title

بررسی تاثیر آموزش بر کاهش میزان سزارین انتخابی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل در سال 91-90

مردی, افروز ، مشعوفی, مهرناز ، حمیدزاده اربابی, یوسف ، ایرانی, لیلا (1391) بررسی تاثیر آموزش بر کاهش میزان سزارین انتخابی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل در سال 91-90. در: سومین کنگره سالیانه اخلاق پزشکی و سلامت باروری, 3-4 اسفند 1391, تهران.

[img]
پیش نمایش
متنی
179kB

خلاصه فارسی

مقدمه: متاسفانه امروزه شیوع سزارین در اکثر کشورها به بیش از 50% رسیده است واین در حالی است که بیشتر موارد سزارین بصورت انتخابی و بدون دلیل انجام میشود که از نظر پزشکی و شرعی سوال برانگیز بوده و غیر اخلاقی میباشند. یکی از دلایل افزایش سزارین های انتخابی عدم آگاهی مادران است.بدین منظور مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش در دوران بارداری در کاهش سزارین انتخابی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل صورت گرفت. روشها: این مقاله یک مطالعه نیمه تجربی است که تعداد 100 نفر خانم باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل در زمستان 90 و بهار 91 که هیچ نوع ممنوعیتی برای زایمان طبیعی نداشتند با نمونه گیری تصادفی ساده در دو گروه مورد(آموزش) و شاهد(بدون مداخله) قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها پرونده های بهداشتی خانوارها و مصاحبه حضوری و تلفنی با زنان باردار و یک سری برنامه های آموزشی بوده و آموزش مورد ها از هفته 36 به بعد بارداری انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و آمارهای توصیفی و آزمون های کای دو و تی تست استفاده شد. نتایج : نتایج نشان داد اکثریت افراد مورد پژوهش (43%) در گروه سنی 34-26 و (42%) در گروه سنی 43-35 بودند،85% خانه دار، 79% دارای تحصیلات دیپلم وبالای دیپلم و در کل 66% زنان نخست زا بودند. در نهایت 38 نفر (76%) زنان آموزش دیده در مقابل 16 نفر (32%) زنان گروه شاهد زایمان طبیعی را انتخاب کردند و تفاوت آماری بین دو گروه معنی دار بود.( (p=0/001 نتیجه گیری:نتایج حاکی از این است که آموزشهای مناسب در دوران بارداری در کاهش میزان سزارین انتخابی و بدون دلیل موثر بوده و روش های موثر در نحوه آموزش و ترویج روش های مختلف زایمان کم درد به زنان باردار برای افزایش میزان زایمان طبیعی توصیه میگردد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :افروز مردی
نویسنده :مهرناز مشعوفی
نویسنده :یوسف حمیدزاده اربابی
نویسنده :لیلا ایرانی
کلید واژه ها:سزارین انتخابی ، آموزش
کلید واژه ها (انگلیسی):elective cesarean , education
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت
WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت

WQ مامایی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فناوري اطلاعات سلامت
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
کد شناسایی :4149
ارائه شده توسط : خانم افروز مردی
ارائه شده در تاریخ :04 خرداد 1392 13:13
آخرین تغییر :02 تیر 1393 04:40

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...