title

اضطراب: تجربه بالینی دانشجویان پرستاری در بخش روان

کریم اللهی, منصوره ، مولایی, بهنام ، جوانشیر, ماهرخ (1388) اضطراب: تجربه بالینی دانشجویان پرستاری در بخش روان. در: اولین همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری و مامائی, 15-14 آبانماه 1388, اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
435kB

خلاصه فارسی

زمینه و هدف: اضطراب به عنوان شایعترین حالت ناخوشایند روانی توسط اکثر دانشجویان پرستاری در محیط بالینی درک میشود و این امر بر کیفیت آموزش بالینی آثار منفی بر جای میگذارد. لذا مطالعه حاضر با هدف توصیف و تفسیر پدیده اضطراب در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در بخش روان انجام شد. رروش اجرا: این مطالعه کیفی با روش پدیدارشناسی بر روی 12 نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1388 که به روش هدفمند انتخاب شده بودند انجام گرفت. جمع آوری داده ها با مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته و انفرادی بود. داده های مطالعه با روسش وود و هابر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج این مطالعه در قالب درون مایه اصلی اضطراب و درون مایه های فرعی ترس از ناشناخته، اعتقادات عامیانه، تاثیر رسانه، عدم تاثیر واحد تئوری بر نگرش، عدم اطمینان، ترس از اشتباه و احساس عدم کفایت بود. نتیجه گیری: جهت تسعهیل در امر گسترش دانش، مهارتها و ارزشهای مورد نیاز برای مراقبت از بیماران روانی، درک دقیق تجارب یادگیری دانشجویان میتواند با تعدیل اضطراب آنها و فراهم کردن محیط مناسب به ارتقا کیفیفت خدمات آموزشی و درمانی بیانجامد.

عنوان انگليسي

anxiety: the nursing student's experience in psychiatric unit


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :منصوره کریم اللهی
کلید واژه ها:اضطراب - پدیده شناسی - تجربه بالینی - دانشجویان پرستاری
موضوعات :WY پرستاری > WY.18 آموزش پرستاری
WM روانپزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :1147
ارائه شده توسط : دکتر منصوره کریم اللهی
ارائه شده در تاریخ :25 اسفند 1388 06:47
آخرین تغییر :01 تیر 1393 06:58

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...