title

بررسی فراوانی رنگ دندان های سانترال ماگزیلا در مراجعه کنندگان به کلینیک دانشکده دندانپزشکی اردبیل در سال 1397

جعفری کفاش, کریم and ولی زاده حقی, هاله and ایرانپور, سهراب and رحمتی کلخوران, محمد علی (1397) بررسی فراوانی رنگ دندان های سانترال ماگزیلا در مراجعه کنندگان به کلینیک دانشکده دندانپزشکی اردبیل در سال 1397. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Text - final reserch project report
1MB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
128kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

3MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

18MB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه: همواره تعیین و تطابق رنگ در دندانپزشکی اهمیت زیادی داشته است. تطابق رنگ مواد به کار گرفته شده در دندانپزشکی ترمیمی، انتخاب رنگ پروتزهای ثابت و پارسیل و نیز انتخاب رنگ دندان برای پروتز کامل یکی از مشکلات عمده دندانپزشکان بوده است. رنگ دندان در موفقیت فیزیولوژیک رستوریشن های دندانی بی اهمیت است اما میتواند فاکتور کنترل کننده ی اصلی در پذیرش آن توسط بیمار باشد. به همین دلیل تطابق رنگ برای ایجاد لبخند زیباتر و افزایش رضایتمندی بیماران، بسیار مهم است. رنگ دندان می تواند تحت تاثیر عوامل گوناگونی مانند سن، جنسیت، ژنتیک و ویژگی های بومی هر منطقه، متفاوت باشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی فراوانی رنگ دندان های سانترال بالا در مراجعه کنندگان به دانشکده دندانپزشکی اردبیل در سال 1397 می باشد. مواد و روش کار: 328 بیمار مراجعه کننده به کلینیک دانشکده دندانپزشکی اردبیل، وارد مطالعه شدند. بررسی رنگ دندان های سانترال ماگزیلا در مراجعه کنندگان به دانشکده دندانپزشکی اردبیل در سال 1397 توسط یک نفر دانشجو که برای کار با دستگاه Easyshade آموزش دیده بود، صورت گرفت. برای تعیین رنگ، اصول ذیل توسط محقق اجرا شد. آموزش مسواک زدن صحیح انجام شده و بیمار قبل از فرایند تعیین رنگ، دندان های خود را با مسواک و خمیر دندان مناسب بطور کامل تمیز نمود. حداقل یکی از دندان های سانترال ماگزیلا باید فاقد ترمیم، پوسیدگی، سابقه ضربه، تغییر رنگ، فلوروزیس، سابقه بلیچینگ، جرم و Stain بود. جهت تعیین رنگ، پروب دستگاه عمود بر یک سوم میانی دندان سانترال مورد نظر قرار گرفت. تعیین رنگ دندان بر اساس راهنمای ویتا کلاسیک انجام گردید. نتایج: فراوانترین رنگ اصلی در هر دو جنسیت A و سپس B و کمترین فراوانی C به دست آمد. بین رنگ دندان با جنسیت ارتباط معنی داری دیده نشد ولی بین رنگ دندان با افزایش سن ، ارتباط معنی داری وجود داشت به طوری که با افزایش سن (در همه ی گروه های سنی) ، فراوانی رنگ A و B کمتر شده و C و D بیشتر گردید. بیشترین فراوانی Shade رنگ در این مطالعه B2 به دست آمد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق و همسو بودن آن با دیگر مطالعات موجود در جامعه ایرانی، نزدیک ترین انتخاب رنگ به جامعه مورد آزمایش میتواند از گروه رنگ A و سپس B صورت گیرد. جنسیت بیماران در انتخاب رنگ تاثیری ندارد. در بیماران مسن تر می توان فراوانی بیشتر رنگ های با هیو تیره تر و کرومای بیشتر را متذکر شد. در تطابق رنگ و فراهم سازی رنگ های رستوریشن ها، فراوانی بالای رنگ های گروه A و Shade رنگ B2 را در بیماران جوانتر باید مد نظر قرار داد.

Title

Evaluation of Maxillary Central IncisorS color frequency in patients referring to Ardabil faculty of dentistry clinic in 2018-19

English Abstract

Introduction: Determining and color matching has been of a great importance in dentistry. The color matching of the material used in restorative dentistry, the choice of color in fixed and partial prosthesis and also choice of color for complete dentures have been some of the dentists’ major issues. Dental color does not play a role in physiological success of the dental restorations. However, it can be a main controlling factor in terms of its acceptance by the patient. So color matching can be an important factor when it comes to creating a more beautiful smile and also increasing patient’s level of satisfaction. Dental color may differ under the influence of several factors such as: age, gender, genetics, and native features of every region. This research was conducted in order to study the color abundancy of the central upper teeth in clients referring to the faculty of dentistry in Ardabil, Iran in 2018. Materials and Methods: 328 patients referring to the clinic of faculty of dentistry of Ardabil were studied. The central maxillary teeth in referrers to this clinic in 2018 were studied by a student who had been trained to work with the “Easy Shade” device. In order to determine the color, these principles were carried out by the researcher. Prior to the determination process, the patients were taught how to brush their teeth correctly, and they used a suitable brush and toothpaste. At least one of the maxillary central teeth should be free of repair, decay, history of injury, discoloration, fluorosis, bleaching history, germ, and stain. To determine the color, the probe of the device was set perpendicularly to the mid third of the central tooth. The color determination was done according the VITA Classical guide. Results: The most abundant main color in both sexes was A then B and the least abundancy was set for C. There was no significant correlation between dental color and gender. However, there was a significant relationship between dental color and age increase. In a way that with increasing age (in all age groups), the color abundancy of A and B were decreased, while C and D experienced an increase. In this study the most abundancy of the shade color was set to be B2. Conclusion: : Considering the results obtained in this study and its coherence with other studies in Iranian society, the closest color choice to the tested population can be from the color group A and then B. The sex of the patients does not affect the choice of color. In older patients, more colors can be found with darker hues and more chroma. In matching color and providing restorations colors, the high frequency of group A and B2 shade colors should be considered in younger patients.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :کریم جعفری کفاش
استاد مشاور :هاله ولی زاده حقی
استاد مشاور :سهراب ایرانپور
دانشجو :محمد علی رحمتی کلخوران
Additional Information:شماره پایان نامه: 102، پایان نامه دکتری حرفه ای دندانپزشکی
Uncontrolled Keywords:دندان های سانترال اینسایزور ماگزیلا، ویتاکلاسیک، تطابق رنگ،
کلیدواژه ها (انگلیسی):Maxillary Central IncisorS , Easy Shade , VITA Classical , Shade matching
Subjects:WU Dentistry. Oral surgery
Divisions:Department of Dentistry > Research Unit -Submitted Thesis
Department of Dentistry > Department of Restorative Dentistry
Department of Dentistry > Departments of Prosthodontics
ID Code:11589
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:22 Dec 1397 17:56
Last Modified:19 Mar 1399 10:16

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...