title

شاخص های تنظیم خانواده دراستان اردبیل طی سالهای 90-1388

امانی, فیروز ، احسانی, بتول ، پوراحمدیان, فرانک ، کاظم زاده, مریم ، محمدی, معصومه ، اسدی زاده, مهناز ، لحنی, ژیلا (1392) شاخص های تنظیم خانواده دراستان اردبیل طی سالهای 90-1388. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
429kB

خلاصه فارسی

هدف:شاخص های تنظیم خانواده:بررسی استفاده زنان از انواع روشهای پیشگیری از بارداری در سالهای 90-88 در استان اردبیل روش کار:این مطالعه یک مطالعه توصیفی است که با مراجعه به مرکز معاونت بهداشتی و دریافت آمار شاخص های بهداشتی مربوط به تنظیم خانواده از مسؤل بخش آمار و مقایسه میزان استفاده زنان از روش های پیشگیری از بارداری در استان اردبیل در سالهای 90-88 انجام گرفته است. یافته ها: در این مطالعه در سالهای 88 و89 به ترتیب بیشترین درصد استفاده مربوط به قرصهای ضد بارداری (LD) با درصد 23.8% و 22.6% و کم ترین میزان استفاده مربوط به وازکتومی با درصد 1.8% و 1.9% بوده است.و در سال 90 بیشترین استفاده مربوط به توبکتومی با درصد 25.4% و کمترین میزان استفاده مربوط به روش وازکتومی با درصد 2% بوده است. نتیجه گیری: درصد تنظیم خانواده (غیراز روش طبیعی) در این سه سال درحدود 79-77% و درصد تنظیم خانواده (کل وسایل) 81-80% برآورد شده است و بطور کلی کمترین میزان استفاده مربوط به روش وازکتومی وپیشگیری طبیعی و بیشترین میزان استفاده در سالهای 88 و89 مربوط به قرص های ضدبارداری(LD) و در سال 90 مربوط به توبکتومی و سپس قرصهای ضدبارداری بوده است.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :فیروز امانی
نویسنده مسئول :ژیلا لحنی
کلید واژه ها:شاخصهای تنظیم خانواده- زنان
موضوعات :WA بهداشت عمومي
WA بهداشت عمومي

WQ مامایی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
کد شناسایی :4290
ارائه شده توسط : دکتر فیروز امانی
ارائه شده در تاریخ :28 خرداد 1392 09:17
آخرین تغییر :29 خرداد 1392 07:52

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...