title

جهش های ژن P53 در بیماری هوچكین

صدرزاده رفیعی, امیرحسین ، رفیعی, رضا ، رحمانیان, مسعود ، جهانزاد, عیسی ، کیهانی, منوچهر ، حسینی اصل, سید سعید ، مهدی پور, پروین (1383) جهش های ژن P53 در بیماری هوچكین. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ــ 62 (12). ص.ص.1043-1048. شاپا 1683-1764

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
974kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.tumj.tums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه: جهش هاي ژن P53 فراوانترين تغييرات ژنتيکي منفرد در سرطانهاي انسان هستند. اين جهش ها در تومورهاي گوناگوني ديده مي شوند ولي تاکنون نتايج متفاوتي در مورد فراواني جهش هاي اين ژن در بيماري هوچکين که شايعترين نوع لنفوم در بالغين جوان مي باشد ذکر شده است. مواد و روشها: در اين مطالعه فراواني جهش ژن P53 در بيماران مبتلا به بيماري هوچکين مراجعه کننده به بيمارستانهاي امام خميني، آراد و نفت در طي سالهاي 78-1370 مورد بررسي قرار گرفت. از روش microdissection جهت استخراج حداکثر تعداد سلولهاي بدخيم Reed Sternberg (RS) از لامهاي تهيه شده از بلوک هاي لنف نود بيماران و انجام PCR/SSCP ژن P53 (اگزون هاي 8-5) بر روي محصول DNA استخراج شده در 40 بيمار مبتلا به بيماري هوچکين، استفاده گرديد. يافته ها: تعداد (شش) 6 مورد Shift (جابجايي) در ژل SSCP 2 مورد در اگزون (exon) 5، 1 مورد در اگزون 6، 2 مورد در اگزون 7 و يک مورد در اگزون 8) در 5 بيمار (12.5%) از 40 بيمار مشاهده گرديد. نتيجه گيري و توصيه ها: از آنجا که فراواني جهش ژن P53 در بيماران هوچکين زياد نمي باشد، در بيماران هوچکين برخلاف بعضي ديگر از سرطانها از جمله سرطان پستان و کولون که رابطه بين اين ژن با بيماري نشان داده شده است، ظهور اين ژن را در اين بيماري مي توان اندک دانست.



نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :امیرحسین صدرزاده رفیعی
نویسنده :رضا رفیعی
نویسنده :مسعود رحمانیان
نویسنده :عیسی جهانزاد
نویسنده :منوچهر کیهانی
نویسنده :سید سعید حسینی اصل
نویسنده مسئول :پروین مهدی پور
اطلاعات اضافی :indexing in: DOAJ, Psych Info, ULRICH΄S, Index Copernicus, IMEMR, EMR Beta, SID, Magiran , Iran Medex
کلید واژه ها:ژن P53 ، هوچكين ، سرطان
موضوعات :QY آسیب شناسی بالینی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش ژنتیک
کد شناسایی :4410
ارائه شده توسط : دکتر سید سعید حسینی اصل
ارائه شده در تاریخ :07 مرداد 1392 09:57
آخرین تغییر :07 مهر 1393 05:29

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...