title

بررسی ویژگی های فرزندپروری والدین بیماران دارای اختلال شخصیت هیستریونیک در مراجعین درمانگاه روانپزشکی بیمارستان فاطمی در سال96

ندرمحمدی مقدم, مهریار and مولوی, پرویز and آقاجانی, شبنم (1397) بررسی ویژگی های فرزندپروری والدین بیماران دارای اختلال شخصیت هیستریونیک در مراجعین درمانگاه روانپزشکی بیمارستان فاطمی در سال96. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
667kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
162kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

10MB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

17kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

سابقه و هدف: با توجه به تایید رابطه فرزند و والدین به عنوان یک عامل زمینه ساز در شکل گیری سایکوپاتولوژیک مطالعه حاضر با هدف بررسی ویژگی های فرزند پروری والدین بیماران مبتلا به اختلال شخصیت هیستریونیک مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی بیمارستان فاطمی در سال 96 انجام گرفت. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع مطالعات مقطعی می باشد که به صورت توصیفی- تحلیلی انجام یافته است. جمعیت مورد مطالعه کلیه بیماران دارای اختلال هیستریونیک بود. از جمعیت فوق تعداد 101 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شده و مورد بررسی قرار گرفتند. بعد از تایید روانپزشک برای ارزیابی عوامل مرتبط با این اختلال پرسشنامه های فرزندپروری یانگ اجرا گردید. اطلاعات در این پژوهش از طریق پرسشنامه و به صورت انفرادی اخذ شد. داده های جمع اوری شده وارد نرم افزارSPSS شده و از نظر اماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها ازروش های آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد و برای ارزیابی سوالات و فرضیات تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل کواریانس استفاده شد. یافته ها: مهم ترین طرحواره فعال در بیماران هیستریونیک ،"محرومیت هیجانی" ، "معیارهای سرسختانه" و "پذیرش جویی / جلب توجه" و "بازداری هیجانی بود. رابطه معناداری بین اختلال شخصیت و طرحواره های ناسازگار وجود داشت( 0P<0/05). نتایج نشان داد که ریشه های والدینی طرحواره های ناسازگار اولیه مربوط به مادر "محرومیت هیجانی" ، "معیارهای سرسختانه" و "پذیرش جویی / جلب توجه" و مربوط به پدر "محرومیت هیجانی" ، "معیارهای سرسختانه" و " بازداری هیجانی " بالاترین نمره و در مولفه های بی اعتمادی/ بدرفتاری ، رها شدگی/ بی ثباتی ، نقص، شکست،ایثارگری و خویشتنداری پایین ترین نمره را دارا می باشند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه شیوه فرزند پروری والدین بیماران دارای اختلال شخصیت هیستریونیک در کنار دیگر عوامل احتمال می تواند یکی از عوامل موثردر این زمینه باشد

Title

Evaluation of parental parenting characteristics of patients with histrionic personality disorder referring to the psychiatric clinic of Fatemi hospital Ardabil 96-97

English Abstract

Backgroun and objective: Child upbringing is a reflection of the kind of relationship that parents shape with their children. Parenting styles affect their lives. The aim of this study was to investigate the parental parenting characteristics of patients with histrionic personality disorder referring to the psychiatric clinic of Fatemi hospital Ardabil 97-96. Methods: This cross-sectional study was performed on 101 patients with SCID-2 and MCMI tests confirmed by a histrionic personality disorder. After confirmation by the psychiatrist, Yang's parenting questionnaires were used to assess the factors associated with this disorder. The questionnaires were presented to a person by a psychologist. Data were collected through a questionnaire and taken individually. Data were analyzed by SPSS software and analyzed statistically. For data analysis Descriptive statistics such as mean and standard deviation were used. Pearson correlation test and covariance analysis were used to assess the research questions and assumptions. Results: The most important active schema in histrionic patients was "Emotionally depriving ", "Unrelenting Standards" and "Approval – Seeking" and "Emotional Inhibition." There was a significant relationship between personality disorder and maladaptive schemas. Maternal roots of schemas including "Emotionally depriving", "Unrelenting Standards" and "Approval – Seeking" and the parental roots including "Emotionally depriving", "Unrelenting Standards" and "emotional inhibition" had the highest score. They had the lowest score in the component including Mistrust/Abuse, Abandonment, Defectiveness/Shame, failure, self-sacrifice and insufficient self – control- discipline. Conclusion: Various early maladaptive schemas create a specific vulnerability to a variety of psychological disturbances and personality pathologies. Addressing early maladaptive schemas in parenting styles leads to improved adolescent mental health and better performance in promoting parental role.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :مهریار ندرمحمدی مقدم
استاد راهنما :پرویز مولوی
دانشجو :شبنم آقاجانی
Additional Information:شماره پایان نامه 716 ، پایان نامه دکتری حرفه ای پزشکی
Uncontrolled Keywords:ریشه‌های والدینی، اختلال شخصیت هیستریونیک ، پرسشنامه فرزندپروری یانگ
کلیدواژه ها (انگلیسی):Parental roots, histrionic personality disorder, young parenting inventory
Subjects:WM Psychiatry
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Dermatology , Psychiatry , Neurology
ID Code:10634
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:19 Aug 1397 13:43
Last Modified:02 Feb 1399 11:50

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...