title

بررسی بی‌نزاکتی درک شده و ارتباط آن با فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی درمانی شهر اردبیل- 1395

شمشیری, محمود and اباذری, مالک and پورکار جدید, مرجان (1396) بررسی بی‌نزاکتی درک شده و ارتباط آن با فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی درمانی شهر اردبیل- 1395. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Text - final reserch project report
551kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
141kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

2MB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

78kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

زمینه و هدف: رفتارهای مخرب نوعی رفتار نامناسب است که دامنه آن از یک سوءنیت ذهنی تا رفتارهای فیزیکی و را در برمی گیرد. از رفتارهای مخرب می توان به انواع خشونت، قلدری کردن، خصومت، توهین کلامی، آزار جسمی و در نهایت به بی نزاکتی اشاره کرد. نتیجه این نوع رفتارها، افزایش استرس، ناامیدی، کاهش تمرکز، کاهش هماهنگی گروهی، کاهش تبادل اطلاعات، ارتباط ناموثر، افزایش خطاهای پزشکی، کاهش کیفیت مراقبت از بیمار و افزایش مرگ ‌و میر بیماران است. یکی از این رفتارهای مخرب، بی‌نزاکتی در محیط کار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی بی‌نزاکتی درک شده و ارتباط آن با فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی-درمانی شهر در سال 1395 اردبیل انجام شد. روش کار: مطالعه حاضر یک طرح توصیفی- همبستگی است. در این مطالعه از روش نمونه گیری سرشماری استفاده شد .600پرستار در این مطالعه شرکت کردند. داده ها با استفاده از پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، پرسشنامه بی‌نزاکتی در محیط کار، پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلچ جمع آوری شد.. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی، آزمون تی مستقل، آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه، همبستگی پیرسون با SPSS نسخه 24 تجزیه‌وتحلیل شد. یافته‌ها: از 600 پرستار شرکت‌کننده در مطالعه، 83/3 درصد (500 نفر) مؤنث و 16/7 درصد (100 نفر) مذکر بودند. یافته‌ها نشان داد که بیشترین بی‌نزاکتی درک شده برای پرستاران از سوی پزشکان و کمترین بی‌نزاکتی از جانب همکاران پرستار بود. همچنین آنالیز واریانس نشان داد که اختلاف میانگین نمره بی‌نزاکتی درک شده از این منابع پنج‌گانه (عمومی ، پرستار، سرپرستار/سوپروایزر، پزشک، بیمار/خانواده )ازنظر آماری معنی‌دار است (0/001>P). فرسودگی شغلی در بعد خستگی هیجانی با شدت کم ، در بعد مسخ شخصیت با شدت متوسط و در بعد احساس کفایت شخصی، با شدت کم می‌باشد و همچنین بین فرسودگی شغلی و بی‌نزاکتی ارتباط معنادار ضعیفی وجود داشت. نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، پرستاران از منابع مختلف به‌ویژه پزشکان، بیماران و سایر منابع مورد بی‌نزاکتی قرار می‌گیرند. بنابراین، ضروری است مدیران مراکز درمانی رفتارهای بی‌نزاکت را شناسایی و از طرق مختلف از قبیل دوره‌های آموزش مداوم، از رفتارهای بی‌نزاکت بکاهند و از فرسودگی شغلی جلوگیری کنند.

Title

Survey of Perceived Workplace Incivility and its Relationship with Burnout in Nurses Working in Teaching Hospitals of Ardabil

English Abstract

Background and Aim: Destructive behaviors are an inappropriate behavior that range from bad intentionMentally to physical behaviors. Destructive behaviors include types of violence, bullying, hostility, verbal insults, physical abuse, and eventually Incivility. The result of these behaviors is increased stress, frustration, decreased focus, reduced coordination, and reduced information exchange, ineffective association, increased medical errors, reduced quality of patient care and increased mortality. One of these destructive behaviors is Incivility in the workplace. The present study aimed to determine perceived incivility and its relationship with burnout in nurses working in the educational hospitals affiliated to Ardabil University of Medcal Sciences. Method: The present study is a descriptive-correlational design. In this study, a census method was used. Six hundred nurses participated in this study. Data gathering tool was a demographic characteristics questionnaire, Workplace Incivility Scale, and Maslach Burnout Inventory. Data were analyzed using descriptive statistics, Independent t-test, ANOVA, Pearson correlation in SPSS version 24. Findings: Of the 600 nurses participating in the study, 83.3% (500 persons) were female and 16.7% (100 persons) were males. The findings showed that perceived incivility of nurses mostly originates from physicians, patients/families, general colleagues, head nurses/supervisors, and nurse colleagues, respectively. Repeated-Measure ANOVA showed that the difference between the mean score of the five sources)General,Nuerses,Sarparastar/Supervisor,physicians,patients/families( was statiston ically significant (P<0.001). Averagely, Job burnout in low intensity emotional exhaustion, In the depersonalization of moderate intensity, And in the sense of personal accomplishment, low intensity and there was a significant relationship between job burnout and Incivility. Conclusion: According to the findings of the present study, nurses from different sources, especially doctors, patients and other sources are Incivility. Therefore, it is necessary for the managers of the centers to identify the incivil behaviors and to reduce incivil behaviors in various ways such as continuing education courses and prevent job burnout.

Item Type:Thesis (Masters)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :محمود شمشیری
استاد مشاور :مالک اباذری
دانشجو :مرجان پورکار جدید
Additional Information:شماره پایان نامه : 10 ، پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
Uncontrolled Keywords:بی‌نزاکتی درک شده، پرستاران، فرسودگی شغلی
کلیدواژه ها (انگلیسی):Perceived Incivility, Nurses, Job Burnout
Subjects:WY Nursing
Divisions:Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health

Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
Faculty of Nursing & Midwifery > research unit > completed research projects
ID Code:10032
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:29 Feb 1397 13:07
Last Modified:29 Feb 1397 13:07

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...