title

ابعاد سلامت در تجربيات زنان ديابتی ايرانی: يک مطالعه پديدار شناسی

ولیزاده, سوسن ، آقامحمدی, معصومه ، محمدی, عیسی ، ابراهیمی, حسین (1391) ابعاد سلامت در تجربيات زنان ديابتی ايرانی: يک مطالعه پديدار شناسی. دوماهنامه دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه ــ 10 (3). ص.ص.449-456. شاپا 2008-6326

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
339kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://unmf.umsu.ac.ir/browse.php?a_id=952&sid=1&s...

خلاصه فارسی

پیش زمینه و هدف: براي رسیدن به رویکرد کل نگر در مراقبت از بیماران، آگاهی از ادراکات بیماران از سلامتی خود، امر مهمی است؛ لذا مطالعه حاضر با هدف تبیین معناي سلامت در زنان دیابتی انجام شد. مواد و روش ها: مطالعه با روش کیفی پدیدارشناسی انجام گرفت. 22 زن دیابتی که تجربه حداقل یک سال ابتلا به دیابت نوع دو را داشته و مایل به بیان این تجربیات بودند با نمونه گیري هدفمند انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه هاي نیمه ساختاري جمع آوري گردید. تمام گفتگوها ضبط و به طور کامل نوشته شد و همزمان آنالیز با روش ون مانن شروع گردید. یافته ها: مفهوم سلامت در پاسخ هاي شرکت کنندگان چندبعدي بوده و در ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوي قرار می گرفت که ارتباط مستحکم ی ب ین آن ها وجود داشت. ابعاد روانی و معنوي سلامت مهم تر از دو بعد دیگر عنوان شدند. بیشتر پاسخ هاي شرکت کنندگان در بعد جسمی، بی انگر توجه آن ها به داشتن استقلال بود. داشتن آرامش و ظهور بیماري به عنوان خواست خدا نیز از مهم ترین نکات مطرح شده در ابعاد روانی و معنوي بود. بحث و نتیجه گیري: شرکت کنندگان صرف نداشتن بیماري جسمی را نشانه سلامتی ندانستند. توجه بیماران به ابعاد مختلف سلامت و به خصوص ابعاد روانی و معنوي می تواند نشان دهنده این باشد که در صورت عدم احساس سلامتی در بعد جسمی، با مداخله در سایر ابعاد می توان این امکان را فراهم آورد تا بیماران بتوانند هم در بعد جسمی و هم در ابعاد دیگر، احساس سلامتی نمایند. کلید واژه ها: سلامت، دیابت، زنان، پدیدارشناسی، ایران

عنوان انگليسي

Dimensions of health in the experiences of Iranian Diabetic women: A phenomenological study


نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :سوسن ولیزاده
نویسنده :معصومه آقامحمدی
نویسنده :عیسی محمدی
نویسنده :حسین ابراهیمی
کلید واژه ها:سلامت ، دیابت ، زنان ، پدیدارشناسی ، ایران
کلید واژه ها (انگلیسی):Health , diabetes , Women , Phenomenology , Iran
موضوعات :WK سیستم غدد
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > گروه پرستاری
کد شناسایی :4201
ارائه شده توسط : دکتر معصومه آقامحمدی
ارائه شده در تاریخ :07 خرداد 1392 09:27
آخرین تغییر :07 خرداد 1392 10:05

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...