاهده‌ای از مصرف اعضای خانواده نقش شدیدی در اعتیاد دارد. از دیدگاه افراد همراه، نقش دو عامل نابرابری‌های اقتصادی و بی‌کاری و کمبود فرصت شغلی به طور معنی‌داری بیشتر از دیدگاه معتادین اهمیت داشت و درصد بیشتری از آن‌ها نقش دو عامل فوق را در اعتیاد شدید می‌دانستند، اما درصد بیشتری از معتادین، عواملی مانند اصرار دوستان و همسالان، تسکین درد و بیماری جسمی، احساس لذت در مصرف و نگرش مثبت فرد به مواد مخدر را زیاد می‌دانستند و این اختلاف دیدگاه بین دو گروه معنی‌دار بود (05/0 > P). نتیجه‌گیری: برای پیشگیری از اعتیاد و کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر، اقداماتی اساسی در كاهش نگراني‌ها و اضطراب‌های اجتماعی، امنيت و رفاه اجتماعي، فرهنگ‌سازی سلامت به خصوص در حیطه روان و بهبود فضای اشتغال و اقتصاد جامعه ضروری است. واژه‌هاي كليدي: سوء مصرف مواد مخدر، معتاد، خانواده، مركز ترك اعتياد

عنوان انگليسي

Comparison of Causes of Drug Abuse from the Viewpoint of Addicted Patients and Their Families

خلاصه انگلیسی

Background: Given the high prevalence of addiction in Iran and its social and health problems, addiction is considered as one of the few national health priority. This study compared the views of addicts and their families about the causes of drug abuse that referred to addiction centers in Khorramabad, Iran. Methods: This cross-sectional study was conducted on addicts and their families who referred to the Khoramabad government withdrawal centers in the age range of 15 to 65 years old. The survey tool was a questionnaire consisted of two parts: demographic characteristics and causes of drug abuse in five dimensions including individual, family, social, economic and psychological factors. Collected data was analyzed with SPSS software version 16, using chi-square, Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests. Findings: 48.3% of addicts and 63.3% of families said that low confidence has an important role in addiction. Half of the subjects in both groups believed that successive failures in life and observational learning from addicted family members have a strong role in addiction. From the perspective of family members, the two factors of economic inequality, unemployment and lack of job opportunities, had significantly greater role in addiction in comparison with the addicts viewpoint. Greater percentage of addicts believed that the role of insistence of friends and peers, relieving pain and physical illness, pleasure and positive attitude to drugs, were more important from other items and the differences of view between the two groups was statistically significant (P < 0.05). Conclusion: To prevent and reduce the tendency toward addiction, major steps is essential in reducing anxiety and social concerns, increasing security and social welfare, culturing, especially in the areas of mental health and improving employment and the social economy.

نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :حشمت اله حیدری
نویسنده :محمد شریف مالمیر
نویسنده مسئول :عزیز کامران
نویسنده : نورالدین بیرانوند
کلید واژه ها:سوء مصرف مواد مخدر، معتاد، خانواده، مركز ترك اعتياد
کلید واژه ها (انگلیسی):Drug Abuse, Addiction, Family, Addiction Withdraw Center
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت
WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت

WM روانپزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
کد شناسایی :4034
ارائه شده توسط : دکتر عزیز کامران
ارائه شده در تاریخ :03 اسفند 1391 12:34
آخرین تغییر :03 اسفند 1391 12:34

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...