title

بررسي ميزان و موانع انجام غربالگري سرطان پستان در ايران و جهان

صالحی عالی, حبیبه ، اخوان اکبری, پوران ، مصطفی زاده, فریده (1391) بررسي ميزان و موانع انجام غربالگري سرطان پستان در ايران و جهان. در: هشتمين كنگره بين المللي سرطان پستان, 2-4 اسفند 1390, دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، سالن ابن سينا.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
486kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.crc.ir

خلاصه فارسی

زمینه وهدف : سرطان پستان شایعترین واولین علت مرگ در زنان را تشکیل می دهد. سن ابتلا به سرطان پستان در ایران ده سال کمتر از دیگر کشورهاست.غربالگري اولین قدم اساسی در مراحل تشخیص زودرس و درمان سرطان پستان است و این مطالعه به منظور بررسی میزان و موانع انجام غربالگري سرطان پستان انجام شد. مواد وروشها :این مطالعه با بررسی مقالات) 14 مقاله خارجی و 10 مقاله داخلی (وبسایت هاي PubMed ، Elsevier و...ونیزمنابع موجود در این زمینه صورت گرفته است. یافته ها : در مطالعات مختلف انجام شده در مورد میزان غربالگري،آگاهی ونگرش وموانع انجام آن درصدهاي 5 ، معاینه کلینیکی پستان / را % 39 (BSE) متفاوتی به چشم می خورد.مطالعه مختاري در تبریزمیزان خودآزمایی پستان ،% 26 % گزارش نموده است. ساموئل در افریقا میزان خودآزمایی پستان را 33 / 10 %، وماموگرافی را 6 / را 7 (CBE) میزان معاینه کلینیکی پستان را 12 % و ماموگرافی را % 2گزارش کرده است. تستان در ترکیه خودآزمایی پستان را %47/2 گزارش نموده است .میسنر در امریکا میزان ماموگرافی بالاي 50 سال را 80 % بیان کرده است .رئیسی میزان 72 % گزارش نموده است.در پژوهش کشاورز سطح / 79 % ومیزان نگرش مثبت را 45 / آگاهی در زمینه غربالگري ها را 8 33 % ونگرش مثبت / آگاهی و نگرش پائین گزارش شده است ودرمطالعه سلیمی در اردبیل نیزمیزان آگاهی خوب 7/42% گزارش شده است. نتیجه گیري: طبق نتایج بدست آمده، پائین بودن میزان پوشش برنامه هاي غربالگري با وجود نگرش مثبت بالا در مطالعات مختلف در کشور نشان دهنده عدم ارائه اطلاعات و آموزش کافی به افراد می باشد . همچنین یافته ها نشان داد که عوامل مختلفی درمورد علت عدم موفقیت در انجام آزمونها به چشم می خورد که مهمترین آنها عبارتند از: سطح آگاهی پایین، ترس از بیماربودن و عدم احساس ضرورت انجام آن. به نظر می رسد سیستم بهداشتی کشور بعلت مشکلات ساختاري دراجراي برنامه غربالگري موفق نبوده وبهمین دلیل میزان پوشش برنامه غربالگري مناسب نمی باشد،بنابراین می توان با افزایش سطح آگاهی،ایجاد نگرش مثبت و ایجاد دسترسی بهتر زنان در محیط هاي مختلف قدم بزرگی براي ارتقاء سطح سلامت زنان و بدنبال آن ارتقاء سطح سلامت جامعه وتوسعه انسانی و اقتصادي برداشت.

عنوان انگليسي

Performance rate and barriers Related with breast screening tests among Women in Iran and world


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :حبیبه صالحی عالی
نویسنده :پوران اخوان اکبری
نویسنده :فریده مصطفی زاده
کلید واژه ها:سرطان پستان ، خودآزمایی پستان ، معاینه بالینی ، ماموگرافی ، آگاهی ، نگرش ، موانع انجام
موضوعات :W حرفه پزشکی
WP بیماریهای زنان
WQ مامایی
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > گروه مامایی
کد شناسایی :4318
ارائه شده توسط : خانم پوران اخوان اکبری
ارائه شده در تاریخ :18 تیر 1392 07:10
آخرین تغییر :01 تیر 1393 08:51

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...