title

بررسی رابطه میگرن با اختلالات فشارخون حاملگی

الطافی, داور ، مبارکی, نوشین ، رزاقی, رقیه (1392) بررسی رابطه میگرن با اختلالات فشارخون حاملگی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB
[img]
پیش نمایش
متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
98kB
[img]
پیش نمایش
متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
393kB
[img] سایر (SPSS) - فایل ضمیمه
محدود به فقط پرسنل سامانه

9kB
[img] سایر (Exsel) - فایل ضمیمه
محدود به فقط پرسنل سامانه

24kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه: پره اکلامپسی نوعی سندرم اختصاصی حاملگی است که در آن به علت اسپاسم عروقی و فعال شدن اندوتلیوم، جریان خون اعضاء کاهش می یابد.میگرن هم یک سندرم خوش خیم و راجعه شامل سردرد،تهوع، استفراغ و یا سایر نشانه های اختلال کارکرد عصبی است.در تعدادی ازمطالعات نشان داده شده است،زنانی که سابقه میگرن دارند،در طی حاملگی در معرض خطربیشتری از پره اکلامپسی هستند. با توجه به شيوع بالا ي اختلالات فشارخون حاملگي، عوارض مادر ي جنيني فراوان اين اختلالات و ناشناخته بودن عوامل خطر آنها ، هدف اين مطالعه بررسي رابطه ميگرن با اختلالات فشارخون حاملگي در زنان مراجعه كننده به بيمارستان علوی شهر اردبیل در سال 1390 مي باشد. مواد و روشها: در اين مطالعه تحليلي مورد- شاهدي، صد بيمار بستري با پره اكلامپسي و اكلامپسي و صدنفراز زنان حامله نرموتنسیو در بيمارستان علوي در طول يكسال (91-1390) از جهت ابتلا به سردرد ميگرني مورد ارزيابي قرار گرفته و پرسشنامه هاي مربوط پر شده ونمونه گيري به صورت غير تصادفي و مبتني بر هدف انجام گرفت . ابزار جمع آوري اطلاعات ، پرسشنامه بود كه اطلاعات دموگرافيك، پيشينه طبي و ماما يي و سابقه سردردهاي میگرني را شامل مي شد. دو گروه، از نظر فاكتورهاي مداخله گر با هم همسان شدند. براي تجزیه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 13 استفاده شد. نتایج: 100نفر در گروه مورد با سن 6.50±28.12 و 100 نفر در گروه شاهد با سن 5.75 ±25.2 در این مطالعه شر كت داشتند . اكثريت افراد شر كت كننده در مطالعه در رده سنی 16 تا 35 سال، دارای تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم، خانه دار و ا يراني بودند ،میانگین شاخص توده بدني آنها، 24.8 بود.آزمون آماري t و کای دو نشان داد كه دو گروه از نظر فاكتورهاي مداخله گر با هم همسان هستند(05/0 (P>در اين مطالعه ، 11 درصد افراد از ميگرن رنج مي بردند و شیوع میگرن با اورا 19 درصد بود و تفاوتی بین گروه مورد و شاهد از نظر نوع میگرن وجود نداشت. نتايج نشان داد داد كه سابقه سردردها ي ميگرني در گروه مورد 16 % و در گروه شاهد 6 % است. محاسبه نسبت شانس نشان داد كه سابقه سردردهای ميگرني در گروه مبتلا به اختلالات فشارخون حاملگي 2.65 برابر افراد گروه شاهد است. (05/0>p ) در این مطالعه مشاهده شد که در افراد مبتلا به میگرن،شیوع پره اکلامپسی شدید بیشتر از پره اکلامپسی نوع خفیف است. نتیجه گیری : به نظر مي رسد سابقه سردردها ي میگرني با بروز اختلالات فشارخون حاملگي ارتباط دارد و سابقه سردردها ي ميگرنی مي تواند علامت خطري براي بروز اختلالات فشارخون حاملگي به شمار آيد.

عنوان انگليسي

Assessment of relation between migraine and hypertensive disorders in pregnancy

خلاصه انگلیسی

Background: Preeclampsia is a pregnancy-specific syndrome , due to spasm of the vascular and endothelium activation, organ blood flow is reduced. Migraine is a syndrome of benign recurrent headaches, nausea, vomiting, or other signs of neurologic dysfunction. Some studies have shown that women who have a history of migraines during pregnancy are at high risk of preeclampsia. Material & Methods: In this case- control study, 100 patient affected by PE & eclampsia with 100 normotensive pregnant women that were hospitilaized in Alavi Ardebil hospital during the year (91-1390) was evaluated for migraine and questionnaires to be filled. They recruited by a nonrandomized consecutive sampeling method. The two groups were matched for confounding factors. The data were collected by questionnaire including demographic, medical, obstetrics, and migraine assessment sections. Data were analyzed using SPSS software. Results: 100 person of case group with age 28.12±6.50 and 100 person of control group with age 25.2±5.75 took part in the study. Majority of persons in the study, were16 to 35 years old, high school graduates & School education, housewives and Iranian. Their mean BMI, was 24.8. T and chi-square test showed that the two groups confounding factors are equal. In this study, 11% of people were suffering from migraine. Migraine with aura prevalence was 2%, there was no difference in the type of migraine between the groups. The results demonstrated that the migraine history in the case group is 16% and in control group is 6%.Odds Ratio calculation showed that a history of migraine headaches in patients with hypertensive disorders of pregnancy are 2.65 multiply controls. (p <0.05) in this study was observed that in the patients with migraine, the prevalence of severe preeclampsia are more than mild preeclampsia. Conclusion: Migraine headaches appear to be associated with gestational hypertension and history of migraine as a risk factor for PE /gestational hypertension(GH).

نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :داور الطافی
استاد مشاور :نوشین مبارکی
نگارنده :رقیه رزاقی
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه: 0438
کلید واژه ها:پره اكلامپسي ، فشارخون حاملگي ، ميگرن
کلید واژه ها (انگلیسی):Preeclampsia , gestational hypertension , migraine
موضوعات :WG سیستم قلب و عروق
WL سیستم عصبی
WQ مامایی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه بیهوشی، زنان و زایمان
کد شناسایی :4421
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :09 مرداد 1392 08:03
آخرین تغییر :07 مهر 1393 04:07

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...