title

گزارش سری موردی از بیماران استئومیلیت چند کانونی راجعه مزمن و بررسی ارتباط اتیولوژیک آن با جهش های ژن MEFV

اناری, حسن and صالح زاده, فرهاد and حسینی اصل, سید سعید and سرخانلو, سپهر (1397) گزارش سری موردی از بیماران استئومیلیت چند کانونی راجعه مزمن و بررسی ارتباط اتیولوژیک آن با جهش های ژن MEFV. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
933kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
250kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

2MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

1kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

سابقه و هدف :CRMOیک بیماری خود التهابی است که بیشتر در کودکان بروز میکند. در بسیاری از موارد این بیماری با جهش های ژنتیکی در ارتباط است. تظاهرات بالینی بیماران CRMO به صورت تب دوره ای ٬ درد و ضایعات استخوانی است که در تمامی استخوان های بدن بویژه استخوان های بلند میتواند خودش را نشان دهد. کودکان بیشتر علایمی مثل درد های عمقی ٬ لنگش ٬ تندرنس در قسمت های درگیر و تب گهگاهی دارند. تشخیص CRMO اغلب پس از اینکه بیوپسی استخوان و MRI بیماری های دیگر مثل ضایعات یا تومورهای دردناک استخوان مانند استئومیلیت باکتریایی، سارکوم اوینگ، لنفوم، رابدومیوسارکوم، متاستاز نوروبلاستوما، گرانولوم ائوزینوفیلیک، یا هیستوسیتوز سلول لانگرهانس را رد کرد گذاشته می شود. وقتی که تمام بیماری های قبلی رد شد و بیوپسی استخوان نیز برای سرطان ، باکتری ها، یا قارچ منفی شد،CRMO تشخیص داده میشود. هدف این مطالعه یافتن ارتباط بین بیماری CRMO و جهش های ژن MEFV می باشد. مواد و روش ها : از کلیه بیماران تشخیص داده شده با CRMO در مرکز درمانی بوعلی اردبیل از سال 1390 تا تابستان 1397 نمونه خون گرفته شد. این نمونه ها جهت ارزیابی 12 موتاسیون شایع ژن MEFVتوسط تست (RDB (FMF StripAssay ,Vienna Lab , Vienna Austria) طبق دستورالعمل تولیدکننده مورد بررسی قرار گرفت و 12 موتاسیون شایع شامل E148Q در اگزون 2 ، P369S در اگزون 3 ، F479L در اگزون 5 و M680I(G/C) , M680I(G/A), I692del, M694V, M694I ,K695R , V726A , A744S R761H در اگزون 10 تحت ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها : مجموعا 9 بیمار وارد مطالعه شدند 8بیمار پسر و یک بیمار دختر که بروز بیماری CRMO به طور معنی داری در جنس مذکر بیشتر است. بیشترین محل درگیری مربوط به تیبیا و کمترین محل درگیری مربوط به شانه کالکانوس و فمور بود. از لحاظ طول مدت درگیری میانگین مدت درگیری در پسران 1/3±1/3 سال و در دختران 0/0±1 سال بود و در مجموع 1/22 ± 1/2 سال بود.در 6 نفر یک محل درگیر ، 2نفر دو محل درگیر و 1 نفر سه محل درگیر داشتند. 2 بیمار جواب آزمایش ژنتیک مثبت موتاسیون MEFV داشتند که هر دو پسر بودند. یک بیمار جهش به صورت هتروزیگوت E148Q/Wt و بیمار دیگر جهش هتروزیگوت K695R/Wt داشت. نتیجه گیری: رابطه معنی داری بین سن ابتلا به بیماری و جنسیت بیماران یافت نشد.همچنین رابطه معنی داری بین موتاسیون ژن MEFV در بیماران CRMO و جنسیت ، سن و محل درگیری بیماری وجود ندارد ولی به طور معنی داری موتاسیون در بیمارانی که تعداد محل های درگیری و طول مدت درگیری بیشتری داشتند ، بیشتر بود.

Title

A case series report of Chronic Recurrent Multifocal Osteomyelitis (CRMO) patients and it’s etiologic relationship with MEFV Gene mutations

English Abstract

Background and Objective: CRMO is an inflammatory disease that occurs more often in children.The clinical manifestations are periodic fever, pain and bone lesions especially in long bones. Most Children show symptoms such as limping and tenderness in the affected areas. CRMO diagnosed after bone marrow biopsy and MRI rules out other diseases, such as bone tumors and bacterial osteomyelitis Methods: Blood samples were taken from all patients diagnosed with CRMO from June 2011 until September 2018.The samples were screened for the 12 common pathogenic variants by an RDB assay (FMF StripAssay, Vienna lab, Vienna, Austria) according to manufacturer’s instructions. Consequently, twelve common mutations consisting E148Q in exon 2, P369S in exon 3, F479L in exon 5 and M680I (G/C), M680I (G/A), I692del, M694V, M694I, K695R, V726A, A744S, and R761H in exon 10 were determined. Result: 9 patients were enrolled in this study, eight were male. The most common involvement location was tibia and the least common location was zygoma, calcaneus and radius. Regarding the duration of the involvement, the mean duration of the involvement in male was 3.1±1.3 years and in female was 1±0,0 year and in total was 1.2±1. 2 years.6 patients had only 1 involvement location, 2 patients had 2 involvements and 1 patient had three locations involved. Two patients had positive MEFV gene mutation, both of them were male. One patient had E148Q/Wt heterozygote mutation and the other had K695R/Wt heterozygote. Conclusion: There was no meaningful relationship between the age onset of disease and sex. There was also no meaningful correlation between the MEFV gene mutations in patients and gender, age and location of involvement. There is a significant relationship between MEFV gene mutation and multiple locations of involvement and long duration of involvement

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :حسن اناری
استاد مشاور :فرهاد صالح زاده
استاد مشاور :سید سعید حسینی اصل
دانشجو :سپهر سرخانلو
Additional Information:شماره پایان نامه : 727، پایان نامه دکتری حرفه ای پزشکی
Uncontrolled Keywords:ژنMEFV ، تب مدیترانه ای فامیلی
کلیدواژه ها (انگلیسی):MEFV Gene - FMF - CRMO
Subjects:WE Musculoskeletal system
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Radiology
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Genetics
ID Code:10743
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:27 Aug 1397 15:51
Last Modified:02 Feb 1399 10:57

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...