title

اپيدميولوژي ژنتيك سرطان و بررسي هاي ژنتيك در سرطان كلوركتال

مهدی پور, پروین ، هاشمی, سعید ، نصاری زاده, هیام ، طاووسی, غلامرضا ، حسینی اصل, سید سعید ، عطری, مرتضی (1380) اپيدميولوژي ژنتيك سرطان و بررسي هاي ژنتيك در سرطان كلوركتال. گوارش ــ 6 (33-34). ص.ص.115-119. شاپا 7186-1560

متن کامل از این مجموعه در دسترس نیست.

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.iagh.org

خلاصه فارسی

سرطان روده به عنوان دومين سرطان رايج در اکثر کشورهاي توسعه يافته و با شيوع کمتر در بيشتر کشورهاي در حال توسعه شناخته مي شود. پانزده تا بيست درصد از موارد سرطان کلورکتال (CRC) به شکل توارثي است. بنابراين، مطالعه جنبه هاي ژنتيکي و به ويژه ژن هاي درگير در اين سرطان، از بسياري جهات همچون جنبه پيش آگهي، واجد اهميت بسيار بالايي است. در اين تحقيق، پس از انجام بررسي هاي لازم بر روي شجره نامه بيماران، مشخص شد که در ميان وابستگان ايشان، 34.1 درصد سرطان کلورکتال، 21.9 درصد سرطان معده و 9.7 درصد سرطان ريه وجود داشت. از ميان ژن هاي دخيل در اين سرطان، ژن هاي سرکوبگر تومور P53 و APC و نيز انکوژن K-Ras مورد بررسي قرار گرفتند. با استفاده از روش PCR-SSCP، وجود تغييرات حرکتي (جهش) در 9.5 درصد از بيماران در ژن APC، 37.5 درصد در ژن K-Ras و 35 درصد در ژن P53 مشاهده شد. در حال حاضر، مطالعه بر روي نمونه هاي بيشتر و نيز بر روي ديگر ژن هاي درگير، در حال انجام است.نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :پروین مهدی پور
نویسنده :سعید هاشمی
نویسنده :هیام نصاری زاده
نویسنده :غلامرضا طاووسی
نویسنده :سید سعید حسینی اصل
نویسنده :مرتضی عطری
اطلاعات اضافی :INDEXING: Index Copernicus, SID (Scientific Information Database), IranMedex (Indexing Articles Published in Iran Biomedical Journals) 11. MagIran (Iranian Magazine Database)
کلید واژه ها:ژنتيك سرطان ، سرطان كلوركتال ، PCR
موضوعات :QY آسیب شناسی بالینی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش ژنتیک
کد شناسایی :4411
ارائه شده توسط : دکتر سید سعید حسینی اصل
ارائه شده در تاریخ :07 مرداد 1392 09:55
آخرین تغییر :10 مهر 1393 08:52

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد