title

بررسی سطح رضایت دانشجویان از عملکرد دانشگاه (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل)

زاهد بابلان, عادل ، معینی کیا, مهدی ، نقی زاده باقی, عباس ، خانبابازاده قدیم, مژگان (1395) بررسی سطح رضایت دانشجویان از عملکرد دانشگاه (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل). Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences ــ 7 (3). ص.ص.274-278. شاپا 2476-7263

[img]
پیش نمایش
متنی
363kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://ijvlms.ir

خلاصه فارسی

مقدمه: ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اراﺋﻪ‌دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ به‌طور داﺋﻢ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﺧﻮرد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻛﺎﺳﺘﻲ‌ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ آن، ﻣﺴﻴﺮ رﺷﺪ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺪن را ﻃﻲ ﻛﻨﺪ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در راﺳﺘﺎی ﻣﺸﺘﺮی‌ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪه و ﻫﺪف آن ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اردﺑﻴﻞ از ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺸﻜﺪه‌ﻫﺎ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اداره ﻣﺸﺎوره ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ. روش: در این پژوهش ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ، ﺗﻌﺪاد 705 ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. اﺑﺰار ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮد. روایی این پرسشنامه بر اساس نظر شش نفر از خبرگان و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (816/0) بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. داده‌ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺎ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﺮرﺳﻲ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮ ﮔﺮوه‌ها از آزﻣﻮن‌های تی‌تست مستقل و آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده شد. یافته ها: از لحاظ رضایت دانشجویان، ابعاد زیر حائز نمره‌ای بالاتر از میانگین شدند: عملکرد دانشکده‌ها (زنان: 13/4؛ مردان 09/4)؛ مدیریت آموزشی (زنان: 01/4؛ مردان: 5/4)؛ مرکز مشاوره دانشگاه (زنان: 39/3؛ مردان: 35/3). همچنین، بعد مدیریت فرهنگی-دانشجویی حائز نمره‌ای پایین‌تر از میانگین شد (زنان: 85/1؛ مردان 99/1). ﻧﺘﻴﺠﻪ‌ﮔﻴﺮی: داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اردبیل از ﻋﻤﻠﻜﺮد همه واحدها به جز مدیریت فرهنگی دانشجویی رضایت داشتند. بنابراین ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻣﻮر اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

عنوان انگليسي

Assessment of the Student Satisfaction Level of University Performance (Case study: Ardabil University of Medical Sciences)

خلاصه انگلیسی

Introduction: Every organization, which is a provider of services or products, is always responsible for seeking the client’s comments as feedback in order to identify the shortcomings. On the basis of such comments, organizational plans can go through growth and improvement phases. The present study, from the point of view of client tendency, is aimed at measuring the rate of satisfaction of students of Ardabil University of Medical sciences with faculties, educational management, student-cultural management, and counselling units. Methods: As many as 705 students from all faculties of Ardabil University of Medical Sciences participated in this descriptive study. The main instrument for data collection was a questionnaire whose validity and reliability were examined and approved by the face validity method and Cronbach’s alpha coefficient (0.816). In the first step, data was investigated through descriptive statistical methods, while independent t-test and ANOVA analysis were used in the next stage to determine the difference between group comments. Results: The results indicate that in terms of student satisfaction, the following dimensions have gained a higher score than average: colleges (female: 4.13 and male: 4.09), educational administration (female: 4.01 and male: 4.5), and counselling centre (female: 3.39 and male: 3.35). Also, student cultural management indicated a below-average satisfaction score (female: 1.85 and male: 1.99). Conclusion: Student dissatisfaction with the practices of studentcultural management and the counselling unit is a shortcoming, which requires the people in charge to take necessary measures to improve the quality of affairs.

نوع سند :مقاله
زبان سند : انگلیسی
نویسنده اول :عادل زاهد بابلان
نویسنده :عباس نقی زاده باقی
نویسنده مسئول :مژگان خانبابازاده قدیم
اطلاعات اضافی :Indexed in: Index Copernicus, SID, ISC, Magiran, EMR Medex, Open J-Gate, Barakatkns
کلید واژه ها:دانشجو، رضایت‌مندی، دانشگاه، عملکرد،
کلید واژه ها (انگلیسی):Student, Satisfaction, University, Performance
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.18 آموزش پزشکی
W حرفه پزشکی
WZ تاریخ پزشکی
کد شناسایی :8445
ارائه شده توسط : مژگان خان بابازاده قدیم
ارائه شده در تاریخ :03 بهمن 1395 08:07
آخرین تغییر :03 بهمن 1395 08:07

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...