title

بررسی عوامل موثر بر سفر درمانی به ایران از دیدگاه گردشگران آذربایجانی در سال 1395

فولادی, نسرین and حبیب زاده, شهرام and براری, سمیه and علیمحمدی, حسین and همايونفر, نسرین and نعمتی, علی (1397) بررسی عوامل موثر بر سفر درمانی به ایران از دیدگاه گردشگران آذربایجانی در سال 1395. مجله سلامت و مراقبت ــ 20 (3). pp. 252-260. شاپا 6799-2228

[img]
Preview
Text
130kB

Official URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-871-fa.html

Persian Abstract

زمینه و هدف: گردشگری سلامت، سفری سازمان­یافته است که به منظور حفظ، بهبود و بازیابی سلامت جسمی و روانی صورت می‫پذیرد و به عنوان یکی از ابعاد گردشگری، به توسعه پایدار و پویایی اقتصادی کشور کمک می­نماید. هدف از این مطالعه تعیین عوامل موثر بر سفر درمانی به ایران از دیدگاه گردشگران آذربایجانی بود. روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه ترکیبی بود که در بخش کیفی آن، با ده نفر از گردشگران آذربایجانی، مصاحبه­ نیمه­ ساختار­مند انجام شد. داده ها با استفاده از تحلیل محتوای کیفی آنالیز شده و متغیرهای موثر در جذب و نیز عوامل نارضایتی گردشگران مشخص گردید. در مرحله بعدی با استفاده از نتایج بخش کیفی مطالعه و نیز مرور متون، پرسشنامه­ ای براساس سیستم لیکرت تهیه و توسط 213 گردشگر سلامت تکمیل گردید و عوامل موثر براساس شدت تاثیرشان امتیازبندی شدند. داده ها توسط نرم­افزار SPSS-20 و با استفاده از آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین و انحراف معیار تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: بیشتر شرکت کنندگان در مطالعه (63/4%)، مرد بوده و بین 20 تا 40 سال سن داشتند (43/2%) . بالاترین فراوانی در رابطه با نوع بیماری جهت مراجعه مربوط به بیماری‌های داخلی (10/3%)، عفونی (9/4%)، جراحی (8/5%) و اورولوژی (8%) بود. دو عامل کیفیت خدمات درمانی و هزینه درمان به ترتیب با میانگین و انحراف معیار 0/05±3/08 و 0/35±3/05 موثرترین عوامل در مسافرت درمانی به ایران بودند. عوامل تجهیزات پزشکی و سیاسی- امنیتی نیز به ترتیب با میانگین 0/07±2/98 و 0/04±2/98 در رتبه های­ سوم و چهارم قرار داشتند. زمان انتظار برای دریافت خدمات، با میانگین 0/09±2/84 کمترین عامل تأثیرگذار در سفر به ایران از دیدگاه گردشگران آذربایجانی بود. نتیجه­ گیری: نتایج نشان داد که کیفیت خدمات درمانی، هزینه درمان، تجهیزات پزشکی و عوامل سیاسی- امنیتی بر انگیزه ورود بیماران خارجی به ایران اثر مثبت داشته، اما زمان انتظار، تنوع درمانی، عوامل جامعه ­شناختی و جاذبه‌های گردشگری، تأثیر زیادی نداشتند. بنابراین پیشنهاد می‫شود در برنامه‌های بازاریابی و تبلیغاتی، روی پنج عامل اول تمرکز صورت گیرد.

Title

Factors Affecting Medical Trip from the Perspective of Azerbaijani Tourists, Iran 2016

English Abstract

Background & aim: Health tourism is an organized travel to maintain, improve and re-access physical and mental health. Health tourism helps to sustainable development and economic motivation of the country. The aim of this study was to investigate the affecting factors to choose Iran as a destination to receive medical services from the viewpoint of Azerbaijani tourists Methods: Semi-structured interviews were conducted on ten Azerbaijani tourists in a combined study with qualitative sections. The collected data were analyzed using content analysis to identify and classify the effective variables on tourists' attraction. Based on the results of the qualitative step and reviewing the literature, a questionnaire was designed using the Lickert scale. The questionnaires were completed by 213 tourists and the affecting factors were ranked based on their impact coefficient. Data were analyzed by descriptive statistics including frequency, average, and standard deviation, using SPSS v.20 software. Results: Most of the respondents were male (63.4%) aged between 20-40 years (43.2%). The highest frequencies of diseases were related to internal diseases (10.3%), infections (9.4%), surgeries (8.5%), and urology (8%), respectively. Quality of the medical services and cost of treatment, with averages and standard deviations of 3.08 ±0.05 and 3.05±0.35, were respectively the most important factors in traveling to Iran. Medical equipment and political-security took the next places with averages and standard deviations of 2.98±0.04 and 2.98±0.07. Finally, waiting time for receiving (2.84±0.09) had the least effect in traveling to Iran from the tourists' view point. Conclusion: Results indicated that quality of health services, the cost of treatment, medical equipment, and political- security factors were positively affected the tourists' motivation in traveling to Iran for their medicinal purposes. Waiting time, therapeutic diversity, sociological factors, and tourism attractiveness did not have much importance. Therefore, we suggest that advertising and marketing programs should focus on the top five factors affecting health tourism.

Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :نسرین فولادی
نویسنده :شهرام حبیب زاده
نویسنده :سمیه براری
نویسنده :حسین علیمحمدی
نویسنده مسئول :نسرین همايونفر
نویسنده :علی نعمتی
Additional Information:Indexed in: Google Scholar , ISC, SID, Magiran
Uncontrolled Keywords:گردشگری سلامت، گردشگری درمانی، سفردرمانی، آذربایجان، اردبیل
کلیدواژه ها (انگلیسی):Health Tourism, Medical Tourism, Medical Traveling, Azerbaijan, Ardabil
Subjects:W Health professions > Medical Education W.18
WA Public Health > Public Health Education WA.18
WA Public Health > Public Health Education WA.18
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Nutrition
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Microbiology
Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Midwifery
ID Code:10545
Deposited By: MS Nasrin Homayounfar
Deposited On:01 Jul 1397 16:24
Last Modified:13 Oct 1400 14:01

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...