title

ارزیابی بعد عمودی اکلوژن با استفاده از شاخص های آنتروپومتری در مراجعه کنندگان به دانشکده دندانپزشکی اردبیل در سال 97-1396

جعفری کفاش, کریم and زندیان, حامد and بهاری جوکندان, علیرضا (1397) ارزیابی بعد عمودی اکلوژن با استفاده از شاخص های آنتروپومتری در مراجعه کنندگان به دانشکده دندانپزشکی اردبیل در سال 97-1396. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Text - final reserch project report
633kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
194kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

2MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه: برقراري (VDO)Vertical Dimension of Occlusion يا رابطه ی عمودي فكين در حالت اكلوژن، مرحله ی مهمی از درمان پروتز، براي بيماران بي دندان به شمار مي رود. عدم دقت در تعیین ارتفاع عمودی اکلوژن می تواند بر نحوه تکلم، شکل ظاهری، سلامت بافت های ساپورت کننده و گیر و ثبات دنچر، تاثیر منفی داشته باشد. با توجه به کاستی هایی که در رابطه با تعیین دقیق VDO وجود دارد، در مطالعه حاضر تصمیم بر آن شدیم، با استفاده از اندازه هاي آنتروپومتریک، رابطه اي میان ارتفاع عمودي فکها در حالت اکلوژن و نمایه هاي صورتی بیان کنیم. همچنین با استفاده از نتایج این تحقیق به دنبال فراهم نمودن معیاری دقیق برای تعیین VDO در کیس های دارای سایش دندانی یاPosterior bite collapse ، بودیم. مواد و روش کار: در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 195 مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی اردبیل در سال 97-1396 (ﺑﻴﻦ ﺳﻨﻴﻦ 20 الی 60 ﺳﺎل) که فاقد پیشینه ي ضربه ی صورتی، دندانهاي با روکشهاي متعدد بدون استاپ خلفی، الگوي استخوانی غیر طبیعی (کلاس دو و سه)، عادات پارافانکشنال شدید، پیشینه ي جراحی ارتوگناتیک، پیشینه ي جراحی پلاستیک، درمان ارتودنسی و عدم تقارن غیر طبیعی هستند، اﻧﺘﺨﺎب شدند و سپس نمایه های زیر بینی، زیر چانه، گوشه خارجی چشم، گوشه داخلی چشم و ارتفاع گوش بر روی صورت و اختلاف بین طول انگشت شست و اشاره بر روی انگشتان مشخص و با مداد کپی علامت زده شدند. سپس در حالتی که فرد در رابطه ی مرکزی اکلوژن قرار داشت، تیغه های کولیس دیجیتال را بر روی نقاط نشاندار گذاشته و نمایه های یاد شده با دقت یک صدم میلی متر اندازه گیری و نتایج در برگه جمع آوری داده ها یادداشت گردید. سپس میزان P value و همبستگی میان ارتفاع عمودي فکها در حالت اکلوژن با چهار معیار دیگر در نرم افزار Spss 24 جداگانه محاسبه شد. یافته ها: اختلاف معناداری از نظر میانگین VDO، با طول گوش، فاصله ی گوشه ی خارجی چشم تا تراگوس گوش، فاصله ی گوشه ی خارجی چشم تا گوشه ی داخلی چشم دیگر و اختلاف انگشت شست و اشاره مشاهده گردید (p<0.05). همچنین بین تمامی شاخص ها با VDO همبستگی معنادار و مثبتی وجود داشت، بیشترین همبستگی در مردان (r= 0.471)، بین اختلاف طول انگشت شست و اشاره با VDO و در زنان (r= 0.691)، بین طول گوش با VDO، مشاهده گردید بحث و نتیجه گیری: با وجود مقادیر p کمتر از 5 صدم درصد، بر اساس مقالات مشابه، دو شاخص طول گوش در بانوان و اختلاف انگشت شست و اشاره در مردان، بدلیل اختلاف میانگین در حدود 2 تا 4 میلیمتر نسبت به VDO، شاخص های مناسبی برا تخمین VDO می باشند

Title

Evaluation of Vertical Dimension of Occlusion Using Anthropometric Indexes Among Individuals Referring to the Faculty of Dentistry of Ardabil in 1396-97

English Abstract

Introduction: Establishing vertical dimension of occlusion (VDO) is one of the important factors in prosthetic treatment procedures for edentulous patients. It is usually done in mandibular rest position which in turn is affected by different factors such as loss of teeth, patient age and amount of bone resorption after being edentulous, and also the method for determination of VDO (relaxation, swallowing, phonetic…), and patient position. An ideal method for determining VDO in terms of cost, time, and instrument requirements has been sought in prosthodontics by various investigators. However, no such single method has been formulated. The objective of the study was to evaluate the the reliability of different anthropometric measurements for determination of VDO in individuals referring to the faculty of dentistry of Ardabil. The hypothesis was that facial measurements can be used to obtain VDO for edentulous patients where no pre-extraction records exist. Materials and Methods: Total of 195 participants with the age ranging between 20 to 60 years from individuals referring to the faculty of dentistry of Ardabil were randomly recruited in this cross-sectional study. The inclusion criteria for VDO measurement were complete set of 28 teeth from right second molar to left second molar on the maxilla and mandibular and Angle’s Class I Occlusion, the exclusion criterias were, attrision, traumatic occlusion, unnormal facial asymmetry, a history of facial trauma, undergone orthodontic treatment, undergone orthognathic surgery and crowns on more than two posterior teeth without posterior stop. Four craniofacial measurements including ear length, distances of external corner of eye to tragus of ear, distance of eye exocanthion to the inner canthus(Endocanthion) of the other eye and length of the tip of thumb to tip of the index finger were recorded with digital Vernier calliper, and VDO was recorded at centric occlusion from subnasal to menton. To record VDO, the subjects were instructed to bite lightly on the posterior teeth with lips in response. The obtained data were analysed by using the Pearson’s correlation and linear regression analysis(StatisticalPackage for Social Sciences software (SPSS)version 24). The level of statistical significance was determined at P < 0.05. Results: Regression analysis showed that, there is significant difference (p>0.05) between VDO and ear length, distances of external corner of eye to tragus of ear, distance of eye exocanthion to the Endocanthion of the other eye and length of the tip of thumb to tip of the index finger. VDO was significantly and positively correlated with all the parameters studied. In males, correlation of VDO was strongest for length of the tip of thumb to tip of the index finger (r= 0.471) whereas in females, it was strongest for length of ear (r= 0.691). Conclusion: The result implies that, the use of anthropometric measurements, can not be exact as an adjunct for establishing VDO in individuels living in Ardabil city.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :کریم جعفری کفاش
استاد مشاور :حامد زندیان
دانشجو :علیرضا بهاری جوکندان
Additional Information:شماره پایان نامه: 96، پایان نامه دکتری حرفه ای دندانپزشکی
Uncontrolled Keywords:بعد عمودی اکلوژن، آنتروپومتری، کلاپس بایت خلفی، اختلالات مفصل تمپورومندیبولار
کلیدواژه ها (انگلیسی):Anthropometry, Vertical Dimension of Occlusion, Posterior bite collaps, TemporoMandibular Disorders.
Subjects:WU Dentistry. Oral surgery
Divisions:Department of Dentistry > Research Unit -Submitted Thesis
Department of Dentistry > Departments of Prosthodontics
ID Code:11558
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:08 Dec 1397 18:53
Last Modified:20 Mar 1399 09:17

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...