title

بررسی میزان عفونت ناشی از توکسوکارا کتی در گربه های تهران واهمیت آن در پزشکی

پزشکی, علی ، زارع بوانی, میترا ، رضائیان, مصطفی ، اخلاقی, لامع ، اورمزدی, هرمزد (1389) بررسی میزان عفونت ناشی از توکسوکارا کتی در گربه های تهران واهمیت آن در پزشکی. در: هفتمین همایش سراسری و دومین کنفرانس منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی در ایران, 27-29 مهرماه 1389, دانشگاه علوم پزشکی تهران.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
124kB

خلاصه فارسی

توكسو كارا كتي از کرمهای انگلی زئونوز می باشد و یکی از عوامل ایجاد کننده لارو مهاجر احشائی در انسان است. بنابراین آلودگی گربه ها به این انگل می تواند خطری برای ایجاد بیماری در انسان باشد. از اینرو شناخت دقیق وضعیت آلودگی در گربه ها برای کنترل، پیشگیری و کاهش موارد ابتلاء در انسانها کمک کننده است. به علت فراوانی گربه در ایران و ارتباط آنها با انسان، در این تحقیق بر آن شدیم تا میزان آلودگی به توكسو كارا كتي را در گربه تعیین کنیم. در طی سال های 1385-1384، 138 نمونه مدفوع گربه از سطح شهر تهران جمع آوری گردید، و پس از تلغیظ به روش فرمل – اتر با استفاده از میکروسکوپ نوری جهت یافتن انگل مورد بررسی قرار گرفتند. 13 نمونه ( % 4/9 ) از 138 نمونه مورد بررسی از نظر تخم توکسوکارا مثبت تشخیص داده شدند. توکسوکارا در گربه معمول می باشد و دلایل معتبری حاکی از آلودگی انسان با توکسوکارا کتی موجود می باشد. بنابراین به علت ارتباط نزدیک انسان و گربه در ایران بایستی به این امر مهم دقت لازم را مبذول داشت.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :علی پزشکی
نویسنده :میترا زارع بوانی
نویسنده :مصطفی رضائیان
نویسنده :لامع اخلاقی
نویسنده :هرمزد اورمزدی
کلید واژه ها:توکسوکارا ، گربه ، عفونت ، تهران
موضوعات :QW میکروب شناسی و ایمنی شناسی
QX انگل شناسی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش انگل شناسی
کد شناسایی :4496
ارائه شده توسط : دکتر علی پزشکی
ارائه شده در تاریخ :16 مرداد 1392 09:28
آخرین تغییر :16 مرداد 1392 09:28

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...