title

بررسي عوارض شنوايي دسفرال در بيماران مبتلا به تالاسمی بيمارستان حضرت علي اصغر(ع) در بهار سال 1384

پوستی, علیرضا ، ستوده, محمد باقر ، عبدلی, شهناز (1384) بررسي عوارض شنوايي دسفرال در بيماران مبتلا به تالاسمی بيمارستان حضرت علي اصغر(ع) در بهار سال 1384. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
94kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
525kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

2MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : اخيراً با توجه به پيشرفت در مراقبت از بيماران مبتلا به تالاسمي سن متوسط اين گونه بيماران بالاتر رفته و كيفيت زندگي آنها مورد توجه بيشتري قرار گرفته است. لذا بررسي عوارض بيماري چون رسوب آهن در ارگانهاي مختلف بدن در نتيجه تزريق مكرر خون در آنها، امري الزامي مي باشد. روش تحقيق : به منظور بررسي فراواني كاهش شنوايي حسي عصبي در اثر درمان آهن زدايي با دسفرال در بيماران تالاسمي ماژور و بررسي ارتباط ما بين ميزان و مدت مصرف دسفرال با بروزكاهش شنوايي حسي عصبي مطالعه اي به صورت توصيفي – تحليلي –‍Cross Sectional) ( و گذشته نگر انجام گرفت. در اين بررسي از 56 بيمار مبتلا به تالاسمي ماژور بيمارستان علي اصغر اردبيل درخواست انجام تست شنوايي سنجي شد كه همزمان فريتين سرم نيز اندازه گيري شد. نتايج : از مجموع 56 بيمار 4 نفر به دليل عدم همكاري در انجام شنوايي سنجي از مطالعه خارج گرديدند. از 52 بيمار 18 نفر كاهش شنوايي هدايتي در گوش راست و 15 نفر در گوش چپ داشتند. كه با توجه به معاينات اتوسكوپيك و نتايج تمپانومتري، كاهش شنوايي هدايتي به علت اوتيت مدياي راجعه و اوتيت سروز مزمن بود. 2 نفر نيز كاهش شنوايي حسي عصبي داشتند. ميزان دسفرال در بين گروه مبتلا به كاهش شنوايي حسي عصبي نسبت به گروه غير مبتلا بالاترين ميانگين را داشت . mg/kg) 8/30 ( ولي با روش آناليز واريانس اختلاف معني داري بين ميانگين ها بدست نيامده كه احتمالاً به دليل ناكافي بودن حجم نمونه مي باشد. همينطور ميزان ميانگين فريتين در افراد مبتلا به كاهش شنوايي حسي عصبي بيشتر از افراد غير مبتلا شد ng/dl) 4051( كه نشان از كنترل نامناسب بار آهن در اين بيماران علي رغم دوزهاي بالاي دسفرال مي باشد و همينطور نشانگر تأثير بار آهن در بروز كري حسي عصبي با منشاء رسوب آهن در قسمت حلزوني گوش داخلي مي باشد ولي با آناليز واريانس اختلاف معني دار بين ميانگين ها نبوده است. نتيجه گيري : براساس نتايج بدست آمده با معاينات دوره اي سالانه اتوسكوپيك مي توان اپي زودهاي اوتيت حاد را درمان و از ايجاد اوتيت مزمن در اين بيماران جلوگيري كرد. همين طور با كنترل ميزان دسفرال مصرفي و انجام تست شنوايي سنجي منظم و سالانه از ايجاد كاهش شنوايي حسي عصبي پيشگيري و در صورت لزوم اقدامات درماني زودرس انجام شود.

عنوان انگليسي

Studying of the effect of desferal in hearing among thalessemia major patients

خلاصه انگلیسی

Introduction: Recently in attention to progression in care of thalassemia patients, the average age of these patients have clevated, and the quality of their life has payed attention more. So, it's necessary to study the side effects of this disease, such as iron precipitation in different organs due to continues blood infusion. Materials & Methods: It was a retrospective corss- sectional study to assessment of incidence of SNHL due to clelation treatment with desferal in thalassemia major patients in Ardebil Ali-Asgar Hospital were asked to do audiometery test, the serum ferritin was measured at the same time. Results: Out of 56 patients, 4 was excluded because of his unwillingness to do audiometry tests. Out of 52 patients, 18 of them, had conductive hearing loss in right eat and 15 had coductive hearing loss in left eat, in attention to otoscopic examination and tempanometery results conductive hearing loss was due to recurrent otit's media and chronic serous otitis, 2 of them had SNHL. Patients with SNHL had light average of desferal level than the others. (30&ng/kg),but (there wasn’t any-evalution- variance in alanysis), maybe due to inadequate samples number. Inpatients with SNHI, ferritin average was lighter than the others. (4051ng/dl) that showed inappropriate control of iron load in these patients in spite of high desferal dose, it showed effec of iron load in presentation of SNHL due to iron precipitation in cochlean of interval ear, too, but there wasn't any evaluation variance in analysis. Conclusion: Result show that with regular otoscopic examinations (once a year), a cute otitis episodes could be treated and chranic otitis will be presented in these patients. To prevent SNHL, Desferal taking should be controlled and regular audiologic test performed and early treatment adjusted.

نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :علیرضا پوستی
استاد مشاور :محمد باقر ستوده
نگارنده :شهناز عبدلی
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه: 0234
کلیدواژه ها:تالاسمی ماژور- تست شنوايی سنجی - كاهش شنوايی حسی عصبی - دسفرال - بيمارستان حضرت علی اصغر اردبيل
کلیدواژه ها (انگلیسی):Major thalassemia , Audiometery test , sensorineural hearing , loss , Desferal , Ali-Asghar Hospital of Ardabil
موضوعات :WS بیماریهای کودکان
WH سیستم های خونی و لنغاوی
WV بیماریهای گوش و حلق و بینی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه جراحی
کد شناسایی :11
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :20 آبان 1388 04:26
آخرین تغییر :15 آذر 1391 11:19

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...