title

بررسی مشكلات تنفسي در كودكان بستري در بخش او‍رژانس مركز آموزشي درماني بوعلي اردبيل

اللهیاری, ایراندخت ، محمدی, راحله ، امیریان, رقیه ، پناهی, اكرم ، مستعلی زیبا, مهران ، صمدی, نسرین (1392) بررسی مشكلات تنفسي در كودكان بستري در بخش او‍رژانس مركز آموزشي درماني بوعلي اردبيل. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
524kB

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف : شایع ترین بیماری های عفونی در اطفال مشکلات تنفسی است که 20 درصد از بیماری های عفونی در بین این دسته از گروه های جامعه را در برمی گیرد. عفونتهاي تنفسي ممکن است ويروسي و يا باکتريال باشند. بیماری های تنفسی گروهی از بیماری ها است که ازطریق درگیرکردن بخش هایی از دستگاه تنفسی باعث اختلال در عملکرد ریه ها می شود. اکنون عفونت هاي تنفسي به عنوان قاتل نخست کودکان در کشور مطرح است. لذا اين پژوهش با هدف بررسي مشكلات تنفسي در كودكان بستري در بخش او‍رژانس مركز آموزشي درماني بوعلي اردبيل انجام شد. روش کار:اين مطالعه يك مطالعه توصيفي مي باشد كه روي كودكان مراجعه كننده بستري در بخش اور‍ژانس بيمارستان بوعلي در شش ماهه اول سال 1391 انجام شد و داده هاي پژوهش بعد از جمع آوري از طريق چك ليست با نرم افزار آماري spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. یافته ها: يافته هاي حاصل از پژوهش نشان داد كه بطور كلي مشكلات تنفسي علت بستري 19.26% از كل بيماران بستري در بخش اورژانس را تشكيل ميدهدكه از اين تعداد 18.77% بصورت تحت نظر در بخش اور‍ژانس و 81.22% با بستري در ساير بخش ها تحت درمان قرار گرفته اند. ازبين مشكلات تنفسي بيشترين علت بستري مربوط به پنوموني با 53.05 ( 95.23% بستري و 4.77% تحت نظر ) و سپس برونشيوليت 11.97%( 76.11% بستري و 23.89% تحت نظر ) ، كروپ10.23% ( 3.11% بستري و 96.9% تحت نظر )، ديسترس تنفسي 7.80%( 89.19% بستري و 10.81% تحت نظر ) بود. بحث و نتیجه گیری: همانطور كه نتايج حاصل از پژوهش نشان مي دهد مشكلات تنفسي در كودكان درصد نسبتا بالايي از علل بستري كودكان را تشكيل مي دهد كه ار اين ميان پنوموني بشترين درصد بستري ها را به خود اختصاص داده است لذا با آموزش هاي حين خدمت براي پرستاران شاغل در بخش اور‍ژانس مي توان با درمان و اقدامات پرستاري به موقع و سريع و نيز آموزش به خانواده ها جهت پيشگيري و مراجعه سريع گام موثري در درمان و پيشگيري از بيماريهاي تنفسي در كودكان برداشت.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :ایراندخت اللهیاری
نویسنده :راحله محمدی
نویسنده :مهران مستعلی زیبا
کلید واژه ها:مشكلات تنفسي ، اورژانس ، كودكان
موضوعات :WF سیستم تنفسی
WS بیماریهای کودکان
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > گروه پرستاری
کد شناسایی :4326
ارائه شده توسط : خانم راحله محمدی
ارائه شده در تاریخ :31 تیر 1392 10:15
آخرین تغییر :02 تیر 1393 04:14

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...