title

ارزيابي ده ساله بروسلوزيس در اطفال در بيمارستان بوعلی – علی اصغر شهرستان اردبيل از سال1373تا1383

صالح زاده, فرهاد ، حبیب زاده, شهرام ، صادقی, زهرا (1385) ارزيابي ده ساله بروسلوزيس در اطفال در بيمارستان بوعلی – علی اصغر شهرستان اردبيل از سال1373تا1383. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
221kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
57kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : بروسلوز (تب مالت) يكي از بيماريهاي مشترك بين انسان و حيوانات مي باشد و در جهان سوم هنوز ، هم يك بيماري مهم و جدي تلقي مي شود . در ايران و در منطقه ما هنوز بروسلوزيس در ليست تشخيص افتراقي بسياري از بيماريها قرار مي گيرد. لذا شناخت درست و دقيق تابلو هاي باليني اين بيماري براي دانشجويان و پزشكان ضروري است . بنابراين در بررسي و ارزيابي كلينيكال اين بيماري در كودكان در يك پروسه ده ساله ما ، موجب شناخت بيشتر اين بيماري در كودكان از نظر علايم باليني ، سن ، جنس ، تغييرات فصلي و نشانه هاي پاراكينيك مي شود. روش تحقيق : در اين مطالعه پرونده اطفال بستري شده در بيمارستان بوعلي ، علي اصغر شهرستان اردبيل بين سالهاي 83-73 مورد بررسي قرار گرفت كه اطلاعات موجود در پرونده هاي بيماران ، در پرسشنامه هايي وارد شدند . در نهايت داده هاي خام استخراج و توسط نرم افزار SPSS مورد پردازش قرار گرفت نتايج آماري توصيفي در غالب جداول و نمودارهايي بر مبناي فراواني داده ها جمع آوري گرديد . نتايج : در بين 44 بيمار مورد مطالعه ، نسبت اطفال مذكر به مونث بود. شايعترين فصل شيوع بيماري ، فصل بهار (7/38%) و شايعترين ماه بروز بيماري مرداد ماه (7/22%) مي باشد . بيماري دوپيك سني دارد يكي در گروه سني 6-4 سالگي (45/20%) و ديگري 18-16 سالگي (2/27%) مي باشد. اكثريت بيماران مطالعه ما را افراد غير شهري (1/59%) تشكيل مي دادند . شايعترين نشانه هاي باليني به ترتيب شيوع تب (75%) و درد مفاصل (8/56%) بود . شايعترين يافته هاي باليني به ترتيب شيوع تب (69%) و آرتريت مفاصل (2/32%) بود كه شايعترين محل آرتريت ، مفاصل زانو (8/13%) بود. در آزمايشات بيماران در CBCdiff (3/36%) بيماران آنمي ، (2/5%) بيماران ترومبوسيتوپني داشتند و PMN ها در (52%) موارد غالب بودند. (6/76%) بيماران،ESR بالاي 20 داشتند. بيشتر ميزان تيترتست Wright و 2ME به ترتيب و بود. (2/72%) بيماران ، Cxray نرمال داشنتد و در(1/7%) بيماران پنوموني وانفيلتراسيون پري برونشيال در نواحي پاراهيلر، (7/10%) كارديومگالي و (6/3%) برجستگي تنه اصلي شريان ريوي داشتند. شايعترين يافته سونوگرافي شكم، اسپلنو مگالي (8/45%) بود. در اكوكارديوگرافي (3/2% ) پريكارديت و (9/6%) نارسايي دريچه هاي قلبي وجود داشت .


خلاصه انگلیسی

Introduction: Brucellosis is a zoonotic disease, and still is an important and essential disease in undeveloped countries. In Iran and in this area it has been in the differential diagnosis of so many disease. Understanding of the disease and different presentations of that is important to physicians and medical students. In this study, we evaluated one decade of brucellosis in view of clinical, age, sex, seasonal, and so many points. Materials & Methods: we collected the files of patients that admitted at Aliasghar and Buali hospital with Brucellosis during 1994 to 2004. A questioner completed for each patient and data analyzed with SPSS. Results: 44 patients entered to this study, male to female ratio was 2.1 (30/14) spring (38.7%) and August (22.7%) were the most common season and month respectively. in view of age disease had to peaks, 4-6 years (20.45%) and 16-18 years (27.2%). Most of patients were from rural area,(59.1%). The most common clinical symptoms were fever (75%) and arthritis (56.8%). And hand the most common signs were fever (69%) and arthritis (32.2%). Knee was the most involved joint (13.8%). In patients (36.3%) had anemia, (5.2%) had thrombocytopenia, and in (52.%) PMN was dominant. (76.7%) had ESR higher than 20. The most common titer of Wright and 2ME were 1/640 (29.6%) and 1/160 (26.9%) respectively. (72.2%) of patients had normal chest x ray, (7.1%) showed pneumonia, prominent truncal pulmonary artery(3.6%), (10.7%) had cardiomegaly, spleenomegaly was the most common finding in sonography. Echocardiography showed pericarditis (2.3%) and valvular insufficiency in (6.9%) patients.

نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :فرهاد صالح زاده
استاد مشاور :شهرام حبیب زاده
نگارنده :زهرا صادقی
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 0219
کلید واژه ها:بروسلوزيس - اطفال - تب مالت - رايت - تست آگلوتيناسيون 2 مركاپتو اتانول- اردبيل
کلید واژه ها (انگلیسی):Brucellosis , Malt fever , child hood , Wright , 2 ME , Ardabil
موضوعات :WS بیماریهای کودکان
WB پزشکی عملی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
کد شناسایی :103
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :10 مهر 1388 07:20
آخرین تغییر :14 آذر 1391 08:09

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...