title

بررسی میزان امیدواری در میان دانشجویان دختر رشته پرستاری ومامائی (دوره کارشناسی)دانشکده علوم پزشکی خلخال و دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

کرامتی, حسین ، امانی, فیروز ، رجبی, خدیجه ، رضایی, الناز ، شکری, کبری ، فتحي, سولماز ، فرشاد, وحید (1391) بررسی میزان امیدواری در میان دانشجویان دختر رشته پرستاری ومامائی (دوره کارشناسی)دانشکده علوم پزشکی خلخال و دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال. در: سمينار جامع سراسری دانشجويان پرستاری،اتاق عمل و مامائی (درعرصه), 6 دی ماه 91, اصفهان.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
162kB

خلاصه فارسی

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان امیدواری دانشجویان رشته پرستاری و مامائی دانشکده علوم پزشکی خلخال ودانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال در دوره کارشناسی ( از تمامی دوره های تحصیلی کارشناسی ) بود. به این منظور تعداد 200 دانشجوی دختر به روش نمونه گیری طبقه بندی شده از هر دو دانشگاه با پرسش نامه تلفیقی امیدواری (آکسفورد + اسنایدر ) مورد آزمون قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه ی امیدواری ( آکسفورد + اسنایدر) بود وبرای تحلیل داده ها از نرم افزار Excel work sheet استفاده شد . نتایج حاصله نشان داد که میزان میدواری در میان دانشجویان پرستاری ومامائی تقریباً یکسان بود ودر اکثر موارد متوجه امیدواری بالا در این دانشجویان بوده است وامیدواری ارتباط معناداری با آینده روشن این دانشجویان دارد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :حسین کرامتی
نویسنده :فیروز امانی
کلید واژه ها:امیدواری – علوم پزشکی خلخال – واحد آزاد اسلامی
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA. 900 آمار حياتي
WA بهداشت عمومي > WA. 900 آمار حياتي
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
کد شناسایی :4134
ارائه شده توسط : دکتر فیروز امانی
ارائه شده در تاریخ :07 اردبهشت 1392 14:08
آخرین تغییر :28 خرداد 1392 12:27

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...