title

روند تغييرات شاخصهای برنامه كشوري سل در استان اردبيل از سال 1383 لغايت 1389

براک, منوچهر ، معینی, آرزو ، امدادی, داريوش ، مدرس صدرایی, نگار (1391) روند تغييرات شاخصهای برنامه كشوري سل در استان اردبيل از سال 1383 لغايت 1389. در: بيست و يكمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران, 30 دي ماه لغايت 4 بهمن ماه سال 1391, تهران ـ نياوران ـ سازمان ايراني مجامع بين المللي.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
357kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.iiccom.org/pdf/21st/poster.pdf

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف: سل يك بيماري عفوني است كه در حال حاضر به بیماری فقر اقتصادی در جامعه معروف شده است. تشخيص بيماران سل ريوي اسمير مثبت بعنوان محور اصلي برنامه مبارزه با سل بوده و شناسايي و درمان اين بيماران ضروري است.بيماري سل در رتبه های بالاي بار بيماري بر اساس DALY بوده و پيش بيني مي شود تا سال 2020 همچنان جايگاه بالاي خود را حفظ كند. روش كار: در اين مطالعه توصيفي مقطعي اطلاعات مربوط به شاخص هاي اجرای برنامه كشوري سل در استان اردبيل از پرونده بيماران مسلول و فرم های كامپيوتری استخراج و با روش هاي آمار توصيفي به صورت تعداد و درصد آناليز شدند. نتايج: متوسط ميزان بيماريابي موارد جديد سل ريوي اسمير مثبت در سالهاي 1383 تا 1389 برابر 40.8% بود.متوسط درصد موفقيت درمان بيماران مسلول طي سالهاي 1383 لغايت 1388 برابر 3/93% بوده است.بيشترين درصد موفقيت در سال 1384 با 99.99 % بود. ميزان بروز سل ريوي اسمير مثبت از 5.7 در سال 1383 به 4 نفر در هر 100000 جمعیت در سال 1389 رسيده است.متوسط ميزان بهبودي از بيماري سل طي سالهاي 1383 لغايت 1388 برابر 89.6% كه بيشترين درصد با 98.3% مربوط به سال 1384 بوده است.متوسط ميزان بروز كلي بيماري سل طي سالهاي 1384 - 1389 برابر 10 درهر 100000 نفر جمعيت بوده است. نتيجه گيري: نتايج نشان دادكه در بعضي از شاخصهادر مقايسه با استانداردهای كشوري و جهاني هنوز فاصله داريم وضروري است که با شناسايي نقاط ضعف عملکرد برنامه در خصوص ارتقاء سیستم هاو بيماريابي از تمام توان سيستم بهداشتي استفاده كرده و آموزش همگاني لازم را براي بيماران و افراد جامعه ارایه دهیم.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :منوچهر براک
نویسنده :آرزو معینی
نویسنده :داريوش امدادی
نویسنده :نگار مدرس صدرایی
کلید واژه ها:سل،شاخص،درصد موفقيت، اپیدمیولوژی، اردبیل
موضوعات :QW میکروب شناسی و ایمنی شناسی
WB پزشکی عملی
WC بیماریهای واگیر
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
کد شناسایی :4160
ارائه شده توسط : دکتر منوچهر براک
ارائه شده در تاریخ :25 خرداد 1392 08:25
آخرین تغییر :25 خرداد 1392 08:25

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...