title

مطالعه میزان شیوع پارگی زودرس کیسه آب مادران باردار در اثر مایکوپلاسماهومینیس در بیمارستان علوی استان اردبیل

جعفری, بهبود and درگاهی, رقیه and آرد فروش, آرزو (1394) مطالعه میزان شیوع پارگی زودرس کیسه آب مادران باردار در اثر مایکوپلاسماهومینیس در بیمارستان علوی استان اردبیل. Masters (پایان نامه) دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر.[img] Text
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Text
محدود به Repository staff only

94kB

Persian Abstract

چکیده مایکوپلاسما هومینیس کوچکترین باکتری پاتوژن بدون دیواره سلولی بوده ،که زندگی آزاد دارد. این میکروارگانیسم سخت و دیر رشد می باشد که شناسایی آن نیز به دلیل مشکل بودن و رشد بسیار کند آن، توسط روشهای سنتی میکروب شناسی کشت دادن با مشکل روبرو است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی شیوع این باکتری در کیسه آب پاره شدن زودرس زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان علوی استان اردبیل می باشد. برای این منظور در این مطالعه ازتعداد 100 زن باردار مبتلا به کیسه آب پاره شده زودرس (گروه بیمار) مراجعه کننده به بیمارستان علوی استان اردبیل و20 نفر افراد سالم بدون هیچ علائمی از آبریزش (گروه کنترل) نمونه گیری صورت گرفت. نمونه ها در دو بخش یکی محیط کشت انتقالی PPLO (ترانس پورت) و دیگری درPBS به آزمایشگاه منتقل شد.در تحقیق حاضر از هردو تکنیک کشت و PCRاستفاده شده است. نتایج کشت و PCR نشان دهنده این است که با روش کشت از 100 نمونه بیماری 41 (41 درصد) نمونه از نظر جود مایکوپلاسما هومینیس مثبت شده اند، 62(62 درصد) نمونه از طریق PCR مثبت گزارش شدند. ارتباط معنی دار آماری بین نتایج PCR با سن مادران باردار ، سن بارداری، سطح تحصیلات، تعداد بارداری، استفاده از آنتی بیوتیک قبل از بارداری برای درمان عفونت واژینال، نوع زایمان ،مدت زمانی که از PROMشدن خانم باردارمی گذرد و تعداد بارداری مشاهده نشد. ولی بین آبریزش به همراه دردهای منظم رحمی (001/0=P) ، آبریزش به همراه خونریزی (001/0=p) ، ابتلا به عفونت واژینال قبل از بارداری (58/0=P) و سابقه سقط(17/0=P) ارتباط معنادار آماری مشاهده گردید.بنابراین میتوان نتیجه گیری کرد که اولا یکسری از نمونه های گروه بیمار که در کشت منفی ولی در PCR مثبت بودند پس می توان گفت روش PCR دقیق تر و حساس تر از روش کشت می باشد.ثانیاافرادی در گروه بیمار که آبریزش به همراه دردهای منظم رحمی و خونریزی دارند تعدادشان خیلی کم می باشد به ترتیب 8(8درصد)و(10درصد)(001/0=P)یعنی دردهای منظم رحمی و فورسهای که از طرف رحم و کیسه آمنیوتیک وارد می شود باعث پاره شدن کیسه آب نشده است در این گروه که نتیجه PCR مثبت شده است می توان گفت آلودگی با باکتری مایکوپلاسما هومینیس باعث کیسه آب پاره شدن زودرس زنان باردار می شود و ثالثا در افراد گروه بیمار ابتلا به عفونت واژینال قبل از بارداری 60 (60درصد) می باشد. پس یعنی عفونت واژینال قبل از بارداری نیز در کیسه آب پاره شدن زودرس زنان باردار نقش مهم و بیشتری دارد (58/0=P) و نتیجه گیری نهایی این می باشد که باکتری مایکوپلاسما هومینیس در کیسه آب پاره شدن زود رس زنان باردار نقش مهم و بسزایی را دارد و میزان PROM در اثر باکتری مایکوپلاسما هومینیس در زنان باردار کیسه آب پاره شده زودرس مراجعه کننده به بیمارستان علوی زیاد می باشد.

Title

The Study OfAccession Measure At Tear Rubture Membrane In Pregnant Of The Mycoplasma hominis Efficacy In Alavi Hospital Of Ardabill City

English Abstract

Mycoplasma hominis smallest pathogenic bacteria without cell wall which is afree life . This is a difficult and slow growing micro organisms that identify it as aproblem because of its slow growth, microbiology and cultivated by traditionalmethods to the problem faced. The aim of this study was to investigate theprevalence of the bacteria in the water bag rupture early pregnant women admitted to Alavi hospital .In this study was to compare two techniques of bacterial culture and PCR were performed. For this reason, in this study, 100 pregnant women with premature membrane rupture of Alavi Hospital in Ardabil province and 20 healthy subjects with no signs of runny sampling was conducted as a control group. Samples in two parts, one PPLO(trans-port) and another in PBS was transferred to the laboratory . Culture and PCR results show that the culture of the 100 patients, 41 (51.2%) samples were positive for the presence of Mycoplasma hominis, 50 (62.5%) of gestational age, level education, parity, history of abortion, the use of antibiotics for the treatment of vaginal infection before pregnancy, delivery, time-month pregnant woman and parity was observed. But the pain with regular watering uterine (0.001 Showtime), bleeding (0.001) and vaginal infections before pregnancy (0.58) was observed. So we can conclude that the first of a series of samples of patients that negative culture and PCR were positive. So you could say PCR method is more accurate and sensitive than culture. Secondary, people in groups of patients with runny regular uterine pain and bleeding are very small in number. Group A is 10% and 12.5%, respectively (P = 0.001). The regular uterine pain and force that comes from the woman to the amniotic sac, causing premature rupture of the water bag yet. In this group, the result of a positive PCR, We can say the bacterium Mycoplasma hominis infection premature rupture of water pregnant women. Third, in the group of patients with vaginal infections before pregnancy is 25 (31.2 percent). After a vaginal infection before birth in pregnant women with premature membrane rupture and more important role (P = / 58).The final conclusion is that the bacteria Mycoplasma hominis premature rupture of membranes in pregnant women have a significant role. Mycoplasma hominis in Gazprom bacteria in pregnant women admitted to Alavi hospital early PROM upper part too muc.

Item Type:Thesis (Masters)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :بهبود جعفری
استاد مشاور :رقیه درگاهی
دانشجو :آرزو آرد فروش
Uncontrolled Keywords:مایکوپلاسما هومینیس،بارداری،پارگی زودرس کیسه آب،اردبیل
Subjects:WP Gynecology
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Anesthesiology , Obstetrics & Gynecology
ID Code:10608
Deposited By: Ms Zeynab Imani
Deposited On:17 Jul 1397 14:08
Last Modified:17 Jul 1397 14:08

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...