title

آموزگاران علم و معنا

موسوی موحدی, علی اکبر ، امانی, مجتبی ، کیانی بختیاری, ابوالفضل (1384) آموزگاران علم و معنا. رهیافت ــ (35). ص.ص.66-73. شاپا 2690-1027

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
209kB

خلاصه فارسی

نوآموزان، دانش آموزان و دانشجویان در راستای رشد علمی و معنوی خود نیازمند به مربیان آگاه و توانا می باشند که علاوه بر یادگیری روش علم یابی بتوانند روح خود را وسعت بخشیده و در راستای اخلاق کریمه و انسانی رشد نمایند. انسان های د انشمند، آگاه، پرمایه و (Mentors) آموزگاران علم و معنا مرشدانی هستند که چراغ هدایت را برای نوآموزان بدست گرفته و آنها را چند منظوره تربیت می نمایند تا هم آموزنده علم روز و دانش مدار باشند و هم انسانهایی با مناعت طبع و کرامت نفس و برخوردار از فضایل اخلاقی به جامعه تحویل نمایند. آموزگاران ع لم و معنا دریچه های گوناگون یک پدیده را به نوآموز می آموزاند و آنها را از ماهیت تک بعدی خارج و آگاهی های زمانه و تجربه جهان دیدگان را بر سینه آنان حک می نمایند. آموزگاران علم و معنا، علاوه بر پرورش استعدادهای درونی دانش آموز و دانشجو، آنها را در برابر هج مه های علمی دیگران و سایر تحریم ها مقاوم ساخته و انسانهای پرطاقت و چند بعدی می سازند تا نور دانش آنان بر تارک جامعه تابان گردد . امروز دانشجویان نیاز به چنین مرشدانی دارند تا استعدادهای آنان از حالت بالقوه به فعلیت درآید تا بتوانند نیازهای بشری را درسایه مدیریت دانش خود رفع نموده وساختار جامعه متعالی را سازمان دهند.

عنوان انگليسي

Mentors and Mentees


نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :علی اکبر موسوی موحدی
نویسنده :مجتبی امانی
کلید واژه ها:آموزگار علم و معنا، رشد چند بعدی، نوآموزان، دانش، خرد، تجربه، توسعه شخصیت و مهارت.
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.20.55 H9 عناوین ویژه
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش بیوفیزیک
کد شناسایی :1100
ارائه شده توسط : دکتر مجتبی امانی
ارائه شده در تاریخ :22 اسفند 1388 04:27
آخرین تغییر :20 فروردین 1393 13:17

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...