title

استرس، اضطراب و افسردگی در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

نقی زاده, محمد جواد ، انجمنی, مدینه ، امانی, فیروز ، انجمنی, ابراهیم (1392) استرس، اضطراب و افسردگی در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
425kB

خلاصه فارسی

مقدمه : دانشجويان آينده سازان جوامع به حساب مي آيند و در کشور ما به دليل جوان بودن جمعيت، اهميت آنها در اداره آينده کشور دو چندان می گردد. بنابراين سلامت جسم و به ويژه روان آنها با سلامت جامعه آينده و آينده کشور در ارتباط مستقيم می باشد.هدف از مطاله حاضر بررسی مقایسه ای استرس ، اضطراب و افسردگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل می باشد. مواد و روش کار : روش پژوهش از نوع علی مقايسه ای و جامعه آماری اين پژوهش 120 نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبيل در سال 89-88 بوده که به طور تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه جمعيت شناختی و افسردگی بک و برای تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمونهای T- Test و همبستگی پيرسون استفاده شد. يافته ها : بین میانگین نمرات استرس ، اضطراب و افسردگی در افراد متأهل و مجرد ، بين پسران و دختران به تفکيک سن افراد و سن ازدواج رابطه ی معنی دار وجود داشت. نتيجه گيری : باتوجه به يافته های فوق می توان نتيجه گرفت، که تحصيل در دانشگاه با توجه به وجود استرس های گوناگون، با استرس ، اضطراب و افسردگی همراه است، جامعه ای که به سلامت خود و نسل های آينده خود می انديشد بايد با بررسی و رفع عوامل زمينه ساز و ايجاد کننده استرس و به تبع آن افسردگی و اضطراب، در راه نيل به آرمان های خودگام بردارد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :محمد جواد نقی زاده
نویسنده :فیروز امانی
کلید واژه ها:استرس ، اضطراب ، افسردگی ، اردبيل
موضوعات :WL سیستم عصبی
WM روانپزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
کد شناسایی :4305
ارائه شده توسط : دکتر فیروز امانی
ارائه شده در تاریخ :29 خرداد 1392 07:45
آخرین تغییر :29 خرداد 1392 08:14

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...