title

بررسی توان پیش بینی کنندگی تئوری انگیزش محافظت در پیوستگی به رژیم درمانی در بیماران با سرطان پستان

فولادی, نسرین and امانی, فیروز and محمدی, احسان (1397) بررسی توان پیش بینی کنندگی تئوری انگیزش محافظت در پیوستگی به رژیم درمانی در بیماران با سرطان پستان. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Text - final reserch project report
377kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
184kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

169kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

سابقه و هدف: سرطان پستان بعنوان شایعترین سرطان زنان، بالاترین میزان مرگ ناشی از سرطان در زنان را به خود اختصاص داده است. درحال حاضر بیش از 7میلیون نفر در دنیا مبتلا به سرطان پستان بوده وپیش بینی می شود این رقم تا سال 2020به 15 الی 20 میلیون نفر برسد.. پیروی از رژیم درمانی منجر به افزایش بقا و کاهش هزینه های درمان و کاهش عود بیماری می گردد.. نظریه انگیزه محافظت روجرز، یکی از مهمترین نظریه های روانشناسی بهداشتی است براي توضيح اثرات ترس بر نگرش ها و رفتارهاي بهداشتي، بيان شده است که با هدف توضیح فرآیند واسطه شناختی تغییر رفتار در شرایط ارزیابی تهدید است. هدف از این مطالعه تعیین پيوستگي در استفاده از داروهاى هورموني براساس تئوري انگيزش محافظت مى باشد. مواد و روش‌ها: بیماران با سرطان پستان ثبت شده در مرکز ثبت سرطان که تحت درمان با داروهای هورمونی می باشند مورد مطالعه گرفتند. ابزار سنجش رفتار ومصرف دارو توسط بیمار با استفاده از نظریه انگیزه محافظت استفاده شد مقیاس Morisky است برای سنجش پایبندی به بازدارنده Aromatase مورد استفاده قرار کرفت. اطلاعات از طریق پرسشنامه ی که بر اساس سازه های مدل طراحی شده داشت وپایایی از طریق آلفای کرونباخ تعیین شده جمع آوری شد.در مقیاس انالیز از واریانس،همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته‌ها: در مطالعه حاضر 63 بیمار که سرطان پستان در انها مشخص شده بود بررسی شدند.که 30.3% از افراد سن کمتر از 40 سال داشتند ، 49.5 % سن بین 40 تا 49 سال داشتند و مابقی سن بین 50 تا 59 سال داشتند. 47.8% از اقراد تحصیلات عالیه و مابقی فاقد تحصیلات دانشکاهی بودند. همچنین 69.3 % از افراد متاهل بودند و مابقی مجرد بودند از بین افراد مورد بررسی 44.5% از افراد درامد سالانه کمتر از 35 میلیون داشتند و مابقی درآمد های بالاتر داشتند. در مطالعه ی حاضر بیشترین میزان همبستگی میان میزان پیوستگی به درمان و اندازه ی PMT یافت شد. مقدار ADJ.R2 نشان می‌دهد که این 5 متغیر، 46 درصد از واریانس پیوستکی را پیش‌بینی می‌کنند. متغیر خود کارآمدی (P=0/001) به میزان معناداری پیوستگی را پیش‌بینی می‌کند نتیجه گیری: مطابق با نتایج، تئوري انگیزش حفاظت به عنوان یک چارجوب مناسب در طراحی و اجراي مداخلات آموزشی میباشد. همچنین از بین سازهها خودکارآمدي قویترین سازه تاثیرگذار در انگیزش حفاظت بود. لذا استفاده ازاین چارچوب براي مطالعات مشابه پیشنهاد میگردد

Title

The Prediction of Protective Motivation Theory in Conjugation to the Treatment Regimen in Patients with breast cancer

English Abstract

background and object : Breast cancer, as the most common cancer in women, has the highest rate of death from cancer in women. More than 7 million people in the world are now diagnosed with breast cancer and are expected to reach 15-20 million by 2020. Adherence to the diet will lead to increased survival, reduced treatment costs, and reduced relapses. Roger's motivation theory is one of the most important theories of health psychology to explain the effects of fear on attitudes and health behaviors, which aims to explain the cognitive mediation process of changing behavior in terms of threat assessment. The purpose of this study was to determine the coherence of the use of hormonal drugs based on the theory of protection motivation Methods: Patients with breast cancer registered at the Cancer Registry, who are being treated with hormonal medications, were studied. The instrument for measuring behavior and drug use was used by the patient using a protective motivation theory. The Morisky scale was used to measure adherence to the inhibitor of Aromatase. The data was collected through a questionnaire based on the design of the model and then determined by Cronbach's alpha. In the analysis scale, variance, Pearson correlation and multiple regression were used. Results: In this study, 63 patients with breast cancer were identified. 30.3% of the subjects were younger than 40 years of age, 49.5% were between the ages of 40 and 49, and the rest were between 50 and 59 years of age. 47. and the rest were single. Of those surveyed, 44.5% of the annual income was below 35 million, and the rest had higher incomes. In the present study, the highest correlation was found between the degree of continuity with treatment and PMT size. The ADJ.R2 value indicates that these 5 variables predict 46 percent of the variance. Self-efficacy variable (P = 0.001) predicts significant association conclusion :According to the results, the theory of conservation motivation is an appropriate tool for designing and implementing educational interventions. Also, self-efficacy was one of the strongest structures in the protection motive. Therefore, the use of this framework is recommended for similar studies

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :نسرین فولادی
استاد مشاور :فیروز امانی
دانشجو :احسان محمدی
Additional Information:شماره پایان نامه : 711 ، پایان نامه دکتری حرفه ای پزشکی
Uncontrolled Keywords:سرطان پستان ، تئوري انگیزش حفاظت
کلیدواژه ها (انگلیسی):Breast Cancer, Theory of Motivational Protection
Subjects:WP Gynecology
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
ID Code:10597
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:26 Jul 1397 12:27
Last Modified:07 Feb 1399 12:49

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...