title

بررسی تجارب زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت اردبیل از ازدواج زودرس: یک مطالعه کیفی

صادقیه اهری, سعید and کریم اللهی, منصوره and مجیدزاده دولت آبادی, ویدا (1397) بررسی تجارب زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت اردبیل از ازدواج زودرس: یک مطالعه کیفی. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img]
Preview
Text - final reserch project report
585kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
105kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

سابقه و هدف : ازدواج زودهنگام به ازدواجی اطلاق میشود که زوجین یا یکی از آنان به سن 18 سالگی (17 سال و 11 ماه و سی روز) نرسیده باشد. با وجود آمار قابل توجه ازدواج زودهنگام و پیامدهاي آن، از این رو بررسی ابعاد گوناگون اجتماعی و فرهنگی ازدواج زودهنگام به ویژه با تأکید بر تجربه زیسته زنان، ضروري به نظر میرسد. در این مطالعه سعی شد به این سؤال پاسخ داده شود که تجربیات، برداشتها و احساسات زنانیکه در کودکی ازدواج کرده اند، چیست؟ مواد و روشها: جامعه آماری شامل زنان متاهل با ازدواج زود تر از سن 18 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر اردبیل می باشد. حجم نمونه تا زمان دستيابي به اطلاعات مورد نياز و اشباع داده ها بود. جهت انجام مصاحبه پس از انتخاب شرکت کنندگان بر اساس معیارهای ورود و خروج پژوهش توضیحات لازم به شرکت کنندگان داده شده، با اعلام رضایت در انجام مصاحبه، زمان و مکان مصاحبه با نظر شرکت کننده مشخص میگردد، محتوای مصاحبه با دستگاه ضبط صوت ضبط گردیده، در مواقع نیاز به منظور ثبت حالات و حرکات شرکت کنندگان از یادداشت برداری حین مصاحبه نیز استفاده شد. یافته ها: دامنه ی سن ازدواج شرکت کنندگان از 14 تا 18 سال و میانگین سن ازدواج آنها 1/87±16/09 سال بود. ازمجموع مصاحبه هاي عمقي صورت گرفته با افراد اينطور به نظر ميرسد كه بيشتر افراد زماني ازدواج كرده اند كه تمايل و حق انتخابي نداشته اند و اجباری ازدواج کرده اند. اکثر آنان ذکر کردند که با توجه به سن پایینی که داشتند قادر به اداره زندگی نبودند و همیشه با مشکلات مواجه بودند. آنها زندگی خود را جبری می دانند و همه آنان بدلیل نابود شدن آرزوها و نداشتن تحصیلات از زندگی خود ناراضی هستند. نتیجه گیری: از آن جايي كه ازدواج هاي زودهنگام و اجباري بيشتر نتيجة ناآگاهي خانواده ها و سنت ها و تفكرات قديمي و فقر و مشكلات مالي خانواده هاست؛ بنابراين بازنگري جديد در قوانين مربوط به حداقل سن ازدواج و بازگرداندن آن از 15 سال براي دختران به 18 سال بسيار مفيد خواهد بود. همچنین تكميل حداقل دورة تحصيلي دختران و كسب مدرك ديپلم آنان و برگزاري كلاس هاي مختلف آموزش خانواده و نيز مهارت هاي زندگي در طول دوران تحصيل در مدارس و لزوم ارتباط دائم با مشاور خانواده و پزشك خانواده باعث كاهش مشكلات رواني و جسمي در خانواده ها مي شود

Title

Study on the Experiences of Women with Early Marriage Referring to Ardabil Health Centers: A Qualitative Study

English Abstract

Background and Objective: Early marriage means the marriage that couples or one of them have not reached the age of 18 years (17 years and 11 months and thirty days). Considering the significant statistics of early marriage and its consequences, it is necessary to study the various social and cultural dimensions of early marriage, especially with the emphasis on the experience of women's lives. In this study, it was tried to answer the question of what experiences, impressions and feelings of women married to a child. Methods: The statistical population includes married women who were married earlier than 18 years of age referring to the health centers of Ardabil city. Sample size was reached until the required data was saturated. For interviewing after selecting participants based on the criteria for entering and leaving the research, the required explanations are given to the participants, with the satisfaction of the interview, the time and place of the interview with the participant's opinion, the content of the interview is recorded with the recorder, In case of need to register the events and movements of the participants, a note was taken during the interview. Results: The range of marriage age was between 14 and 18 years old and the average age of marriage was 16.09 ± 1.87 years. Of the deep interviews with individuals, it seems that most people have married when they did not have the right to vote and were forced to marry. Most of them mentioned that due to the low age they were unable to manage life and they always had problems. They consider their life to be altruistic, and all of them are dissatisfied with their lives, due to the disappearance of their aspirations and lack of education. Conclusion: Since early and compulsory marriages are more likely to result from family ignorance, old traditions and prejudices, and family poverty and financial problems, so a new revision of the law on the minimum age for marriage and the return of it from 15 years for girls to 18 years of age will be useful. Additionally, the completion of the girls' undergraduate degree and the acquisition of their diplomas and the holding of various classes in family education and life skills during school hours and the need for permanent contact with family counselors and family physicians will reduce the mental and physical problems in families.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :سعید صادقیه اهری
استاد مشاور :منصوره کریم اللهی
دانشجو :ویدا مجیدزاده دولت آبادی
Additional Information:شماره پایان نامه : 0714، پایان نامه دکتری حرفه ای پزشکی
Uncontrolled Keywords:تجارب، زنان، ازدواج زودرس، اردبیل
کلیدواژه ها (انگلیسی):Experiences, Women, Early marriage, Ardebil
Subjects:WA Public Health
WA Public Health
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
ID Code:11054
Deposited By: farhad khodaei
Deposited On:21 Sep 1397 12:01
Last Modified:21 Sep 1397 12:01

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...