title

مراقبت معنوی در پرستاری ایران : یک مطالعه گراندد تئوری

کریم اللهی, منصوره ، عابدی, حیدر علی (1388) مراقبت معنوی در پرستاری ایران : یک مطالعه گراندد تئوری. در: دومین همایش تحقیقات کیفی در علوم سلامت, 28-30 بهمن 1388, کرمان.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
268kB

خلاصه فارسی

زمینه و هدف: درک جنبه معنوی وجود انسانی برای پرستاری بسیار مهم است زیرا پرستاری یک رشته عملکردی است که به انسان توجه دارد. بدون شک مراقبت معنوی قسمتی از مراقبت کل گراست. بنابراین اساسی است که پرستاران چنین مراقبتی را در عملکرد بالینی خود ارائه دهند. اما مطالعات نشان میدهد که چنین مراقبتی در بیمارستانهای ایران صورت نمیگیرد هدف از این مطالعه درک فرآیند مراقبت معنوی در پرستاری ایران است. مواد و روشها: این پژوهش یک تحقیق کیفی با روش نظریه پایه است که به منظور کاوش فرایند مراقبت معنوی از طریق بررسی تجارب بیماران بستری و پرستاران بخش های داخلی جراحی درباره مراقبت معنوی انجام شده است. تعداد 18 بیمار، 3 همراه و 10 پرستار در این مطالعه مشارکت داشتند. داده ها از طریق مصاحبه های باز و مشاهده جمع آوری گردید و با استفاده از روش گلیسر مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: با بررسی فرایند مراقبت معنوی یک مقوله مرکزی با عنوان حفاظت از خود به عنوان مشکل اساسی روانی اجتماعی ظهور یافت که نشان میداد بیماران در پاسخ به نحوه مراقبت در سیستم فعلی مراقبت ایران تلاش داشتند خود را از بیماری و محرومیت از مراقبت حفاظت کنند و پرستاران در حیطه های مقررات، وجدان، فرسودگی و امنیت سعی در حفاظت از خود داشتند. نتیجه گیری: در دهه های اخیر توجه به مراقبت معنوی و ساختار بندی اقدامات در جهت دستیابی به آن از اهم امور و مراقبت از بیماران می باشد. لذا یافته ها ی این پژوهش برای عرصه های آموزش، پژوهش و بالین حایز اهمیت فراوانی است.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :منصوره کریم اللهی
کلید واژه ها:حفاظت از خود، تحقیق پایه، بیماران بستری، مراقبت معنوی
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.20.55 H9 عناوین ویژه
WY پرستاری > WY.18 آموزش پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :1107
ارائه شده توسط : دکتر منصوره کریم اللهی
ارائه شده در تاریخ :20 اسفند 1388 13:05
آخرین تغییر :07 اسفند 1391 14:02

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...