title

مقایسه اثر ایزوسورباید مونونیترات و استرادیول واژینال در نرم کردن سرویکس در حاملگیهای ترم: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

رحیمی, گیتی and پورفرضی, فرهاد and فولادی, نسرین and چم حیدر, نوشین and شهباززادگان, سمیرا (1397) مقایسه اثر ایزوسورباید مونونیترات و استرادیول واژینال در نرم کردن سرویکس در حاملگیهای ترم: یک مطالعه کارآزمایی بالینی. مجله زنان مامایی و نازایی ایران ــ 21 (7). pp. 1-9. شاپا 1680-2993

[img]
Preview
Text
849kB

Official URL: http://ijogi.mums.ac.ir/article_11791_en.html

Persian Abstract

مقدمه: آماده‌سازی سرویکس معمولاً قبل از شروع انقباضات لیبر شروع می‌شود و برای دیلاتاسیون و عبور جنین لازم است. با توجه به اهمیت زایمان طبیعی و کاهش خطر سزارین، آمادگی سرویکس زنان باردار از اولویت‌های مامایی می‌باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف مقايسه تأثير تجويز ايزوسوربايد مونونيترات در مقايسه با استراديول بر آمادگي سرويکس و القاء زايمان و عوارض اين دو دارو انجام شد. روش‌کار: این مطالعه كارآزمايي باليني دوسوكور در سال 1395 بر روی 99 نفر از زنان باردار بالای 40 هفته مراجعه‌کننده به بیمارستان علوی اردبیل انجام شد. شرکت‌کنندگان به صورت تخصیص تصادفی در سه گروه ایزوسورباید مونونیترات، استرادیول و دارونما قرار گرفتند و داروها به‌صورت سرپایی در فورنیکس خلفی بیماران قرار داده شد. هر 3 گروه بعد از ۱۲ساعت بستری گردیدند و بدلیل نمره بیشاپ کمتر از 6 دوزهای قبلی در تمامی گروه‌ها تکرار شد. معاینات دهانه رحم هر 2 ساعت و فشارخون و تعداد ضربان قلب مادر هر 4 ساعت صورت گرفت. تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS‌ (نسخه 16) و آزمون‌های آنوا یک‌طرفه، کای اسکوئر و کروسکال والیس انجام شد. (05/0>p) معنادار در نظر گفته شد. یافته‌ها: زمان آماده‌سازی سرویکس تا زایمان در گروه ایزوسورباید و استرادیول یکسان (381/0=p)، ولی در هر دو به‌طور معنی‌داری کمتر از دارونما بود (016/0=p). ايزوسوربايد و استرادیول نمرة بيشاب سرويکس را افزايش دادند. بین گروه‌ها از نظر طول فاز فعال زایمان اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد 860/0=p). با وجود اینکه گروه دارونما دارای بیشترین فراوانی سزارین بود، ولی در مجموع سه گروه مورد مطالعه از نظر نوع زایمان تفاوت معنی‌داری نداشتند (484/0=p). فراوانی عوارض دارویی در مادران گروه‌های ایزوسورباید و استرادیول بیشتر از دارونما بود. شایع‌ترین عارضه در گروه ایزوسورباید، افت فشارخون و سردرد و در گروه استرادیول، سردرد بود. نتیجه‌گیری: ایزوسورباید مونونیترات و استرادیول واژینال به‌طور مشابه نمرة بيشاپ را تغيير دادند و سبب کوتاه شدن فاصلة آماده‌سازی تا زایمان شدند. هر دو دارو سبب كاهش زمان بستري تا زايمان، هزينه تحريك زايمان و بهبود تجربه زايمان شدند، بدون اینکه نیاز به استفاده از وسايل كمكي و يا اعمال جراحي باشد.

Title

Comparison of the Effect of Vaginal Isosorbide Mononitrate and Estradiol on Cervical Ripening in Term Pregnancy: A controlled clinical trial

English Abstract

Background and objectives: Cervical ripening usually starts before the onset of labor contractions and it is necessary for dilatation and embryo passage. Considering the importance of vaginal delivery and risk reduction of cesarean, cervical ripening in pregnant women is a priority for Gynecology. Methods: This double-blind randomized clinical trial was performed on 99 pregnant women over 40 week’s gestation who admitted to Alavi hospital in Ardabil. Participants were randomly allocated in to three groups of isosorbide mononitrate, estradiol and placebo, tablet were placed in the posterior fornix, out-patiently. All three groups were hospitalized after 12 hours. Because of Bishop scores (BS) less than 6, the previous doses were repeated in all groups. Examination of the cervix every 2 hours and blood pressure and the heart rate of the mother were performed every 4 hours. Data were analyzed using SPSS software (version 16), one way ANOVA, Chi-square and Kruskal-Wallis tests. (P <0.05) was considered meaningful. Results: There were no significant differences in demographic characteristics of the three groups. The results showed that the time of cervix preparation in Isosorbide and Estradiol groups was similar (p=0.381), but it was significantly shorter in both than placebo (p=0.016). Isosorbide and Estradiol also increased cervical Bishop Score. There was no significant difference in duration of active phase of delivery among the groups (p=0.860). Despite of higher cesarean frequency in the placebo group, no significant difference was observed in the method of delivery between three study groups (p=0.484). The drugs side effects were higher in Isosorbide and Estradiol groups compared to placebo. The most common side effect of Isosorbide was hypotension and headache, and the Estradiol was headache. Conclusion: Isosorbide mononitrate and Estradiol changed Bishop Score, and reduced preparation time to delivery. Both drugs reduced the hospitalization time to delivery, cost of delivery induction, and improved delivery experience; without need to any aid instruments or surgery.

Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :گیتی رحیمی
نویسنده :فرهاد پورفرضی
نویسنده :نسرین فولادی
نویسنده :نوشین چم حیدر
نویسنده مسئول :سمیرا شهباززادگان
Additional Information:Indexed in: Scopus, EMBASE, ISC, SID, Magiran, SID, Magiran, Iranmedex,
Uncontrolled Keywords:ایزوسورباید مونونیترات واژینال، استرادیول واژینال، نرم کردن سرویکس
کلیدواژه ها (انگلیسی):Vaginal Isosorbaid Mononitrat, Vaginal Estradiol, Cervix Ripening
Subjects:WB Practice of Medicine
WP Gynecology
WQ Obstetrics
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Anesthesiology , Obstetrics & Gynecology
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Pathology
Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Midwifery
ID Code:10833
Deposited By: Dr Samira Shahbazzadegan
Deposited On:27 Aug 1397 12:45
Last Modified:13 Sep 1400 08:08

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...