title

تاثیر ورزش بر سلامت روان دانشجویان دانشگاههای اردبیل درسال 92 -1391

امانی, فیروز ، نقی زاده, محمد جواد ، مستعلی زیبا, مهران ، نوحی, معصومه ، صفری, مهسا ، محمدی آذر, مریم ، طهماس پور, ندا ، باباپور, اعظم (1392) تاثیر ورزش بر سلامت روان دانشجویان دانشگاههای اردبیل درسال 92 -1391. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
423kB

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف : سلامت روانی دانشجویان درهرجامعه دارای اهمیت بسیاری است زیرا دانشجویان از جمله سازندگان فردای هر جامعه ای هستند.وجود اختلال روانی می تواند باعث افت تحصیلی شده حتی در مواردی ترک تحصیل را نیز به دنبال داشته باشد. به همین دلیل انجام تحقیقات متعدد در زمینه ورزش و مولفه های روان شناختی انسان،می تواند با روشن نمودن اثرات مطلوب ورزشی و فعالیت های جسمانی روی جنبه های روانشناختی انسان،ضمن علاقه مند کردن دانشجویان به ورزش، سلامت روانی و جسمانی جامعه را نیز ارتقا بخشد.بنابراین مطالعه حاضر سعی در بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه های اردبیل را دارد. روش تحقیق: این مطالعه ازنوع توصیفی -تحلیلی می باشد که میزان تاثیر ورزش برسلامت روان دانشجویان دانشگاه های اردبیل را مورد تجزیه وتحلیل قرار خواهد داد. جامعه آماری این پژوهش را کل دانشجویان دختر وپسر دانشگاه های اردبیل (علوم پزشکی، محقق، پیام نور) درسال تحصیلی 92-91تشکیل میدهند. حجم نمونه این پژوهش 180 نفر درنظرگرفته شده است.که بطورتصادفی ازمیان دانشگاه های مورد نظر انتخاب شدند. نتایج : از بین افرادشرکت کننده در آزمون 39.5%ورزشکار و 60.5%غیرورزشکار بودند. همچنین درصدافرادسالم به افراد بیمار براساس آنالیزپرسشنامه 47.7% به52.3% است.که ازبین ورزشکاران حدود 70% دارای اختلالات روانی و از بین غیرورزشکاران حدود 38%دارای اختلالات روانی بودند نتیجه گیری : نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ورزشکاران اختلالات روانی کمتری نسبت به غیر ورزشکاران دارند که این تاثیرورزش را برافزایش سلامت روان نشان میدهد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :فیروز امانی
نویسنده مسئول :محمد جواد نقی زاده
کلید واژه ها:دانشجو - روان - ورزش
موضوعات :WM روانپزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
کد شناسایی :4302
ارائه شده توسط : دکتر فیروز امانی
ارائه شده در تاریخ :29 خرداد 1392 07:41
آخرین تغییر :29 خرداد 1392 07:54

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...