title

24 مورد گاز گرفتگي ناشي از حمله يك گرگ هار به اهالي روستاهاي مشگين شهر (جنبه هاي اجتماعي و رواني- طبي)

حبیب زاده, شهرام ، صادقی, همایون ، گنجی, اکبر ، محمدزاده, سلطان (1388) 24 مورد گاز گرفتگي ناشي از حمله يك گرگ هار به اهالي روستاهاي مشگين شهر (جنبه هاي اجتماعي و رواني- طبي). مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 9 (1). ص.ص.44-49. شاپا 1735-2452

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
132kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://journals.arums.ac.ir/index.php/jarums

خلاصه فارسی

زمينه وهدف: حمله سگ سانان وحشي به انسان ممكن است به دليل هار شدن حيوان و يا حين شكار و به هنگام دفاع از خود صورت گيرد. در گاز گرفتگي گرگ هار معمولا تعداد افراد بيشتري قرباني مي شوند، زخم هاي ن اشي از آن عميقتر و خطرناكتر بوده و احتمال ابتلا قرباني به هاري بدنبال آن تا پانزده برابر بيش از گاز گرفتگي ساير سگ سانان است .اين گزارش به دليل تعداد زياد قربانيان ، عملكرد مناسب سيستمهاي بهداشي درماني و فقدان مرگ و مير تا سه سال بعد از حمله قابل توجه است . روش كار: گزارش شامل 24 مورد گاز گرفتگي است. پس از اخذ اسم مبتلايان از مركز بهداشت شهرستان مشگين شهر از تمام قربانيان مصاحبه ومعاينه به عمل آمده و بيماران تا 3 سال بعد از نظر مرگ و مير پيگيري شدند. يافته ها: گرگي كه هار بودنش در انستيتو پاستور ايران به تائيد رسيد به 7 روستاي همجوار در بخش جنوبي شهرستان مشگين شهر حمله نموده و 24 نفر از اهالي روستاها را كه همگي بومي منطقه خود بودند مجروح نمود. ميانگين سن بيماران 36/5 سال بود . اعضا آسيب ديده به ترتيب عبارت بودند از سر و صورت 21 مورد، دست 12 مورد، تنه و شكم 8 ± 23/4 مورد، گردن 3 مورد ، پا 3 مورد و باسن 1 مورد. در 14 مورد زخم چنگا لي و در 55 مورد زخم دندان ديده شد . در 2 مورد آثار حمله بصورت فقدان توانايي در خم شدن انگشت روي داد و در ساير مو ارد عارضه اي رخ نداد. تمام بيماران با واكسن وآنتي سرم هاري و در صورت لزوم تتابولين درمان شدند. هيچ موردي از مرگ ومير در سه سال پيگيري ديده نشد. منطبق بو د. باحمايت كافي وهوشياري سيستم « حيوان هار » نتيجه گيري : كيفيت حمله گرگ در اين مطالعه كاملا بر رفتار هاي بهداشتي درماني و انجام واكسيناسيون و تزريق سرم وتتابولين، موردي از مرگ ومير ديده نشد.

عنوان انگليسي

24 wolfbite wounded patients by one rabid wolf in meshkinshahr villages (socio and psycho medical views)

خلاصه انگلیسی

Background & Objectives: The reason for attacks of wild canines are for hunting or defense or as rabies. Usually in the biting of rabid wolf there are so many victims and the wounds are deeper and more dangerous. The rabies probability in this wound is 15 times more than the other bites. This article is a report of 24 bites of a rabid wolf in a short period of time. It is considerable even after 3 years because of the large number of victims and the appropriate measures of health related systems, and lack of mortality. Materials and methods: The report consists of 24 wounded patients from the health center of Meshkin Shahr. All of the victims were interviewed, examined and followed up for 3 years. Results: In the summer of 2006 a rabid wolf, whose rabies later was confirmed by Pasteur Institute of Iran, attacked 7 contiguous villages in the southern part of Meshkinshahr and 24 of natives were wounded. Mean age of victims was 36.5 years old. The injured organs were as follow: head and face in 21 cases, hands in 12 cases, body and abdomen in 8 cases, neck in 3 cases, leg 3 cases, and buttock 1 case. In 14 cases the wound of claw and teeth were observed. In two cases the attack form was inability in bending fingers and in other cases there weren't any complications. All of the patients were treated with vaccine and anti rabies serum and if necessary with tetabolin. There wasn't any mortality and morbidity reported during the 3-year follow-up. Conclusion: The manner of wolf attack was compatible with the rabid wolf's behavior. No death was reported due to sufficient support, health care centers' awareness, vaccination and serum injection and tetabolin

نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :شهرام حبیب زاده
کلید واژه ها:گرگ هار ، گاز گرفتگي ، هاري
کلید واژه ها (انگلیسی):Rabid wolf , bite , rabies
موضوعات :WC بیماریهای واگیر
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
کد شناسایی :1045
ارائه شده توسط : دکتر شهرام حبیب زاده
ارائه شده در تاریخ :09 اسفند 1388 10:10
آخرین تغییر :10 مهر 1393 08:18

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...