title

بررسي اپيدميولوژيک روند 15 ساله تب بازگرد آندميك در استان اردبيل از سال 1376 لغايت 1390

براک, منوچهر ، امدادی, داريوش ، مدرس صدرایی, نگار ، زکی پور, قادر (1391) بررسي اپيدميولوژيک روند 15 ساله تب بازگرد آندميك در استان اردبيل از سال 1376 لغايت 1390. در: بيست و يكمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران, 30 دي ماه لغايت 4 بهمن ماه سال 1391, تهران ـ نياوران ـ سازمان ايراني مجامع بين المللي.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
360kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.iiccom.org/pdf/21st/poster.pdf

خلاصه فارسی

مقدمه و اهداف: تب بازگرد آندميك (تب راجعه كنه اي) يك بيماري باكتريايي از جنس بورليا بوده كه انسان از طريق گزش كنه هاي خانواده آرگازيده (كنه هاي نرم) از جنس اورنيتودوروس و گونه تولوزاني به آن مبتلا مي شود. تب بازگرد آندميك از بيماريهاي مهم بومي ايران می باشد و بيشترين مطالعات بر روي اين بيماري در دنيا از ايران گزارش شده است. در حال حاضر در ايران از 11 استان كشور اين بيماري گزارش مي شود كه مهمترين آنها استانهاي اردبيل، همدان، زنجان، كردستان و قزوين مي باشد. استان اردبيل از نظر انتقال محلي بيماري تب بازگرد كنه اي در كشور سابقه ديرينه دارد و كانونهاي آندميك بيماري بترتيب در شهرستانهاي خلخال، كوثر، نير و حتي اردبيل متمركز است. روش تحقيق: اين بررسي به روش توصيفي است و كليه گزارشات موارد تشخیص میکروسکوپی تب بازگرد آندمیک در استان تفكيك شهرستانهاي خلخال و کوثر طبق دستورالعمل كشوري مراقبت تب بازگرد آندمیک به تعداد 627 مورد جمع آوري و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. اين تحقيق يك مطالعه توصيفي مي باشد كه بر روي تعداد622 نفر از سال1376 لغايت 1390 در استان انجام شد. يافته ها: تعداد موارد بيماري از سال 1376 تا 1390 بترتيب 19‌- 11 – 67 – 132 – 124 – 120 – 56 – 44 – 22 – 14 – 6 - 6 – 4 - 2 و 1 مورد بوده است. در سالهاي 1376 و 1377 كليه موارد گزارش شده از بخش خصوصي بوده است. از سال 1378 با ادغام نظام مراقبت بيماري در سيستم شبكه در شهرستانهاي آندميك، گزارش بخش دولتي بويژه در خانه هاي بهداشت فعال شد بطوريكه گزارش موارد بيماري از صفر درصد در سال 1377 به 77% از كل موارد در سال 1380 افزايش يافت. از تعداد كل موارد 52% مونث و 48%، از نظر سكونت 94% روستا و 6% شهر، از نظر گزارشدهي 70% سيستم شبكه و30% بخش خصوصي مي باشد. از نظر فصل انتقال بيماري بيشترين موارد مثبت در ماههاي تير، مرداد، شهريور بترتيب به تعداد 119– 153– 128 نفر بوده است كه پيك انتقال بيماري در مرداد ماه می باشد. از نظر گروههاي سني 9 – 0 سال 58%، 19 – 10 سال 30%، 29 – 20 سال 9%، 39 – 30 سال 2%، بالاي 40 سال 1% مي باشد. نتيجه گيري و پيشنهادات: با توجه به شيوع بالاي بيماري در مناطق روستايي كه شغل دامداري دارند و همچنين 88% موارد در گروه سني زير 20 سال (سنين مدارس) گزارش شده است و همچنین برنامه ادغام مراقبت و گزارشدهي بيماري در سيستم شبكه بويژه در مناطق آندميك در استان در جهت کاهش موارد بیماری موثر بوده است. لازم است اين برنامه در ساير مناطق آندميك كشورادغام و برنامه های بیماریابی، اموزش و اطلاع رسانی در مناطق روستایی از طریق خانه های بهداشت بویژه برای دانش آموزان تقویت و تشدید گردد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :منوچهر براک
نویسنده مسئول :داريوش امدادی
نویسنده :نگار مدرس صدرایی
نویسنده :قادر زکی پور
کلید واژه ها:تب بازگرد ، بورليا ، اردبيل ، سيستم شبكه
موضوعات :QX انگل شناسی
WC بیماریهای واگیر
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
کد شناسایی :4157
ارائه شده توسط : دکتر منوچهر براک
ارائه شده در تاریخ :25 خرداد 1392 08:15
آخرین تغییر :25 خرداد 1392 08:15

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...