title

بررسی عوامل موثر بر تمایل در انتخاب نوع زایمان خانم های باردار در بیمارستان های استان اردبیل درسال1395

سیدجوادی, مهری and ایزدی, وحید and کاظمی, ربابه and مددی, نسیم and حسابی, نسرین and واحدی, فاطمه (1396) بررسی عوامل موثر بر تمایل در انتخاب نوع زایمان خانم های باردار در بیمارستان های استان اردبیل درسال1395. [ research project ]

Full text not available from this repository.

Persian Abstract

زایمان یکی از پرچالش ترین رخداد¬های زندگی یک زن متأهل بوده و پیامد های هیجا نی مهمی را برای هر زنی به دنبال دارد، همچنین فرآیندی چند بعدی است که دارای ابعاد جسمی، فیزیولوژیکی، روانی، هیجانی، فرهنگی و اجتماعی می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر تمایل در انتخاب نوع زایمان مادران باردار در بیمارستان های استان اردبیل در سال 1395 انجام یافته است. این مطالعه از نوع توصیفی-مقطعی می باشد که در سال 1395 در طول 3 ماه بر روی 300 زن باردار که برای انجام زایمان به بیمارستا نهای دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل مراجعه کرده بودند، انجام شد. ابزار های لازم جهت جمع آوری داده ها پرسشنامه پنج بخشی بود شامل پرسشنامه جمعیت شناختی، آگا هی، نگرش، هنجارهای انتزاعی (نقش اطرافیان) در انتخاب روش زایمانی و پرسشنامه قصد رفتاری در انتخاب نوع زایمان بود. یافته های پژوهش نشان داد که میانگین سنی مادران باردار مراجعه کننده 10/6 ±91/26 سال و دامنه سنی بین 16 تا 46 سال بود. میانگین نمره آگاهی مادران بارداری که تمایل به زایمان طبیعی داشتند 82/1±97/5 و در زنانی که تمایل به سزارین داشتند 79/1±62/5 بود. در مورد آگاهی از روش های زایمان و عوارض آن 125 نفر ( 8/41%) مادر باردار، دارای آگاهی خوب و 112 نفر (7/36%) آگاهی متوسط داشتند، بین میزان آگاهی و نوع زایمان مادران باردار رابطه آماری معنا داری وجود نداشت (p=0/07). میانگین نمرات نگرش در مادران بارداری که تمایل به زایمان طبیعی داشتند 94/18±60/35 بود و درزنان با تمایل به سزارین 63/11±37/48 بود. آزمون تحلیل واریانس یک طرفه بین نگرش نسبت به سزارین و نوع زایمان، رابطه آماری معنا¬داری را نشان داد (p<0/05). آزمون کای اسکوئر بین پیشنهاد آشنایان، مادران، همسران و پزشکان با انتخاب نوع زایمان رابطه آماری معناداری را نشان داد (p<0/05). با توجه به نتایج پژوهش، به خصوص نگرش مثبت و آگاهی بالا در انتخاب زایمان طبیعی، ترویج زایمان طبیعی با آموزش امکان پذیر خواهد بود، همچنین با مورد توجه قرار دادن تاثیر بسیار بالای نظر پزشک متخصص زنان در انتخاب نوع زایمان مادران، لازم است پزشکان و پرسنل با راهنمایی موثر خود در افزایش زایمان طبیعی موثر باشند. همچنين زايمان طبيعي بدون درد با روش هاي مختلف مي-تواند جايگزين زايمان سنتي طبيعي با درد شود كه در این مورد نياز به تغييرات اساسي در سياست وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی، عملكرد متخصصان و ماماها وجود دارد.

Title

Investigation of factors affecting the tendency to choose the type of delivery in pregnant women referring to hospitals of Ardabil Province in 2016


Item Type: research project
زبان سند : فارسی
project status : اتمام یافته
مجری اصلی :مهری سیدجوادی
تاریخ اتمام :29 March 1396
Subjects:WP Gynecology
WQ Obstetrics
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > research unit > completed research projects
ID Code:10710
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:06 Aug 1397 08:18
Last Modified:05 Oct 1397 11:22

Repository Staff Only: item control page